Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka, provozní zálohy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7b) Provozní zálohy Účetní práce za celé období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před jejím sestavením je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihyPostup prací při uzavírání účetních knih dělíme do 2 etapPřípravné práce - a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního období Účetní uzávěrka - a) zjištění HV před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti c) uzavření všech účtů a sestavení účtů 702 a 710 1a)Inventarizace - cílem je kontrola správnosti účetnictví (účetní jednotky zjišťují skutečný stav majetku a závazků a porovnávají se stavem účetním, zjistí se inventarizační rozdíly a tyto rozdíly se vypořádají Inventura předchází inventarizaci; dělí se na fyzickou a dokladovou (pohledávky, závazky, BÚ)Rozdíly: skutečný stav > účetní stav → přebytek Skutečný stav < účetní stav → manko 1b)Zaúčtování operací na konci období Závěrečné operace u zásobČasové rozlišení N a VDohadné položkyRezervyKurzové rozdílyOpravné položkyOdpis pohledávek 2a)Zjištění HV HV před zdaněním (hrubý účetní zisk)HV po zdanění (disponibilní zisk) = Hrubý účetní zisk - daň z příjmuPorovnání nákladů a výnosůNáklady provozní (50až 55 a 58), výnosy provozní (60 až 64)Náklady finanční (56 až 57), výnosy finanční (66)Převádí na účet 710 Účet zisků a ztrát 2b)Výpočet daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti Zjištěny HV obsahuje všechny N a V, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňujíZáklad daně nelze zjistit z účetnictví přímo, ale hrubý účetní HV se musí upravit o:Položky zvyšující základ daně - (připočitatelné položky)513 -Náklady na reprezentacipokuty a penále (s výjimkou smluvních) → účet545 vždy, účet544 -Smluvní pokuty a penále = daňově neuznatelným, pokud nebyl do konce roku zaplacen543 - Dary → jsou vždy daňově neuznatelným nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou v daňovém přiznání, pokud jsou splněny podmínky z hlediska výše daru, příjemce daru a použití daru → daru musí být určen na financování:vědy a výzkumu, kultury, školství, účely sociální, charitativní výše: u FO min 1000,- max 15% ze základu daně u PO min 2000,- max 10% ze základu daně sníženého o odčitatelné položky 528 -Příspěvky, které nevyplývají ze zákonaManka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelnou pohromou)554, 574 - Tvorba jiných než zákonných rezerv559 - Tvorba jiných než zákonných opravných položekPoložky snižující základ daně (odčitatelné položky)Náklady daňově neuznatelné, ale v účetnictví nejsou zaznamenány → zaplacené smluvní pokuty a penále → pojistné z mezd odvedené po termínu Výnosy nezahrnované do základu daně → výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené → výnosy zdaňované až při zaplacení Takto zjištěný základ daně ještě upravujeme o odčitatelné položky → ztráta, která vznikla účetní jednotce v předchozích obdobích (v rámci 5 let následujících po období, za které byly vyměřené) → dary, které splnily podmínky Sazba daně z příjmu je 19%, účtování 591/341 Sečteme provozní a finanční náklady; zvlášť sečteme provozní a finanční výnosyVýnosy - náklady = dostaneme hrubý HV Přičteme účty: +513 +528 +543 +545 +554 +574 +559 +- 549 x 648(porovnáme) +- 551(účetní > daňové+; účetní < daňové-) Základ daně - ztráta - 543 Daňový základ Zaokrouhlený daňový základ na 1000 dolů Daň 19%591/341 Čistý HV(Hrubý VH - daň) U neplátce DPH Záloha 10 000 221 324 OFA 30 000 311 601 Vyúčtování 10 000 324 311 Úhrada zbylé částky 20 000 221 311 U plátce DPH Přijetí zálohy na zboží 121 000 221 324 Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu 100 000 + DPH 21 000 324 343 OFA za zboží 300 000 311 604 + DPH 63 000 311 343 Záloha bez DPH - 100 000 311 324 DPH ze zálohy - 21 000 311 343 Zbývá 242 000 VBÚ – úhrada od odběratelů 242 000 221 311

Témata, do kterých materiál patří