Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Zuctovaci vztahy - zavazky z obchodniho styku (2)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Zúčtovací vztahy – závazky z obchodního styku 14.1CHARAKTERISTIKA ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ A JEJICH ČLENĚNÍ V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída. Soustřeďují se zde především účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) a závazků (jen krátkodobých, tzn. neúčtuje se zde o dlouhodobých závazcích). Charakteristika účtových skupin 31 a 32 Účtová skupina 31 – Pohledávky Jsou zde účty pro pohledávky z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. Účtové třídě, tvoří tyto případy: Zálohy zaplacené na pořízení dlouhodobého majetku se evidují na účtech 051, 052 – Poskytnuté zálohy na DHM a DNM Zálohy na zásoby se evidují v účtové skupině 15 Dlouhodobé půjčky se evidují na účtech 066 – Půjčky podnikům ve skupině a 067 – Ostatní půjčky Účtová skupina 32 – Závazky V této účtové skupině jsou především účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tedy krátkodobé závazky vůči dodavatelům (účet 321). O závazcích dlouhodobých (doba splatnosti je delší než 1 rok) se účtuje ve 4. účtové třídě. Saldokonto u pohledávek a závazků Každá uce jednotka musí mít přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky sleduje, podrobnou analytickou evidenci. Většinou se zřizuje pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtu nazýváme saldokonto. V účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnávání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku. U pohledávek a závazků se musí určit správně den uskutečnění uce případu, např. u pohledávek za odběrateli je to den splnění dodávky. Kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou v třetí účtové třídě zúčtovací vztahy účetní jednotky k: Zaměstnancům Institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Společníkům, příp. členům družstev Finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce i fyzické osoby) 14.2SYNTETICKÁ A ANALYTICKÁ EVIDENCE ZÁVAZKŮ V OBCHODNÍM STYKU Saldokonto - saldo = zůstatek závazků - konto = účet - slouží k evidenci jednotlivých dodavatelů - ručně – pro každého dodavatele je samostatná analytická evidence - v PC –software zajišťuje evidenci závazků - každá uce jednotka musí mít přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích, většinou se zřizuje pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet (konto) jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokontem. - v účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání (zápočet) pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty ve stejné měně a se splatností do 1 roku. - kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou v třetí účtové třídě zúčtovací vztahy - zaměstnancům - institucím sociálního zabezpečení a ZP 14.3UCE DOKLADY V EVIDENCI ZÁVAZKŮ FAKTURA VYSTAVENÁ – přijímá ji dlužník a vzniká mu závazek DODACÍ LIST – doprovází zásilku zboží, obsahuje přesný popis dodávky PŘÍJEMKA A VÝDEJKA – evidence přijatého a vydaného zboží ve skladě (účtujeme u přírůstku nebo úbytku) 14.4TUZEMSKÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU Tuzemské závazky z obchodního styku Evidují se v účtové skupině 32 závazky, a to jen závazky krátkodobé. O závazcích dlouhodobých se účtuje v účtové třídě 4. do závazků z obchodního styku patří: závazky vůči dodavatelům závazky spojené s používáním směnek závazky z přijatých záloh ostatní závazky (např. z titulu reklamací od odběratelů) Závazky vůči dodavatelům Závazky vůči dodavatelům vznikají nákupem vstupů na fakturu. V případě nezaplacení závazku včas vzniká odběrateli povinnost zaplatit úrok z prodlení či pokutu nebo penále, které jsou pro něho nákladem a závazkem vůči dodavateli. Při úhradě došlé či penalizační faktury ubývají peníze a snižuje se závazek vůči dodavateli. FAP111,131,5xx / 321 pořízení majetku041,042 / 321 DPH343 / 321 úhrada závazků321 / 221 Směnky k úhradě Pokud podnik hradí svůj závazek vůči dodavateli předanou směnkou, mění se obchodní závazek v závazek směnečný, který účtujeme na účet 322. K rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě úrok (rozdíl mezi částkou na faktuře a směnečnou sumou) za běžné období na účet 562. Úhradou směnky v den splatnosti se sníží náš směnečný závazek i peněžní prostředky na účtu. FAP – pořízení DHM, materiálu, zboží042,111,131 / 321 VÚD – úhrada závazku směnkou321 562 322 VBÚ – proplacení směnky322 / 221 Přijetí zálohy od odběratele Přijatá záloha od odběratele se zaúčtuje 221 / 324 – Přijaté zálohy. Zúčtování zálohy se provede podle FAV jako úbytek pohledávky a závazku vůči odběrateli. Předmětem úhrady je rozdíl mezi fakturovanou částkou a uhrazenou zálohou. Zálohy – neplátce DPH 1. PPD, VBUPřijatá záloha od odběratele10.000211,221 / 324 2. FAVVystavená faktura odběrateli15.000331 / 6xx nebo 6xx Odpočet uhrazené zálohy10.000324 / 311 324 K úhradě 5.000- 312 3. PPD, VBUDoplatek 5.000211,221 / 311 Zálohy – plátce DPH, záloha byla přijata ve stejném měsíci 1. PPD, VBUPřijatá záloha od odběratele12.000211,221 / 324 2. FAV za zboží, materiál (bez DPH)20.000311 / 6xxnebo 6xx 20 % PDH 4.000311 / 343343 Odpočet uhrazené zálohy12.000 -311 /-234 -324 K úhradě12.000-311 3. PPD, VBUDoplatek12.000211,221 / 311 Zálohy – plátce DPH, záloha nebyla přijata ve stejném měsíci 1. PPD, VBUPřijatá záloha od odběratele12.000211,221 / 324 1a.) Zálohová faktura – daňová doklad DPH=12.000 x 0.1667 2.000324 / 343 2. FAVza zboží, materiál (bez DPH)20.000311 / 6xxnebo6xx20 % DPH (rozdíl) 2.000311 / 343343 Odpočet uhrazené zálohy10.000 -311 /-324 -324 K úhradě12.000 -311 3. PPD, VBUDoplatek12.000211,221 / 311 zůstatek se na účt

Témata, do kterých materiál patří