Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v jednotlivých právních formách – společnost s ručením omezeným

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování v jednotlivých právních formách – společnost s ručením omezeným jak se účtují výdaje společnosti před jejím vznikem jak se vytváří základní jmění a jak se zaúčtuje jak se tyto výdaje zachytí v počáteční rozvaze jak se účtují mzdy společníků jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při rozdělení zisku případně úhradě ztráty - kapitálová společnost - samostatná právnická osoba - základní jmění je tvořeno souhrnem všech vkladů společníků - min. 100 000,- - musí získat podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listina) - společníky mohou být fyzické i právnické osoby, vklad jednoho společníka musí být min. 20 000,- - společníků může být 1 - 50. V případě 1 společníka musí být ZJ splaceno jednorázově. - vklady společníků a) peněžité b) nepeněžité - ve společenské smlouvě musí být uveden předmět vkladu, způsob stanovení ceny v Kč - ocenění soudním znalcem - společníci ručí za své závazky do výše svého vkladu zapsaného do Obchodního rejstříku - společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, od tohoto dne má společnost povinnost své účetnictví - v den zápisu musí být splaceno: nejméně 30% na každý peněžitý vklad celková hodnota splac. peněžitých i nepeněž. vkladů musí činit alespoň 50 000,- - rezervní fond - tvoří se z disponibilního zisku do výše 10% ZJ 1. rok 10% 2. rok a více let 5% Zřizovací výdaje N vznikající před založením společnosti, souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením spol., patří sem př. výdaje za právnické služby, správní poplatky, pronájem. Jde o zvláštní druh NIM - odepisujeme ve 2. odpisové skupině. a) výdaje < 20 000,- účtujeme na komplex. N PO - účet382 (po vzniku společnosti a otevření účetní knih musíme komplex. nákl. příštích období zúčtovat do N běžného období) b) výdaje > 20 000,- účtujeme na účet011- zřizovací výdaje a odepisujeme ve 2. odpis. skup. (účet oprávek071) S. r. o. se zahraniční majetkovou účastí Zahraniční partner může upsat vklad v zahraniční měně. Potom pohledávku za upisovatelem vedeme v devizách i přepočtenou na koruny kursem deviza nákup platným v den zapsání společnosti do Obchodního rejstříku. Kurs je nutno uvést v zakladatelské nebo společenské smlouvě. Kursový rozdíl vzniklý při úhradě vkladu se účtuje na účty 663, 563. Nesplacený vklad se v roční uzávěrce přepočítává kursem platným k 31. 12. a kursový rozdíl se účtuje na účtech 386 (+ tvorba rezervy na kursové ztráty), 387. Jde o realizované kursové rozdíly, které vznikají v průběhu ÚO. Nerealizované kurz. rozdíly vznikají k 31. 12. (při roční uzávěrce) v důsledku přeceňování. Účty kusových rozdílů jsou účty rozvahové, za jejich pomoci dochází k reálnému vyjádření pohledávky při respektování zásady opatrnosti. Tyto kursové rozdíly neovlivňují HV při roční uzávěrce. - účtujeme na účty: 353 - pohledávky za upsané vlastní jmění 382 - komplex. nákl. příštích období Půjčky společnosti Pokud s. r. o. nechce žádat o půjčku mimo společnost, peněžní prostředky může poskytnout společník. Tato půjčka může být: a) vrácena b) je ponechána ve spol. jako dodat. vklad a zvýší ZJ c) je ponechána ve spol., zvýší jinou složku vlastního jmění - účtujeme: dlouhodobá půjčka VBÚ221 / 479 krátkodobá půjčkaVBÚ221 / 365 zvýšení ZJVÚD479 / 411(3) předpis úrokůVÚD562 / 365§ 25 w)neuzn. N vyplacení úrokůVBÚ479 / 221 vrácení dl. půjčkyVBÚ479 / 221 vrácení kr. půjčkyVBÚ365 / 221 Odměny společníkům za práci pro společnost 1. Společníci jsou v pracovně-právním vztahu dostávají mzdu jako ost. zaměstnanci, mzda je pro ně příjmem ze závislé činnosti a je daňově uznaným N společnosti, účtujeme na účtě522. Jestliže jsou v jedné firmě zaměstnanci i společníci, dělají se 2 ZVL (zvlášť pro zaměstnance a pro společníky) - účtujeme obdobně jako u zaměstnanců, používáme účty: 366 - závazky ke společ. a členů družstev ze záv. činnosti 522 - příjmy spol. a členů družstev ze závislé činnosti - účtujeme: hrubá mzdaZVL522 / 366daň z příjmuZVL366 / 342 obstávky mezdZVL366 / 379 srážka pojistného - zaměstZVL366 / 336 pojištění plac. spol.VÚD524 / 336 2. Společníkovi je přiznána odměna z práci ve statutárním orgánu př. jednatel, člen dozorčí rady. Tato odměna představuje samostatný základ daně po zdanění zvl. sazbou ve výši 25%. Plátce daně je společnost, která odměnu poskytuje. Poplatník je příjemce odměny. Tato odměna je pro spol. N účtovány na účtě 523. Odměny čl. org. společ. a družstva, je daňověneuznaný. Pokud je členem statut. orgánu s. r. o. jiná osoba než společník, účtuje se její nárok na odměnu na účet 379 - Jiné závazky. - účtujeme: přiznání odměnyVÚD523/366(79) srážková daň 25%VÚD (79)366/342 výplata odměnyVPD (79)366/211 Účetní uzávěrka - provádí se běžným způsobem pomocí účtů702, 710 - vypořádáváme daň - účtujeme daňovou povinnost - zjišťujeme disponibilní zisk Rozdělení zisku - povinný je příděl pouze do rezervního fondu - podléhá schválení společníkům, vyplývá ze společenské smlouvy - obdobné jako u a. s. - zisk můžeme použít pro tvorbu různých fondů nebo k zvýšení ZJ (po utvoření RF) - vyplácejí-li si společníci podíl na zisku, podléhají srážkové dani 25% Rozdělení hospodářského výsledku a)disponibilní zisk příděl do RF431 / 421 příděl do 1 z ostatních fondů431 / 423 (427, 428, 364) zvýšení základního jmění431 / 411 úhrada ztráty z min. let431 / 429 b)ztráta úhrada ztráty (421, 23, 27)428 / 431 předpis ztráty k úhradě354 / 431 snížení ZJ411 / 431 převod ztráty do dalších let429 / 431 Zvýšení základního jmění a) nové vklady společníků b) z vlastního jmění převyšujícího ZJ - zvýšení ZJ novými peněžními vklady je možné tehdy, když dosavadní peněžní vklady jsou zcela splaceny. Nepeněžitými vklady lze zvyšovat ZJ i před tímto splácením. - musí být do 15 dnů ohlášeno Obchodnímu rejstříku - účtujeme: upsání nových vkladů353 / 411.2 zvýšení jmění z vl. zdrojů 427(28,21,31,23) / 411.2 zvýšení jm z podílu spol. na zisku364 / 411.2 (několikrát zdaněno) Snížení základní jmění - postup při sniž. ZJ stanovuje obchodní zákoník. Nesmí být sníženo pod Kč 100 000,- a částka vkladu jednoho společníka nesmí klesn

Témata, do kterých materiál patří