Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5.a) Motivace, Potřeby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (88,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5.a) Motivace, Potřeby Motivace - psychický proces vedoucí k energetizaci organismu, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Motivy - osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny akcí a reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb. Nedostatku Přetlaku (tenze) - organismus se chce z něčeho vydat, něčeho zbavit - například vybít vztek, vydovádět se, odreagovat se ze stresu - základní formu motivů jsou potřeby, ostatní formy se vyvíjejí z potřeb. Postoj - sklony člověka reagovat k věcem určitým způsobem - jsou součástí osobnosti, souvisí s chápáním, myšlením a cítěním. - hodnotí, indikují pocity ve vztahu k určité záležitosti. P - většinou vycházejí z hodnotové soustavy člověka. - Postoje jsou důležitou složkoukomunikace. Kromě toho, že je zaměřen na problém či volbu, zahrnuje v sobě i určitou míru intenzity, která je tvořena činiteli: vnitřními (potřeby, charakter, zájmy) vnějšími (malé sociální skupiny, kultura, rodina). Motiv = ‘co’ a Postoj = ‘jak’ Složky postojů Všechny postoje jsou relativně trvalé, přičemž v sobě obsahují následující složky: a) kognitivní (názor na objekt), která je postavena na všech informacích, které člověk o věci získal, na rozumových úvahách o věci (nízké mzdy ve srovnání s jinými organizacemi, špatná hospodářská situace firmy) b) emocionální (citový vztah k objektu), radost, přátelství, oddanost či naopak nechuť či nenávist (dělá zde už táta, mám rád zdejší lidi, jsem hrdý na firemní značku) c) konativní (chování vůči objektu), snaha jednat ve prospěch objektu nebo proti němu (neodejdu, setrvám ve firmě a udělá, vše proto, aby se znovu postavila na nohy) Potřeby - stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokujeme - sociální (získané) - kulturní (vzdělání, kulturní život) a psychické (radost, štěstí, láska), Zajišťují adaptaci na sociální podmínky, reagují na nedostatek v sociálním bytí. Maslowova pyramida lidských potřeb - Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) - americký psycholog (žid), jeden ze zakladatelů humanistického proudu v psychologii - stupňovité řazení potřeb, které v hierarchickém systému jsou organizovány podle jejich naléhavosti pro člověka. -Např. člověk netouží po nových závěsech do pokoje nebo obraze (5. stupeň), když je ohrožován nějakou katastrofou nebo je hladový (nenaplněný 1. a 2. stupeň). - Nejzákladnější potřeby (fyziologická, bezpečí, sounáležitost a úcta) Maslow označuje jako potřeby nedostatkové (potřeby deficience), - pátou kategorii (seberealizace) pak jako potřeby růstové. - Obecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Náročné životní situace Deprivace - citové strádání – jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný jednotlivcem. Může se jednat o nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pociťovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů. Druhy deprivace 1)biologická, biofyzická 2)sociální 3)psychickáf) existenční - vzniká při nenaplněné potřebě existenční jistoty (např. ve válce se dostaví pocit otupění)

Témata, do kterých materiál patří