Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Oběžný majetek – peněžní prostředky a ceniny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Oběžný majetek – peněžní prostředky a ceniny jak se oceňují peníze a ceniny jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při příjmu a výdeji peněz do pokladny jak se účtují převody peněžních prostředků mezi pokladnou a bankovními účty jak se vede analytická evidence k peněžním prostředkům jaké účetní případy se účtují při nákupu cenin a při jejich spotřebě jak často se provádí inventarizace pokladny a jak se zaúčtují její výsledky O peněžních prostředcích a ceninách se účtuje v účtové skupině 2. Účtují se zde: peníze v hotovosti ceniny peněžní prostředky na bankovních účtech krátkodobé cenné papíry krátkodobé finanční zdroje Peněžní prostředky Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti, šeky se evidují na účtu211 – Pokladna. Sledují se na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Účtuje se o mincích, bankovkách všech měn. Podle jednotlivých měn se vede analytická evidence. Manipulace s cizí měnou se řídí devizových zákonem. Peněžní prostředky uložené na účtech u bank se evidují na účtu: Bankovní účty – 221, zásadně podle bankovních výpisů. Převod peněz mezi bankovními účty (i úvěrovými) a pokladnou se provádí pomocí účtu 261 – Peníze na cestě. Zaúčtování převod peněz mezi pokladnou a bankovními účty: odvod hotovosti do banky a) pokladní výdajový doklad261/211 b) výpis účtu221/261 výběr peněz z banky a) pokladní příjmový doklad211/261 b) výpis z účtu 261/221 Peníze na cestě se účtují v jednoduchém účetnictví jakoprůběžné položky. Historie: Směnný obchod (kráva za ovci) Plátno (vše se platilo plátnem – v Čechách) Drahé kovy – zlato (první bankéři – bankovky) Banka – v oběhu tolik peněz, kolik bylo zlata v bance (bankovky kryté zlatem) Dnes jsou peníze kryty (nerostné bohatství, historické budovy, zlato). MMF určuje kurzy – EURO. Státovky – papírky – mohlo se jimi platit v krámě (1. rep., Slovensko) Inventarizace pokladny zde se evidují peněžní prostředky v hotovosti, účtujeme na základě příjmového pokladního dokladu a výdajového pokladního dokladu – každý výdej nebo příjem musí být podložen na základě těchto dokladů. za pokladnu odpovídá pokladník, který vždy po skončení pokladních hodin musí zjistit stav v pokladně, vede pokladní knihu, kde zapisuje všechny PPD a VPD. dle zákona o účetnictví je předepsána v pokladně inventarizace 4x ročně z toho 2 jsou řádné, tedy plánované a 2 mimořádné (neočekávané). Provádí ji osoba, která nemá k pokladní vztah. Pokladní musí mít podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti (starší 18 let). porovnávají se příjmové a výdajové doklady P-V O inventarizaci se sepíše zápis do pokladní knihy: ke dni ... byla provedena řádná nebo mimořádná inventarizace pokladny s tímto výsledkem:.....a je podepsán všemi osobami, které se zúčastnili. Podle vnitropodnikové směrnice by si měla ÚJ určit tzv. pokladní limit, pokud je limit překročen, musí být peníze odneseny do banky. Pokladní limit se nedodržuje pouze v den výplaty mezd zaměstnancům. Cizí měny se započítávají podle kurzu ČNB. poklad. hotovost musí být uložena v nehořlavém trezoru tzv. příruční pokladna, která se po ukončení pracovní doby uloží do velkého trezoru – místnost s mřížemi. zjistíme-li, že skutečný stav je< účetní =schodek – ihned se předepíšepracovníkovi k úhradě: Pohled. za zaměst.335/211 Po zaplacení schodku (pohledávky) pracovníkem 211/335 skutečný stav je> účetní =přebytek – 211/688 – Ost. mimoř. výnosy Základní účtování pokladních operací Přijetí hotovosti z BÚ211/261 Převod hotovosti na BÚ261/211 Prodej za hotové211/6xx 343 4. Kursový zisk zjištění při uzávěrce211/663 5. Inventarizací zjištěn přebytek211/688 6. Výplata mezd331/211 7. Kursová ztráta563/211 8. Inventarizací zjištěn schodek335/211 9. Úhrada od zaměstnance211/335 10. Vklad do pokladny podnikatelem211 /491 Ceniny Cenina je tedy to, čím je možné něco zaplatit (služby, zboží), ale nejedná se o mince a bankovky. Vede se u nich analytická evidence podle jednotlivých druhů cenin. Oceňují se nominální hodnotou. Zásoba cenin a její změny se evidují na účtu 213 – Ceniny. Ceninami se rozumí: poštovní známky kolky platební karty – telefonní, platební a ostatní karty ( na obědy, na benzín) poukázky na nákup zboží zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování Základní účtování cenin: Nákup cenin: 213 / 211,221,321 Spotřeba cenin: známky 518/213 kolky 538/213 karty TF 518/213 karty benzín 503/213 Inventarizací zjištěný přebytek cenin213/688 Kursový zisk213/663 Inventarizací zjištěný schodek 335/213 Kursová ztráta563/213 Škoda na ceninách582/213 Stravenky = ceniny Při výdeji stravenek do spotřeby a přijímání úhrad od zaměstnanců se musíme řídit zákonem o daních z příjmu. Podle zákona o daních z příjmů, 55% hodnoty stravenky jsou náklady – daňově uznatelné. Tuto hodnotu zpravidla zaměstnanci neplatí. 45% v plné výši hradí zaměstnanci nebo podnik může částečně přispívat (přidělovat) z vytvořeného fondu př. 10% příspěvek – 35% zaměstnanci. Fond musí být vytvořen v přechodném období ze zisku po zdanění. Dva způsoby účtování: 1) jednodušší – platí, jen když zaměstnanec hradí 45% Př.: podnik koupí 1 stravenku v hodnotě 30 Kč + 3 Kč provize toho, kdo jí prodává + 5% DPH z provize. Stravenku prodá zaměstnancům v poměru 55:45 včetně DPH. 527 – Daň. uznatelný náklad 211 213 16,5013,5030 30 16,50 (55% z 30 Kč)0,70(DPH – 5% z 13,5)313,50 0,15 518 343 30,15 0,70 zaměstnanec zaplatí 14,20 Kč 2) dříve příspěvkové organizace dnes s. v. o (škola nesmí mít zisk) platí vždy 527 211 213 648 16,5014,20 33,15 30 16,5013,50 13,50 528 518 343 13,50 3 0,150,70 Prodej zaměstnanci –sociální náklad daňově neuznatelný Bankovní účet 221 Peněžní prostředky uložené na účtech u banky se evidují na účtu 221 – Bankovní účty, zásadně podle výpisů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů. Bankovní účty mají z pravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek je možný jen u kontokorentního účtu. Na účtu 221 je také účtováno o devizovém účtu, a to v přepočtu na naší měnu. Tento účet se nejčastěji používá při platbách do zahraničí. Přepočet vždy provede banka. úroky přij

Témata, do kterých materiál patří