Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady a výnosy a)Pojem, členění, zásady účtování nákladů, obsah nákladových účtů, účtování b)Výnosy– pojem, členění, zásady účtování výnosů, obsah výnosových účtů, účtování c)Vztah N a V k daňovému základu Nutně: ještě učebnice, podrobnější členění nákladů a výnosů CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Náklady a výnosy představují v účetnictví dvě strany hospodářského výsledku. Ve směrné účtové osnově jsou zařazeny do 5. a 6. účtové třídy, souhrnně se nazývají výsledkové účty: ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ -na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního období -přírůstky nákladů se účtují na straně MD, přírůstky výnosů na straně D -náklady a výnosy se účtují vždy do období, se kterými věcně a časově souvisejí -opravy nákladů a výnosů minulých účetních období se účtují na výsledkových účtech, kterých se týkají, pouze v případech, kdy oprava představuje významnou částku, zaúčtuje se do mimořádných nákladů nebo výnosů - zákaz vzájemného zaúčtování nákladů a výnosů - existence párových účtů a)Pojem, členění, zásady účtování nákladů, obsah nákladových účtů, účtování Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby: -cizích výkonů (nakoupené služby) -práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady) -oběžného majetku (spotřeba materiálu, prodej zboží) -dlouhodobého majetku (odpisy) -finanční nákladů (úroky, poplatky, daně) Účtová třída 5 - Náklady 50 - Spotřebované nákupy 51 - Služby 52 - Osobní náklady 53 - Daně a poplatky 54 - Jiné provozní náklady 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 56 - Finanční náklady 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. členění podle nákladových druhů 2. členění podle struktury účetního hospodářského výsledku provozní – náklady vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku finanční – náklady spojené s peněžními prostředky nebo CP mimořádné – náklady zachycující operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a případy neočekávaných mimořádných škod 3. členění podle místa vzniku a odpovědnosti - členění podle hospodářských středisek 4. členění podle zákona o daních z příjmů daňově uznatelné – snižují základ daně daňově neuznatelné – ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek 5. další členění nákladů přímé náklady (jednicové) – přímý materiál, přímé mzdy, spotřeba technologické energie nepřímé náklady (režijní) – oprava a udržování, cestovné, odpisy, spotřeba energie b)Výnosy – pojem, členění, zásady účtování výnosů, obsah výnosových účtů, účtování Účtová třída 6 - Výnosy 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 64 - Jiné provozní výnosy 66 - Finanční výnosy 69 - Převodové účty Výnosy představují výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření. Vznikají například při: - prodeji zboží, výrobky a jiného majetku účetní jednotky - prodej služeb ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Provozní – účtové skupiny 60 – 64 Finanční – účtová skupina 66 Mimořádné – účtová skupina 68 Členění výnosů na daňové a nedaňové c)Vztah N a V k daňovému základu Základní vysvětlení pojmů: Účetní výsledek hospodaření = odečet všech nákladů od výnosů Daňový základ = upravený účetní výsledek hospodaření o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů (tzv. nedaňové položky) Tyto úpravy neprovádíte v účetním systému, ale až v daňovém přiznání. Postup je tedy následující: 1) V účetním systému zjistíte účetní hospodářský výsledek 2) Účetní hospodářský výsledek vyplníte do daňového přiznání 3) V daňovém přiznání provedete potřebné daňové úpravy účetního hospodářského výsledku 4) Výpočet daňové povinnosti/ztráty 5) Zaúčtování daňové povinnosti/ztráty zpět do účetního systému Čtete výše zmíněné body a nedovedete si představit princip, jak to vlastně funguje. Připravili jsme pro vás grafické znázornění. Náklady daňově neuznatelné (které připočítáte k účetnímu hospodářskému výsledku): Náklady na reprezentaci, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, Dary, Cestovné vyplacené nad zákonem stanovený limit, Tvorba opravných položek mimo zákonných, Tvorba rezerv nad zákonnou hodnotu, Odměny členům orgánů společnosti a družstva, Pojištění hrazené nad rámec zákonné výše, Ostatní sociální náklady nad zákonem stanovenou hodnotu, Nesmluvní a neuhrazené pokuty a penále, Manka a škody přesahující náhrady za ně (mimo škod z živelných pohrom – ty jsou zahrnované do základu daně v plné výši). Odečet výnosů z účetního zisku pro výpočet daňového základu: Výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty (např. dividendy), Výnosy od daně osvobozené.

Témata, do kterých materiál patří