Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČR a její postavení ve světě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČR A JEJÍ POSTAVENÍ VE SVĚTĚ Politický systém České republiky je svou strukturou zastupitelská demokracie, parlamentní republika s předsedou vlády v čele vlády avícestranickým systémem. Výkonná moc je vykonávána vládou a prezidentem, zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový Parlament, soudní moc realizují soudy a Ústavní soud. ÚSTAVA Zákon č. 1/1993 sb. Zákon nejvyšší právní síly vyhlášen ve SZ dne 16.12.1992 s účinností 1.1.1993 Souhrn všech pravidel vymezuje moc všech úřadů a orgánů včetně zákonodárci a zaručuj občanům jim všem společná práva Ústavní pořádek ČR – Ústava ČR LZPaS ÚSTAVNÍ ZÁKONY Od ostatních se liší především způsobem kterým jsou projednávány a přijímány. K přijetí ústavního zákona je nutný 3/5 souhlas poslanců PS, dále 3/5 senátu jinak nelze ústavní zákon schvlit a přijmou. Struktura ÚSTAVY – je uvozena v preambuli která má 8 hlav a 113 článků PreambuleI.) Základní ustanovení II.) Moc zákonodárná III.) Moc Výkonná IV.) Moc soudní V.)NKÚ VI.)´ČNB VII.)územní samospráva VIII.) přechodná a závěrečná ustanovení HLAVA I. Vymezuje v základních ustanoveních podstatu a zásady našeho demokratického státu a politickho systému, státní moc a poměr občana k této moci či lidská oráva. Hovoří se v ní o hranicích státu, hlavním městě a státních symbolech HLAVA II. – IV. Stanový pravomoci nejdůležitějších orgánů podle principu dělby moci na tři složky a systému brzd a rovnovah. Hlav II. –definuje dvoukomorový parlament (PS a S) Hlava III.-upravuje moc výkonnou(prezident, vláda, státní zastupitelství) Hlava IV.- vymezuje moc soudní(Ústavní soud a soustava soudů) HLAVA V. – zvádí nezávislou kontrolní moc v podobě Nejvyššíhio kontrolního úřadu který vykonává kontrolu státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem. HLAVA VI. Hovoří o ústavní bance státu – ČNB HLAVA VII. – vymezuje územní samosprávu a členění státu HLAVA VIII. - přechodná a závěrečná ustanovení v souvislosit s očekávaným zahájením činnosti senátu a rozdělení ČSR Členství v mezinárodních organizací: ČR je členem několika evropských mezinárodních organizacích: RADA EVROPY politická organizacesdružuje drtivou většinu evropských zemíprosazuje myšlenky svobody a demokraciedohlíží na dodržování lidských právpodpora hospodářského, kulturního, vědeckého rozvoje ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE Obranná a bezpečnostní organizace ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ Politicko-bezpečnostní organizace VISEGRADSKÁ SKUPINA Politické sdružení čtyř středoevropských zemí – Polsko, Maďarko ČR a Slovensko – usilují o vstup do evropských struktur, spolupráce nemá institucionální podobu STŘEDOEVROPSKÁ INICIATIVA Nepříliš významná, široce pojatá politická iniciativ která od roku 1989 sdružuje státy střední a jihovýchodní Evropy. RADA VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI Existovala 1949 -1991Sdružovala pouze socialistické státy se znárodněným průmyslem a plánovanou ekonomikou. Členské státy mezi sebou uskutečňovali obchodní výměny převážně na principu zboží za zboží nebo zboží za suroviny. WHO Světová zdravotnická organizace, ochrana zdravíSpadá pod OSNOmezování úmrtnosti, nemocnostiPodpora zdravé životosprávy INTERPOOL Získávání a předávání informací k případům kriminálního charakteruPátrání po osobách/věcechPředávání pachatelů do zahraničí MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ Humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizacePoskytuje humanitární pomoc a lékařskou péči v oblastech, kde je to nejvíce potřeba Za subjekty mezinárodních vztahů jsou pokládány zejména suverénní státy. Čr je suverénně stát, což znamená, že máme svojí subjektivitu – vystupujeme jako národní celek, máme právo rozhodovat se o své politice).Za subjekty mezinárodních vztahů jsou pokládány zejména suverénní státy, tedy ty, které mají svrchovanou moc nad obyvatelstvem daného území. Vzhledem k nutnosti spolupráce mezi státy je předmětem mezinárodních vztahů zejména procesINTEGRACE. INTEGRACE – slučovat, vstupovat, zapojovat se – když vstupujeme do vztahu podepisujeme nějakou mezinárodní smlouvu. Jakákoliv integrace má být vědomá. Největší integrace je EU. Integrace je proces sjednocování, v případě Evropy jde o spojování jednotlivých států ve vyšší celek v zájmu hospodářské a politické stability, ale při zachování státní suverenity členů. Během začleňování je důležitá spolupráce. Klady integrace: V EU obchod se zahraničními státyShengenStudium v zahraničí Zápory integrace: Zaniká suverenita (nějaké organizace přenesou naše povinnosti – např. v EU hlídání měn před EU ne přes národní banku) KOOPERACE Spolupráce mezi státyProstřednictvím mezinárodních organizací doplňuje roli státu tam, kde je nezbytná, ale i výhodná. SPECIFIKA ORGANIZACÍ OSNVznik červen 1945Je mezinárodní organizace, jejímž členy jsou téměř všechny státy světaČR od r.1993Základním cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráceSnaží se snížit chudobu a sociální vyloučení, dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání, prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti, snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zdraví matekUkládá zákaz užívání vojenské síly na jinéms tátu, když tomu dojde OSN začne vyjednávatOSN používárezoluci = rozhodnutí, které vyžaduje okamžité nastolení míru. pokud tak stát neučiní, může ho OSN vyloučit ze svých řad. Zastavit mu obchodnebo embargo(= zákaz dovozu zbraní a strategických surovin)Spadá zde UNICEF EU1.5.2004 se spolu dalšími 9 státy stala ČR členským státem EU. Byl tak završen mnoholetý proces postupného začleňování, který začal asociační dohodou o přidruženém členství. Ta začala platit v roce 1993. ČR získala v 90.letech částečný přístup na společný trh a k prostředkům z programu PHARE, jehož prostřednictvím EU finančně podporuje rozvoj zemědělství, ochrana živ.prostředí i úrovně vzdělání v přidružených zemích. NATO Hlavním úkolem je: politická a vojenská spolupráce všech členůSpolupráce mezi evropskými členy USA, KanadaPovinnost chránit svobodu, mír, společné dědictví a kulturu svých národůČR od r.1999, 28 zemí – garance úz

Témata, do kterých materiál patří