Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
EU Evropská Unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EVROPSKÁ UNIE společenství demokratických států, spojených zásadami svobody, úcty k lidských právům, právního státu, označuje jako celek tvořený členskými státy ES,Má právní subjektivitu (Lisabonská smlouva) nadstátnost, společná spolupráce, postupná integrace v nadnárodní strukturu s výhodami pro všechny zúčastněné země Historie Celkově lze říci, žedůvody pro poválečnou Evropskou integraci byly následující: zabezpečení míru na Evropském kontinentěpřekonání nacionalisticky orientovaných státních strukturumožněníspolečného trhu jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu INSTITUCE EU EVROPSKÁ RADA skládá z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedyEvropské komise.Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat.Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti. EVROPSKÝ PARLAMENT Sídlo v Bruselu a Štrasburkuvykonává - společně s Radou - legislativní a rozpočtovou funkci. Skládá se ze zástupců občanů Unie,751Členové EP jsou voleni na pětileté volební období ve všeobecných, přímých, tajných a svobodných volbách podle pravidel členských států EVROPSKÁ KOMISE Sídlo v Bruselusleduje zájmy Evropské unie jako celku. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Úkoly - právo iniciovat návrhy legislativy - dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU - Vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí jeho kontrolu - zastupuje EU při mezinárodních jednáních -má právo sjednávat s třetími státy dohody každá země jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27. Předseda komise jeJosé Manuel Durão Barroso.Od roku 2014 smlouvy předpokládají snížení počtu komisařů na 2/3 počtu členských států a zavedení systému rotace. SMLOUVY: Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) ZaloženaPařížskou smlouvou v roce 1951Zakládající státy:Francie,Německo,Itálie,Belgie,Nizozemí aLucemburskoESUO formálně neexistuje. Veškerá agenda byla převedena naEvropské společenství. Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) Spojené království spolu s Dánskem, Švédskem, Norskem, Švýcarskem, Rakouskem, Portugalskem a Finskem založilyEvropské sdružení volného obchodu (ESVO)cílem umožnění volného trhu, ale bez společných institucí Římské smlouvy, EHS a Euratom Založena Římskými smlouvami v roce 1957 (s platností od roku 1958) zakládajícíEvropské hospodářské společenství (EHS) aEvropské společenství pro atomovou energii (Euratom)cílem vytvoření společného trhu a Euratom spolupráci na poli mírového využití jaderné energie Od 1. ledna 1958 zahájila svou činnostEvropská investiční banka s ústředím v Lucembursku a taktéž vzniklHospodářský a sociální výbor s centrálou v Bruselu 1968 byla na základě dohody o EHS vytvořenacelní unie, tj. odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím, jako mezistupeň ke společnému trhu 22. července 1975 byl zřízenÚčetní dvůr a to na základěSmlouvy o finančním hospodaření Společenství. sídlo LucemburskoV červnu 1979 proběhly první přímé volby do Parlamentního shromáždění (dnešníEvropský parlament) Evropský měnový systém (EMS), ECU Evropského měnového systému (EMS) Zavedla se také košová měnová jednotkaECU (European currency unit) sloužící ke zúčtování mezinárodních měnových operací.Jednotný evropský akt (JEA)ZasedáníEvropské rady vLucemburku vyústila v podepsáníJednotného evropského aktu (JEA),jelikož se hospodářskou a sociální situací začaly množit reformní návrhy Jeho hlavním cílem bylo dokončení jednotného vnitřního trhu do roku 1992 a identifikoval překážky, které ještě zbývaly k jeho dovršení:fyzické – odstranění kontrol na vnitřních hranicích ES pro osoby, služby, zboží a kapitáltechnické – odstranění rozdílů v předpisech a normách a tedy omezení tzv. netarifních překážek obchodudaňové – jednalo se zejména o daňovou harmonizaci, toto téma je dosud nedořešené a velice politicky citlivé Schengenská dohoda Signatářskými zeměmi byly v roce 1985Německo,Francie,Belgie,Nizozemí aLucembursko. Maastrichtská smlouva v roce 1992 uzavřeli vrcholní evropští představitelé výraznou reformu zakládajících smluvNově se na evropské úrovni začalo spolupracovat v oblastispolečné zahraniční a bezpečnostní politiky ajustičních záležitostí. CELNÍ UNIE představuje základní kámen při budovánspolečného trhu a tím naplňování závazku na vytvoření volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu jako nezbytného předpokladu vzniku hospodářské a měnové unie. Vytvořením celní unie (roku 1968) se tak v praxi uskutečňuje svoboda pohybu zboží mezi členskými státy a společná obchodní politika členských zemí vůči zemím nečlenským.Odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím, jako mezistupeň ke společnému trhu MĚNOVÁ UNIE jsou všechny země EU, což například znamená, že jejich centrální banky spolupracují v Evropském systému centrálních bank nebo že je mezi nimi zabezpečen volný pohybkapitálu. je taková spolupráce mezi státy (nebo jejich závislých území), kdy členské státy používají jednu společnou měnu jako zákonné platidlo Aktuální problémy EU příliš složitá a rozsáhlá legislativa, potřeba institucionální reformy, dohady o přijetí Evropské ústavy různé názory členských států na budoucnost EU obava z dalšího rozšiřování EU (obrovské rozdíly v ekonomické úrovni) udržení ekonomicko-sociálního modelu v EU (rychlé stárnutí populace, vysoká nezaměstnanost vůči USA…) problémy rozpočtu EU (velikost) – je to dáno funkci a jeho strukturou, také faktem, že tento rozpočet není jen ekonomickým nástrojem, ale především výsledkem politických dohod

Témata, do kterých materiál patří