Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zásoby Zásoby jsou oběžným majetkem, při činnosti podniku se buď jednorázově spotřebovávají nebo se z dané činnosti získávají. Druhy zásob Členění zásob podle pořízení: nakupované (nejčastěji materiál a zboží) zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata) Materiálové zásoby materiálu základní materiál a suroviny – součástí výrobku a tvoří jeho podstatu (látka na šaty) surovina – vytěžená materiál - zpracovaný pomocný materiál – je součástí výrobku, ale netvoří jeho podstatu, pouze výrobek dotváří, zvyšuje jeho užitnou hodnotu (zip, knoflík…) provozní materiál – není součástí výrobku, ale je nutný k zajištění provozu podniku (pohonné hmoty, palivo, oleje, kancelářské potřeby, mazání strojů) obaly – slouží k ochraně výrobku a zboží, k reklamě vratné – sudy, láhve, přepravky nevratné – sáčky, kelímky náhradní díly – použití při opravách investičního majetku DHIM – pořizovací cena menší nebo rovna 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok Nedokončená výroba další položka zásob produkty, které prošly jedním nebo více výrobními stupni nejsou dosud materiálem ani finálním výrobkem Polotovary vl. výroby produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a v rámci jednoho určitého výrobního stupně jsou dokončeny a mohou se prodávat (listové těsto) Výrobky jsou dokončeny a mohou se prodávat Zboží nakupujeme za účelem prodeje (PC) nebo výrobky vlastní výroby (cena ve vlastních nákladech), které podnik prodává ve vl. prodejnách Zvířata mladá chovná zvířata (telata) zvířata ve výkrmu včelstva kožešinová zvířata chov ryb Oceňování zásob Při pořízení Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (doprava, pojištění…) Vlastní náklady (pořízení vl. výrobou) = náklady vynaložené na výrobu (spotř. mat., mzdy, opotřebení strojů Reprodukční pořizovací cena (darování) = cena stanovená odhadcem Při výdeji Skutečná pořizovací cena = lze použít v případě, že máme zajištěny na celé účetní období pevné ceny Skladní cena – plánovaná⇒ odchylky od skladní ceny se projeví v účetnictví = účetní jednotka si stanoví plánovanou skladní cenu, v účetnictví se musí projevit odchylky této ceny, odchylky se evidují v analytické evidenci k účtu 112 – Materiál na skladě, při přijmu na sklad se počítá skutečná odchylka, při výdeji ze skladu se počítá průměrné % odchylek Metodou FIFO (first in, first out) = výdej mat. ze skladu se oceňuje postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější. Metoda se používá při malém množství mat. v menších podnicích. Metoda LIFO (last in, first out) = výhodná v podnicích v podmínkách inflace, u zásob není třeba zachycovat každý jednotlivý výdej v hodnotovém vyjádření, celková spotřeba se zaúčtuje najednou koncem měsíce podle souhrnu výdejek, u nás se nepoužívá. Metoda průměrování = ceny se zjišťují metodou váženého aritmetického průměru, tuto průměrnou cenu je nutno počítat nejméně jedenkrát za měsíc, lze ji také počítat pro každý výdej a) vážený aritmetický průměr proměnlivý pro každý výdej se počítá nová cena průměrná cena výdaje = zásoba v Kč zá zásoba v množství b) vážený aritmetický průměr periodický průměrná cena = PS v Kč + přírůstky v Kč PS v MJ + přírůstky v MJ cena výdeje se počítá jednou, stejná pro jeden měsíc z údajů z měsíce předchozího, touto cenou se v daném období ocení celý vydej Evidence zásob vede se v Knize zásob nebo ve skladních kartách (záznamy se provádějí v peněžních, hmotných nebo obojích jednotkách na základě příjemek a výdejek) pro zaúčtování je nezbytné mít přesný přehled o jednotlivých druzích mat., zajistit včasné doplňování zásob a udržovat jejich přiměřenou výši velké zásoby mat. = způsobují velké množství peněžních prostředků, potíže při skladování a plnění finančních povinností malé zásoby mat. = mohou ohrozit plynulost výroby Obchodní smlouva – uzavřena mezi odběratelem a dodavatelem na dodávky mat. (druh, objem mat.); sleduje se jen operativní evidence Evidence došlých faktur – došlé faktury od dodavatelů za mat., zapisují se do knihy došlých faktur Faktura – zapíše se do knihy došlých faktur přezkouší se formální a věcná správnost, zaúčtuje se a uhradí, uloží se do archivu Dodávka mat. – zapíše se podle dodacích listů do knihy došlých zásilek, přejímka materiálu – kontrola vystavení příjemky – skladník, zápis do skladní karty; analytická evidence k účtu mat. na skladě, kvantitativní kontrola, při zjištění vad se zapisuje protokol o vadách a zahajuje se reklamační řízení; materiál se vydává ze skaldu na základě výdejky – vyhotovuje ji odebírají útvar; při přesunech mat. se vyhotovuje převodka; zapíše se do skladní karty a zaúčtuje se Závěsný štítek – operativní evidence – říká kolik majetku přesně je, jednotlivých druhů materiálu Drobný hmotný investiční majetek, který se eviduje jako zásoby DHIM se eviduje jako zásoba mat. 111 → 112 → 501 DNIM se eviduje na účtu 518 – Ostatní služby

Témata, do kterých materiál patří