Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VEŘEJNÉ FINANCE Veřejné finance zahrnujífiskální politiku aveřejné rozpočty. FISKÁLNÍ POLITIKA politika rozpočtová - část hospodářské politiky státu, která se týká příjmů a výdajů státního rozpočtu, tuto politiku má na starosti Ministerstvo financí, spolupracuje i s jinými ministerstvyexpanzivní fiskální politika: veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže vzniká schodek (deficit) státního rozpočtu, čímž roste státní dluh nástroje: Zvýšení vládních výdajů nebo snížení daní dojde ke zvýšení peněz v ekonomice (zvýšení příjmů domácností i firem, ti pak více utrácejí = zvýšení agregátní poptávky) krátkodobý efekt: stát buď sníží daně, nebo zvýší své nákupy, což vede k růstu hrubého národního produktu, růstu zaměstnanosti, ale často také k růstu cenové hladiny dlouhodobý efekt: vede zpravidla ke zvyšování cen a tedy k inflaci, to znamená, že se nemění úroveň produktu a zaměstnanosti, ale zvyšuje se úroveň cen. restriktivní fiskální politika: veřejné výdaje jsou menší než daně, takže se snižuje státní dluh. omezuje nebo snižuje agregátní poptávku (úhrn výdajů všech ekonomických subjektů - domácností, firem, státu, dovozců, zahraničních subjektů…), může se jednat o zvýšení čistých daní nebo snížení vládních nákupů Krátkodobý efekt: snižuje úroveň cenové hladiny, snižuje produkt a zaměstnanost Dlouhodobý efekt: působí na zvýšení soukromých investic, snížení cenové hladiny, úrokové míry, a pokud soukromé investiční výdaje plně nehradí státní výdaje na nákup, nedochází ke změně v úrovni reálného produktu a zaměstnanosti ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA patří sem: státní rozpočet, územní rozpočty (rozpočty krajů, obcí), státní fondy (Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Veřejné zdravotní pojištění) Struktura veřejných financí veřejný rozpočet je finančním plánem a základním nástrojem pro financování veřejných potřeb, každý veřejný rozpočet se skládá z příjmů a výdajů, pokud porovnáváme příjmy a výdaje běžného - rozpočtového roku, vyjde nám saldo (bilance), rozpočet může být: přebytkový (příjmy˃ výdaje), vyrovnaný (příjmy= výdaje) schodkový - deficitní (příjmy< výdaje) Pravidla hospodaření veřejných rozpočtů zákon č. 218/2000 Sb. - zákon o rozpočtových pravidlech, tzv. „velká rozpočtová pravidla“, jde o obecný právní předpis, podle kterého hospodaří veškeré veřejné rozpočtyzákon č. 250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tzv. „malá rozpočtová pravidla“, což je speciální právní úprava věnující se hospodaření samospráv, upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků, upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celkůzákon 243/2000 Sb. – o rozpočtovém určení daní - tento zákon určuje daňové příjmy obcím a krajům a státuvyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - určuje třídění příjmů a výdajů ve veřejném rozpočtu, např. třídění odpovědností, podle druhu, zdrojové… VEŘEJNÝ A STÁTNÍ ROZPOČET Veřejný rozpočet Charakteristika veřejných financí slouží k uspokojování a zabezpečování veřejných potřeb a statků nebo k financování různých transferů, např. sociálního rázu, slouží také k usměrňování chování ekonomických subjektů (pokuty za znečišťování ŽP) Základní princip veřejných financí Nenávratnost - s platbou daní a cel nikomu nevzniká nárok na to, aby mu byl tento výdaj v nějaké konkrétní podobě vrácenNeekvivalence - při platbě daní a cel není plátci předem známý účel platby a není mu ani zaručeno, že případné plnění z veřejných rozpočtů bude ekvivalentní výši jeho platby, na rozdíl od klasické tržní transakce peníze - zboží, jsou zde oba protisměrné toky oddělenyNedobrovolnost - není rozhodující, zda daň a cla někdo platit chce nebo nechce, jejich platba je uzákoněna právní cestou, principem zde není dobrovolnost Funkce veřejných rozpočtů Alokační - v rámci této funkce rozhodují jednotlivé vládní úrovně o tom, jaké bude použití disponibilních zdrojů, tedy kam, na co a kolikRedistribuční - souvisí s řešením otázky, co společnost považuje za spravedlivé rozdělení důchodů a majetku, většina přerozdělování se zde uskutečňuje prostřednictvím daňově transferového mechanismu, z daní jsou financovány veřejné statky a transferové platbyStabilizační - veřejné finance, respektive fiskální politika, bývají používány k zajištění zaměstnanosti, stability cenové hladiny, ekonomického růstu apod. Státní rozpočet podobu zákona, který se schvaluje každoročně, může být schválený jakopřebytkový (státu vzniká rezerva na horší časy),vyrovnaný (stát netvoří rezervy, nezadlužuje stát) nebodeficitní (stát si půjčuje, zadlužuje budoucí generaci, v ČR dlouhodobě cca 20 let) Státní dluh - součet deficitu státního rozpočtu, v současné době - státní dluh 176

Témata, do kterých materiál patří