Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Litosféra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Litosféra Stavba Země: Mezi zemskou kůrou a vnější částí zemského pláště je Mohorovičičova plocha diskontinuityMezi vnitřní (svrchní) částí zemského pláště a vnějším jádrem jeGutenbergova plocha diskontinuityAstenosféra - plastická hmotaLitosférické desky - litosféra je rozlámána na kousky(desky) -Severoamerická deska -Jihoamerická deska -Nazca -Pacifická deska -Africká deska -Antarktická deska - Indicko-australská deska -Euroasijská deskaV místě kontaktu litosférických desek vznikajíendogenní pochody- zemětřesná, sopečná, horotvorná a pevninotvorná činnost Zemská kůra Složení: Prvky - kyslík(49%) - křemík(26%) - hliník - železo - hořčíkMinerály/nerosty - oxid křemičitý/křemenHorniny:-magmatické (vyvřelé) - hlubinné (žula) -žilné(aplit) -výlevné(čedič)-sedimentární(usazené) - pískovec - sádrovec-metamorfované(přeměněné) - rulaZemská kůra je tvořena z 95% vyvřelými horninami. Zbývajících 5% připadá na horniny usazené a přeměněné. Dělení: Pevninská - 70 km - struktura: - usazené horniny - žula - čedičOceánská - 5-7 km - struktura: - usazené horniny - čedičPevninská a oceánská kůra se liší mocnostíNejstarší oblasti zemského povrchu =štítyNejmladší oblasti zemského povrchu =epiplatformní horotvorné oblasti Georeliéf(povrch, terén) Geomorfologický cyklus(formování zemského povrchu): Endogenní síly - zvýrazňují nerovnosti zemského povrchuExogenní síly - zarovnávají zemský povrch (voda, slunce)Stádium mladosti - vytváření zemského povrchu (výrazné nerovnosti)Stádium zralosti- začínají působit exogenní sílyStádium stáří - pouze síly exogenní (povrch je zarovnaný) - výsledkem je zarovnaný terén (oblast štítů) =parovina Členění: Podle nadmořské výšky - nížina <- 200 m n. m. -> vysočinaPodlenejvýše a nejníže položeného bodu sledovaného území- morfologické typy georeliéfu: -rovina(0–30 m) -pahorkatina(30–150 m) -vrchovina(150–300 m) -hornatina(300–600 m) -velehornatina(600 m a více) Endogenní pochody Zemětřesení(seismická činnost): Otřesy zemského povrchuMěří se pomocíseismografů(Richterova stupnice – 12 stupňů)Vzniká v hypocentruEpicentrum je místo na zemském povrchu kolmo nad hypocentremDruhy zemětřesení -tektonická (střet litosférických desek; nejničivější) -sopečná(sopečné erupce) -mořetřesení(pohyb hladiny způsobený střetem litosférických desek pod hladinou oceánu = Tsunami) -řítivá(způsobena poddolováním země) Sopečná činnost(vulkanická činnost): Veškerá činnost, která souvisí spřemisťováním magmatických hmotze zemského nitra k povrchu ZeměStavba sopky: Magma - žhavotekutá křemičitanová hmota - po úniku ze sopečného kráteru =láva - láva v pevném skupenství =pyroklastika - při úniku lávy ze sopečného kráteru se do ovzduší dostávají do ovzduší: sopečný prach, popel, písek, kameny (malé =lapilli; velké =pumy), plyny (fumaroly= v době činnosti;solfatary= v době nečinnosti;mofety= bahenní sopky) => narušují leteckou dopravu460 aktivních sopekSopečný georeliéf - vzniká sopečnou činností - lávové proudy - lávovépříkrovy(celá plocha sopky pokryta řídkou lávou => úrodná půda) -stratovulkán(vrstvená sopka)Cirkumpacifický pás- oblast s největším výskytem sopečné a zemětřesné činnosti Pevninotvorná činnost(epeirogenetická činnost): Teorie kontinentálního driftu/Wegenerova teorie – o vzniku, činnosti a současném stavu litosférických desekKdysi - 1 kontinent = Pangea (rozdělila se na kontinentyLaurasie aGondwana, mezi kterými bylo mořeTethys) - 1 světový oceán =PanthalassaTransgrese= klesání kontinentůRegrese= vyzdvihování kontinentů Horotvorná činnost(orogenetická činnost): Typy pohoří: Vrásová pohoří - boční tlak - protáhlá - př. Švýcarský JuraPříkrovová pohoří - boční tlak - př.Alpy, HimalájeVrásno-zlomová pohoří- utržení vrásy + zlom - př.KarpatyKerná pohoří- vertikální tlak - př.Krušné horySopečná pohoří - vznikají při vulkanismu Exogenní pochody Svahové pochody - kerní sesuv, řícení, bahenní proudy, laviny - v horských oblastechŘíční pochody -fluviální formy georeliéfu - organizovaný odtok (říční síť) = meandry, vodopády, peřeje, suťové kužely - neorganizovaný odtok (ron) = ronové rýhyLedovcové pochody -glaciální formy georeliéfu - bludné balvany, obliny, obrusy , škrapy, písek, štěrk, permafrost (trvale zmrzlá půda), fjordy (zářezy do pevniny, ledovcová údolí druhotně zaplavena vodou)Větrné pochody - eolické formy georeliéfu -aridní klima = výpar převažuje nad srážkami -humidní klima= srážky výrazně převyšují výpar

Témata, do kterých materiál patří