Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
pojmy účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POJMY ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE– vede FO, jejíž obrat za posledních 12 měsíců nepřekročil 25 mil. Kč, když ho překročí, musí následující rok přejít na účetnictví a 5 let tam zůstat. Až 6 rok se můžu vrátit. Rozdíl příjmů (peníze ke mně – hotově, na účet) a výdajů (peníze ode mě) Peněžní deník – tabulka, zapisuje se do něj chronologicky, příjmy a výdaje Příjem: odčitatelný od základu daně (ovlivňující od základu daně)neodčitatelný od základu daně (neovlivňující) Příjmy – výdaje = základ daně (15%) Výdaje: odčitatelný od základu daně (ovlivňující základ daně)neodčitatelný od základu daně (neovlivňující základ daně) Kniha fakturkniha přijatých faktur (=kniha závazků) – FAP → dodavatel = závazekkniha vydaných faktur (=kniha pohledávek) – FAV → odběratel = pohledávka Název faktury, datum splatnosti, datum vystavení, částka, předmět, odběratel, datum úhrady, číslo f. Zásady vedení evidence evidenci vedeme úplně, prokazatelně (všechny doklady) a správně (respektovat zákony)za správnou evidenci je zodpovědný podnikatelevidence se vede v korunáchvede se na tzv. účetní období – kalendářní rok (1. 1. – 31. 12.), hospodářský rok (1. 5. – 30. 4.)musí se vést za firmu jako celekje možno vést ručně nebo elektronicky (zajistit písemnou podobu) ÚČETNICTVÍ– vede PO, FO dobrovolně, rozdíl výnosů a nákladů (daň se platí hned) přijde FAP za 14 dní, DE čeká, za 14 dní zaplatí, Účetnictví platí hned DRUHY ÚČTŮ –syntetické, analytické, rozvahové, výsledkové syntetické (syntéza = spojování), je jenom jeden ve firmě: Pokladna – rozvahový aktiv, spotřeba materiálu – výsledkový nákladanalytické (analýza = rozbor), musí dát dohromady syntetický účet materiál na skladě (syntetický) – šroubky a matice (analytické účty) rozvahové účty: aktiva = majetek, pasiva = zdroje, aktiva (MD) = pasiva (D)výsledkové účty: náklady (MD), výnosy (D) Účet zisků a ztrát – zjišťuje se zde hospodářský výsledek z nákladů a výnosů MD – zisk, D – ztráta Hospodářský výsledek –název pro rozdíl mezi výnosy a náklady a představuje zisk nebo ztrátu za určité období Účetní osnova –závazná, pro podnikatele, nepodnikatelská sféra (spolek, a. s., charita). Podle státem určené osnovy si každý podnikatel před začátkem účetního období sestaví účetní rozvrh Účtový rozvrh –přehled všech konkrétních účtů, které bude v daném období potřebovat Osnova Rozvrh Kalhoty S proužkem Tričko Bílý, černý Ponožky S vlnkou, dlouhý, krátký Boty Jarní, zimní POKLADNA –pokladník více než 18. let, podepsána dohoda o odpovědnosti za svěřený majetek (pracovní smlouva, mzdový výběr, odpovědnost za peníze) Doklady: pokladní příjmový doklad (PPD), pokladní výdejový doklad (PVD), pokladní kniha Inventarizace pokladny: SKONTRO = přepočítávání hotovosti Možnost: shoda, manko – stav v pokladní knize vyšší než ve skutečnosti, přebytek – vyšší stav v pokladně než v pokladní knize BANKOVNÍ ÚČET –běžný účet, spořicí účet a další, rozvahový aktiv Číslo účtu – předčíslí (6 nul) – 10 čísel/ kód banky Variabilní symbol – max. 10 čísel (přiřazení platby) Specifický symbol – max. 10 čísel (nemusí být) Konstantní symbol – 4 čísla (slouží pro statistiku, Český statistický úřad) BANKOVNÍ ÚVĚR –rozvahový pasiv, dlouhodobý (461), krátkodobý (231) úhrada – jednorázová, trvalý příkazInkaso – souhlasím s tím, aby si 3. osoba vzala peníze, určený limit (limit)Jistina = základ, který mi půjčili a já ho vracím + úroky + poplatkyÚroky – p. a.; p. s.; p. m.; p. d.poplatky = náklady DPH –plátce má obrat větší než milion korun za rok, zaokrouhlujeme na celé koruny Poplatník – konečný zákazník, plátce – obchodník, výrobce Přidaná hodnota = výstup – vstup Sazby: 21% základní, 15% snížená, 10% sníženější Shora: základ = 121%, 115% Zdola: základ = 100% DRUHY CEN pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen + pořizovací nákladycena pořízení – cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladůnominální cena – natištěná cena, ceninavlastní náklady – při pořízení majetku vlastní činnostíreprodukční cena – odhadová, při ocenění majetku, který jsme zdědili DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem, vyčíslí zde daňnedoplatek daně se odvádí státu (FÚ), přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího obdobívztahuje se k určitému daňovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku nebo hospodářský rokzdaňovací období: časový úsek, za který je vyměřována daňová povinnost a je FÚ vystavováno daňové přiznání INDEX porovnání nárůstu nebo poklesu v základu (nezaměstnanost, inflace) 2016: 1320ks (t-1) 2017: 1530 (t) 0,16 je jenom číslo, žádné jednotky Index vývoje produkce je 0,16. Produkce vzrostla o 16 % ÚČETNÍ DOKLADY Podkladem pro správnou evidenci, dokazují, že se hospodářská operace opravdu uskutečnila Druhy: Použití – FAV, FAP, PPD, PVD, Dodací list, BV,…Podle počtu případů – jednotlivý (jeden případ) X sběrné (více příkladů)Podle obsahu – vnitřní (zůstávají uvnitř podniku) X vnější (opouštějí podnik) NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ Povinné: označení účetního dokladu: veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách, jasná a rychlá identifikace dokladů 2 způsoby: v jedné číselné řadě: 1,2,3,4,….n v několika číselných řadách: F1, F2, f1, f2 popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků ¨označení účastníků: obchodní jméno a sídlo PO; příjmení a jméno FOpopis obsahu účetního případu: za nákup materiálu, za poskytnutí služebpeněžní částka nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 6000 Kč nebo 50ks po 120 Kč okamžik vyhotovení účetního dokladu – datum, okamžik, kdy je doklad vytvořen (vydání peněz z pokladny)okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení ÚD – den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky (datum na paragonu)podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtováníosoba odpovědná za ÚP – stvrzuje obsah účetního případu – podpis osoby na účetním dokladu (u vystavení pokladního dokladu)osoba od

Témata, do kterých materiál patří