Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tis. Kč na občana vč. dítěte, lidí v kómatu… Veřejný dluh - státní dluh + dluh obcí, krajů a zdravotních pojišťoven Příjmy státního rozpočtu pojistné na sociální zabezpečení, DPH, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (příjmy EU), spotřební daně (z elektřiny, z tabákových výrobků, z minerálních olejů), DzP FO (ze závislé činnosti, z kapitálových výnosů), DzP PO, majetkové daně Výdaje státního rozpočtu sociální dávky, kapitálové výdaje (investice), neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji), pojistné na veřejné zdravotní pojištění, úrokové výdaje STÁTNÍ FONDY mají samostatné jmění – účelové financování – přesně určené příjmy a výdajezdroje financování jsou: dotace ze státního rozpočtu specifické výnosy a majetková práva Státní fond dopravní infrastruktury má za účel přispět ke zkvalitnění dopravy ve všech jejich podobách, a to zejména poskytováním příspěvků na výstavbu nových dopravních cest, na jejich opravy apod.mezi příjmy fondu patří celý hrubý výnos ze silniční daně, 9,1 % z hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, výnosy z dálničních poplatků a také příspěvky ze státního rozpočtu či privatizačních příjmů Veřejné zdravotní pojištění je povinné jak v ČR, tak v EU, toto pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce (platí zaměstnanec, zaměstnavatel i OSVČ)stát hradí zdravotní pojištění ze státního rozpočtu těmto lidem (invalidní důchodci, lidem ve starobním důchodu, nezaopatřené dítě, osoby ve výkonu trestu atd.) ÚZEMNÍ ROZPOČTY rozpočty územních samosprávných celků tvoří příjmy, výdaje a ostatní peněžní operacepokud územní samosprávný celek podniká, výsledky se sledují mimo rozpočet, hospodářský výsledek se převádí do rozpočtu na konci roku Příjmy obce výsledky vlastní hospodářské činnost, místní poplatky, daně a podíly na nich, dotace od státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje Příjmy kraje identické jako u obcí (kromě místních poplatků) Výdaje obcí a krajů výdaje na vlastní činnost, výdaje spojené s výkonem státní správy, závazky ze smluvních vztahů, úroky z půjček, splátky půjček Územní samosprávné celky a peněžní fondy součástí samosprávného celku je nejen rozpočet, ale i peněžní fondyzřizování fondů je dobrovolnéfondy mohou být: účelové - otevřené fondy, ve kterých se shromažďují prostředky více dárců na předem dohodnutý účel neúčelovénakládání s prostředky fondů je více omezeno než rozpočtové zdroje NEZISKOVÉ ORGANIZACE Nezisková organizace je organizace, jejímž účelem není vytvářet zisk, tedy, která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Rozpočtová organizace Rozpočtová organizace neodepisuje svůj majetek. Čerpání finančních prostředků je v RO časově omezené. O zrušení, zřízení rozhoduje jen zřizovatel. Finanční zdroje RO plynou výhradně z veřejných rozpočtů.Patří sem: ministerstva, ústřední orgány státní správy (nejvyšší soudy), ČSÚ, Grantova agentura, sportovní kluby (jen některé, např. armádní), i některé nemocnice (vojenské nemocnice). Příspěvkové organizace Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní (resp. hlavní) činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Výše příspěvku na provoz nebo úhrad podle jiných zákonů, jimiž příspěvková organizace zabezpečuje odměňování za práci svých zaměstnanců, má vliv na to, zda organizace odměňuje své zaměstnance platem, nebo mzdou.

Témata, do kterých materiál patří