Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_Doklady

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (263,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 Účetní doklady  nejdůležitější prvek průkaznosti účetnictví  představují prvotní evidenci sledovaných jevů  informují o vzniku hospodářských operací  bez nich nelze provést žádný účetní zápis => na jejich základě se účtuje Požadavky na doklady:  pravdivost  přesnost  úplnost  včasnost  přehlednost  pečlivost (doklady musí být čitelné, nesmí se přepisovat, vpisovat) Druhy účetních dokladů VFA (FAV) - faktura vydaná, vystavená, odběratelská, vyúčtování odběrateli (zákazníkovi) za prodej výrobků, zboží, služeb - jejím zaúčtováním vzniká POHLEDÁVKA a odběrateli povinnost zaplatit NÁM za dodané zboží, materiál, práce a služby PFA (FAP) - faktura přijatá, došlá, od dodavatele - vyúčtování od dodavatele (za nákup materiálu, zboží, energie, služby atd. … ) - jejím přijetím a zaúčtováním vzniká ZÁVAZEK (dluh) a tím povinnost zaplatit dodavateli za dodaný materiál, zboží, práce a služby PPD - příjmový pokladní doklad - příjem peněz do pokladny (příjem v hotovosti), používá se u plateb za hotové, pokud přijímám peníze od někoho, musí být vystaven 2x, originál předáváme, kopii si necháváme VPD - výdajový pokladní doklad - dokládá výdej peněz z pokladny (výdaje v hotovosti), musí být pro něho podklad VBÚ - bankovní výpis, výpis z běžného účtu - dokládá stav a pohyb peněz (příjmy a výdaje) na bankovním účtu ID, VÚD, VÚD- interní (vnitřní) účetní doklad - slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, na které není výše nebo níže uvedený doklad, např. zaúčtování mezd zaměstnanců, odpisů Př Příjemka - dokládá příjem materiálu, zboží, výrobků na sklad Výd Výdejka - dokládá výdej materiálu ze skladu do výroby, výdej zboží ze skladu Příklady viz učebnice Rozdělení účetních dokladů A/ Rozdělení účetních dokladů podle počtu dokumentovaných účetních případů 1. jednotlivé – dokládají jednu hospodářskou operaci 2. sběrné – jeden doklad dokládá více hospodářských operací stejného druhu, tyto operace však 2 musí být v jednom měsíci Příklad: 17. 3. nákup materiálu a tužek za 148,- Kč 21. 3. nákup kancelářského papíru za 206,- Kč 26. 3. nákup šanonů, složek, euroobalů za 281,- Kč Na tyto výdaje lze vyhotovit jeden sběrný VPD s datem 26. 3. (nejpozději 31.3.) na 635 Kč s účelem nákupu: nákup kancelářských potřeb B/ Rozdělení účetních dokladů podle místa vzniku a) vnější = externí - vztahují se k okolí podniku - doklady, kdy účastníkem účet. případu je někdo z okolí účetní jednotky, tj. FAP, FAV, Výpis z BÚ b) vnitřní = interní - dokládají účetní případy pouze uvnitř podniku, tj. příjemka, výdejka, vnitřní účetní doklady Náležitosti účetních dokladů Náležitosti = to, co musí doklady obsahovat, aby byly důkazním prostředkem 1. označení účetního dokladu - tak aby byly zabezpečeny vazby mezi jednotlivými doklady a úč. zápisy v úč. knihách, rychlá identifikace a kompletnost ═> číselné řady, např. faktury přijaté FAP1, FAP2 ... faktury vydané FAV1, FAV2 ... příjm.PD PPD1, PPD2 ... výdaj. PD VPD1, VPD2 ... int. doklady ID1, ID2 ... 2. popis obsahu úč. případu a označení jeho účastníků - popis = za co je doklad, k čemu se vztahuje částka na dokladu, např. za nákup materiálu, za úklid, bankovní poplatky - označení = identifikace podnikatele (obch. jméno a sídlo dle výpisy z OR u PO, příjmení, jméno a místo podnikání dle živnost. listu u FO) a druhé strany (odb., dodav.) 3. peněžní částka nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství - např. kniha za 4 350,- Kč nebo 160 ks jogurtů po 5,- Kč 4. okamžik = den vyhotovení dokladu - den, kdy je doklad fyzicky vytvořen, může být shodný s okamžikem uč. případu 5. okamžik = den uskutečnění úč. případu, není-li shodný s 4. - den, kdy k případu skutečně došlo, např.: a) VFA za opravu PC, oprava byla provedena 3.9. (den uskutečnění), ale doklad byl vyhotoven až 5.9. (den vyhotovení) b) fakturuji úklid za srpen, doklad vystavím 4.9., ale uskutečnění 31. 8. 3 6. podpis osoby odpovědné za: - účetní případ - potvrzuje obsah, tj. správnost úč. případu, např. vystavení faktury za prodej zboží, tzn. správnost odběratele, fakturovaného množství, ceny ... - zaúčtování - kontroluje formální správnost, tzn. úplnost náležitostí úč. dokladů a účtuje Vyhotovování účetních dokladů  bez zbytečného odkladu  nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečněného plnění  tak, aby byly trvalé, čitelné  ručně pracovníky nebo na počítači a vytisknout daňové doklady (kde je DPH) – mají více náležitostí, upravuje zákon o DPH Opravy v účetních dokladech 1.) dokladovým způsobem = k chybnému (původnímu) dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad  na původním i na opravném dokladu je nutné uvést vzájemné odkazy  složitější nebo nezvyklé opravy se musí vysvětlit komentářem, musí být uveden důvod opravy 2.) bezdokladovým způsobem = opravu vyznačíme přímo na doklad  chybný údaj se slabě přeškrtne tak, aby i nadále zůstal čitelný  nad nebo vedle chybného údaje se uvede údaj správný  k opravovanému zápisu se napíše datum opravy a přidá podpis pracovníka odpovědného za správnost dokladu  viz příklad tabule Oběh účetních dokladů Oběh účetních dokladů = postup při jejich zpracování  složitost procesu oběhu závisí na organizačním uspořádání, v malých účetních jednotkách není nutný, naopak ve velkých firmách je nezbytná a vytváří se na něj směrnice Oběh účetních dokladů: přezkoušení správnosti → příprava k zaúčtování → zaúčtování → úschova 4 1.) Přezkoušení správnosti (kontrola) a) formální – zda jsou na dokladu všechny náležitosti b) věcné - zda jsou údaje správné (správné množství, druh, cena…) 2.) Příprava k zaúčtování a) třídění dokladů – podle druhu b) označení dokladů – přidělení čísla, tzn. tvorba číselné řady c) evidence – zápis dokladů do pomocných účetních knih (kniha FAV, FAP) d) určení účtovacího předpisu (určení, jak se bude účtovat) 3.) Zaúčtování - provede se účetní zápis do účetní knihy a poznámka o zaúčtování (datum a podpis) 4.) Úschova - založení dokladů do šanonů a uschování = archivace (doby různé, minimálně 5 let po roce, kterého se týkají, doporučuje se déle, úsch

Témata, do kterých materiál patří