Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek - pojmy, pořízení, odepisování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Dlouhodobý majetek – pojmy, pořízení, odepisování Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o majetek, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi: má hmotnou podstatu není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok - DHM se rozumí zejména: pozemky, stavby, a to bez ohledu na výši jejich ocenění samostatné movité věci – doba použitelnosti delší než 1 rok a jejich ocenění je vyšší než limit stanovený ÚJ v její vnitřní směrnici pěstitelské celky trvalých prostorů – sady, vinice, chmelnice dospělá zvířata a jejich skupiny – stáda, hejna, doba použitelnosti delší než 1 rok a do výše ocenění určené ÚJ Odepisuje se: ročně Neodepisují se: umělecká díla, pozemky V účtovém rozvrhu 02 – odepisovaný DHM 03 – oprávky k majetku … 08 – neodpisovaný DHM Poznámka: V kompetenci ÚJ je stanovení limitu pro zatřídění HM mezi majetek dlouhodobý. Lze předpokládat, že většina ÚJ si zvolí ocenění nad 40 000 Kč (tento limit je uváděn v ZDP). Dlouhodobý nehmotný majetek - má nemateriální podobu (majetek, který v podstatě nelze uchopit) - za DNM se považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění ÚJ -nehmotným majetkem se rozumí například: předměty z práv průmyslové vlastnictví – vynálezy, ochranné známky projekty – stavební projekt software – programové vybavení hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti – know- how zřizovací výdaje - výdaje spojené se založením společnosti – poplatky, úřední výlohy, náhrady pracovních cest, odměny za zprostředkování,… - do DNM naopaknepatří například znalecké posudky, průzkum trhu… Odepisuje se: měsíčně (podle druhu majetku) odepisovat se začíná následující měsíc po zařazení V účtovém rozvrhu – 01 Dlouhodobý finanční majetek - DFM se rozumí například cenné papíry (akce, obligace), vklady podniku do jejich obchodních společností NEODEPISUJE SE! V účtovém rozvrhu – 06 Drobný majetek Nesplňuje podmínku vstupní ceny Hmotný VC > 40 000,- x Nehmotný VC > 60 000,- Nábytek, mobil, počítače, tiskárny, nářadí, nástroje => Drobný hmotný majetek Počítačové programy, licence, patent => Drobný nehmotný majetek U DHM ->501 u DNHM ->518 Evidence DM -eviduje se na inventárních kartách DM - INVENTÁRNÍ KARTA obsahuje: - název - cena - datum pořízení - způsob pořízení - odpisová skupina - způsob odepisování - součástí inventární karty je odpisový plán (obsahuje odpisy v jednotlivých letech) - při vyřazení DM se zaznamenává na inventární kartu i datum a způsob vyřazení Oceňování DM Pořizovací cenou - pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. ze všech dalších nákladů, které s pořízením souvisí) -mezi vedlejší pořizovací náklady například patří: doprava (i vnitropodniková), montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce náklady související s uvedením předmětu do užívání – kolaudační poplatky příprava a zabezpečení pořizovaného majetku – správní poplatky - naopak do PC senezahrnují:opravy a údržby, daně spojené s pořízením, kursové rozdíly, náklady na přípravu pracovníků, smluvní pokuty a úroky z prodlení - podstatné je, že výdaje, které zvyšují pořizovací cenu DM,nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve forměodpisů 2. Vlastními náklady - u dlouhodobého majetkupořízeného vlastní činností - vlastní náklady jsouveškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením DM vlastní činností (tzv. výrobní režie) 3. Reprodukční pořizovací cenou - tam kde nelze použít skutečnou PC - při vkladech do společnosti při darech - vzniká odborným odhadem, určuje ji soudní znalec Pro oceňování DM platí dále tyto zásady: pořizovací cena DM se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku pořizovací cena DM se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání Pojmy Vstupní cena –cena, ve které jsme ho koupili - sledujeme po celou dobu používání Zůstatková cena – momentální hodnota majetku - cenu, kterou musím doodepsat - VSTUPNÍ CENA – OPRÁVKY Odpis– peněžní vyjádření opotřebení v Kč za 1 rok, účetní období Oprávky – souhrn dosavadních odpisů, vyjadřují dosavadní opotřebení Pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním, převzetí po skončení leasingu) vkladem od jiné osoby přeřazením z osobního užívání do podnikání a)dodavatelským způsobem - oceňuje se pořizovací cenou - N spojené s pořízením na účty 042, 041. Po zařazení na účty 01, 02, 03. - Pořízení DHM může být financováno např. : z peněžních prostředků, z úvěru, …pomocí záloh na účet 052 b)vlastní činností – ÚJ vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy – lze je uplatnit v nákladech pouze ve formě odpisů – z tohoto důvodu je nutno částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů – na účtech Aktivace – skupina 62 c) bezúplatným nabytím – při darování dochází: vzroste v rozvaze majetek, aktivum. Je nutné zvýšit vlastní zdroj krytí majetku. Oceňujeme RPC. 01,02,03/413 d) vkladem - závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo základní kapitál 01,02,03/411,413 e) převod z osob. užívání- zvýšení aktiv a jednak zvýšení vlastních zdrojů 01,02,03/491 Opravy a technické zhodnocení DM - opravy a udržování se účtují do nákladů jednorázově (511), takže jejich hodnota plně ovlivní HV v okamžiku, kdy se o opravě účtuje - technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů Technické zhodnocení - TZ se rozumí výdaje ŮJ, které souvisí s nástavbou (do výšky), přístavbou (do šířky), modernizací (vylepšení), rekonstrukcí (změna technických parametrů) na jednom DM a v daném účetním období převýšily částku 40.000,-(§33 ZDP) nebo podle výše stanovené ÚJ (ZoÚ) - mezi TZ nepatří: zimní pneumatiky, zimní řetězy a potahy na sedačky TZMalé = do 40.00,- ->u DHM548 ->u

Témata, do kterých materiál patří