Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hotovostní platební styk

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hotovostní platební styk platební styk: hotovostní b) bezhotovostní Hotovostní pomocí hotových peněz (bankovky, mince) hotovostní platby – drobný nákup, výplata mezd, proplacení cestovného… pokladník má plnou hmotnou odpovědnost za svěřené peníze pokladník vede pokladní knihu – analytická evidence k účtu Pokladna, vyhotovuje příjmové pokladní doklady (minimálně 2 ks) a výdajové pokladní doklady (minimálně 1 ks) pokladní skontro = fyzická kontrola pokladní hotovosti (inventura), provádí se denně po skončení pokladních hodin, vyhotoví se zápis, ve kterém se uvedou jednotlivé druhy papírových peněz a mincí a zjištěná skutečnost se porovná se zůstatkem v pokladní knize, rozdíl může být pokladní schodek (je to pohledávka za pokladníkem, připisuje se mu k úhradě), nebo přebytek (považuje se za mimořádný výnos, příjem do pokladny) inventarizace peněžních prostředků se musí kromě denního skontra provádět nejméně 4x ročně a z toho musí být alespoň dvě inventarizace neočekávané spolu s pokladníkem provádí skontro další určený pracovník Inventarizační rozdíly pokladní schodek (manko) stav skutečný < stav účetní pokladní přebytek stav skutečný > stav účetní 688 Ostatní mimoř. výnosy 211 Pokladna 335 Pohl. za zaměstnanci 211 Pokladna přebytek peněz manko peněz úhrada v hotovosti 221 BÚ úhrada složenkou 331 Zaměstnanci úhrada srážkou z platu Zálohy vyplacené zaměstnancům(mimo mzdových) 211 Pokladna 335 Pohledávky za zaměstnanci Nákladový účet vyplacení zálohy vyúčtování zálohy doplatek vznik nákladu vrácení přeplatku Nákladový účet: Záloha na služební cestu – cestovné Záloha na drobný nákup – spotřeba materiálu Peníze na cestě Na účtu Pokladna se účtuje okamžitě po vyhotovení PPD nebo VPD, na BÚ se účtuje podle výpisu z BÚ nejdříve následujícího dne. tím vzniká časový nesoulad mezi účtováním na účtech Pokladna a BÚ. K překlenutí této časové neshody slouží účet peníze na cestě. 221 BÚ 261 Peníze na cestě 211 Pokladna výběr hotovosti z BÚ výběr hotovosti z BÚ VBÚ PPD 211 Pokladna 261 Peníze na cestě 221 BÚ odvod hotovosti na BÚ odvod hotovosti na BÚ VPD VBÚ Ceniny finanční majetek, který zastupuje peníze např. poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní a ostatní karty 211 Pokladna 213 Ceniny 518 Ostatní služby nákup cenin v hotovosti spotřeba známek VPD VÚD 211 BÚ 538 Ostatní daně a poplatky nákup cenin bezhotovostně spotřeba kolků VÚD 321 Dodavatelé 527 Zákonné sociální náklady nákup cenin od dodavatele prodej stravenek zaměstnancům VÚD 211 Pokladna prodej stravenek zaměstnancům PPD Inventarizační rozdíly cenin 688 Ostatní mimořádné výnosy 213 Ceniny 335 Pohledávky za zaměstnanci přebytek cenin manko cenin Manko u cenin se uhrazuje stejně jako manko peněz.

Témata, do kterých materiál patří