Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VEŘEJNÉ FINANCE

Veřejné finance zahrnují fiskální politiku a veřejné rozpočty.

FISKÁLNÍ POLITIKA

 • politika rozpočtová - část hospodářské politiky státu, která se týká příjmů a výdajů státního rozpočtu, tuto politiku má na starosti Ministerstvo financí, spolupracuje i s jinými ministerstvy

 • expanzivní fiskální politika:

  • veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže vzniká schodek (deficit) státního rozpočtu, čímž roste státní dluh

  • nástroje:

   • Zvýšení vládních výdajů nebo snížení daní

   • dojde ke zvýšení peněz v ekonomice (zvýšení příjmů domácností i firem, ti pak více utrácejí = zvýšení agregátní poptávky)

  • krátkodobý efekt: stát buď sníží daně, nebo zvýší své nákupy, což vede k růstu hrubého národního produktu, růstu zaměstnanosti, ale často také k růstu cenové hladiny

  • dlouhodobý efekt: vede zpravidla ke zvyšování cen a tedy k inflaci, to znamená, že se nemění úroveň produktu a zaměstnanosti, ale zvyšuje se úroveň cen.

 • restriktivní fiskální politika:

  • veřejné výdaje jsou menší než daně, takže se snižuje státní dluh.

  • omezuje nebo snižuje agregátní poptávku (úhrn výdajů všech ekonomických subjektů - domácností, firem, státu, dovozců, zahraničních subjektů…), může se jednat o zvýšení čistých daní nebo snížení vládních nákupů

  • Krátkodobý efekt: snižuje úroveň cenové hladiny, snižuje produkt a zaměstnanost

  • Dlouhodobý efekt: působí na zvýšení soukromých investic, snížení cenové hladiny, úrokové míry, a pokud soukromé investiční výdaje plně nehradí státní výdaje na nákup, nedochází ke změně v úrovni reálného produktu a zaměstnanosti

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA

 • patří sem: státní rozpočet, územní rozpočty (rozpočty krajů, obcí), státní fondy (Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Veřejné zdravotní pojištění)

Struktura veřejných financí

 • veřejný rozpočet je finančním plánem a základním nástrojem pro financování veřejných potřeb, každý veřejný rozpočet se skládá z příjmů a výdajů, pokud porovnáváme příjmy a výdaje běžného - rozpočtového roku, vyjde nám saldo (bilance), rozpočet může být:

  • přebytkový (příjmy˃ výdaje),

  • vyrovnaný (příjmy= výdaje)

  • schodkový - deficitní (příjmy< výdaje)

Pravidla hospodaření veřejných rozpočtů

 • zákon č. 218/2000 Sb. - zákon o rozpočtových pravidlech, tzv. „velká rozpočtová pravidla“, jde o obecný právní předpis, podle kterého hospodaří veškeré veřejné rozpočty

 • zákon č. 250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tzv. „malá rozpočtová pravidla“, což je speciální právní úprava věnující se hospodaření samospráv, upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků, upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků

 • zákon 243/2000 Sb. – o rozpočtovém určení daní - tento zákon určuje daňové příjmy obcím a krajům a státu

 • vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - určuje třídění příjmů a výdajů ve veřejném rozpočtu, např. třídění odpovědností, podle druhu, zdrojové…

Témata, do kterých materiál patří