Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie vše na test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,55 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krátkodobá nabídka peněz je:necitlivá na změny úrokové míryNominální produkt:oceňujeme v běžných cenáchČisté investice:získáme odečtením amortizace od hrubých investicMetody výpočtu GDP máme:výdajovou, důchodovou, odvětvovouPlná zaměstnanost znamená:přirozenou míru nezaměstnanostiAutonomní spotřební výdaje jsou:nezávislé na výši důchoduSchodek státního rozpočtu je v případě:G + TR > TTČtyřsektorová ekonomika: jeotevřenou ekonomikouTermínované vklady:jsou součástí M2Peněžní zásoba M1 v ekonomice tvoří:oběživo a depozitní peníze Peněžní zásoba L v ekonomice tvoří:M3 (M2+velká term.depozita)+ vysoce likvidní aktivaEkonomicky aktivní obyvatelstvo představují:nezaměstnaní a zaměstnaníNárodní důchod vypočteme jako součet těchto položek:mzdy, platy, čisté úroky, renty, nerozdělené zisky firem, příjmy ze samozaměstnání. Do důchodové metody výpočtu HDP patří:mzdy, platy, čisté úroky, renty z půdy a nemovitostí, zisky firem, příjmy ze samozaměstnání, amortizace, nepřímé daně.Mezi motivy držby peněz nepatří:úrokový motivDlouhé a krátké období se rozlišuje u:agregátní nabídky, nabídky peněz a Phillipsovy křivky.Keynesiánský model na trhu práce předpokládá:rovnováhu na trhu práce za předpokladu nepružných mezd a cen, kdy rozlišujeme dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnanost.Disponibilní důchod udává částku:kterou domácnosti rozdělí mezi spotřební výdaje a úsporyKrátkodobá makroekonomická rovnováha nastává když:množství poptávaného reálného produktu je rovné nabízenému množství reálného produktu.Pokles AD může být způsoben:poklesem nominální peněžní zásoby Dlouhodobá agregátní nabídka vyjadřuje vztah mezi cenovou hladinou a:reálným GDPČím vyšší je úroková míra, tím:nižší je množství poptávaných peněz a vyšší rychlost oběhu penězOběživo je součástí peněžního agregátu:M1, M2 i M3V třísektorovém modelu jsou následující subjekty:domácnosti, firmy, vládaNachází-li se ekonomika na úrovni potenciálního produktu, tak:nezaměstnanost je na své přirozené míře.Prodává-li centrální banka na trhu státní cenné papíry, tak:snižuje množství peněz na trhu.Na straně nabídky peněz stojí:pouze centrální bankaGNP představuje produkci nově vytvořených finálních statků za určité období výrobními faktory:jejichž vlastníky jsou příslušníci daného státu, bez ohledu na to, kde byl tento produkt vyroben.Peníze plní následující funkci:uchovatel hodnoty, zúčtovací jednotka, prostředek směnyReálný produkt:oceňujeme ve stálých cenách Poptávku po práci představují:firmyPoptávková inflace vzniká:růstem transferových platebMezní sklon k úsporám vyjadřuje, jak se změní:úspory při změně reálného důchoduKrátkodobá nabídka peněz je:necitlivá na změny úrokové míryNominální produkt:oceňujeme v běžných cenáchZa negativní poptávkový šok považujeme:pokles vládních výdajůInflace tažená náklady je způsobena:růstem cen surovinPosun AD doprava způsobí:zvýšení čistého exportuFrikční nezaměstnanost je:vzniká v důsledku neustálých pohybů na trhu práce.Strukturální nezaměstnanost:vyplývá z nesouladu mezi kvalifikací a požadavky. Investiční multiplikátor vyjadřuje závislost mezi přírůstkem:investic a produkce.Indukované úspory jsou částí úspor, které:závisí na výši disponibilního důchodu.Pokud je skutečný produkt menší než potenciální, označujeme tento stav jako:recesní mezeruDeflace je:trvalé snižování cenové hladinyInflace je:trvalý růst cenové hladinyStagflace je když: ekonomika klesá a cenová hladina roste.Osobní důchod se liší od disponibilního o:přímé daněZ krátkodobého hlediska vede růst spotřebních výdajů domácností k:zvýšení úrovně reálného produktu a zvýšení rovnovážné úrovně cenSklon spotřební funkce je roven:meznímu sklonu ke spotřebě (mpc)Růst křivky AD způsobí:zvýšení důchodu Snížení sazby důchodové daně způsobí:zvýšení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku zvýšení disponibilních důchodů.Agregátní poptávka se zvyšuje, když:roste počet obyvatelPojmem dezinflace rozumíme:snižování tempa růstu cenové hladinyPokles dlouhodobé nabídky peněz způsobuje:růst úrokové míryMíra inflace by se dala vyjádřit jako:míra změny cenové hladinyKřivka agregátní nabídky vyjadřuje:vztah mezi cenovou hladinou a reálným GDP.Disponibilní důchod získáme, když od osobního důchodu odečteme:přímé daněRůst krátkodobé nabídky peněz způsobí:úrokovou míru nezměníNárodní bohatství je:vše, co má tržní hodnotu a může být směněno za peníze či jiné statky.Mezní sklon k úsporám je:o kolik se zvýší úspory, zvýší-li se důchod o jednotku. Mezní sklon ke spotřebě je:o kolik se zvýší spotřeba, zvýší-li se důchod o jednotku.Platební bilance obsahuje účty:běžný, finanční, kapitálový a devizové rezervy.Sklon úsporové funkce je roven:meznímu sklonu k úsporám (mps)Pokud na trhu práce předpokládáme pružnost mezd a cen:jedná se o klasický model a rozlišujeme pouze dobrovolnou nezaměstnanost.Disponibilní důchod zahrnuje:transferové platbyZa negativní poptávkový šok považujeme:pokles vládních výdajůCenovou hladinu měříme pomocí:indexu spotřebitelských cenPoptávková inflace vzniká:růstem transferových platebInvestiční multiplikátor vyjadřuje závislost mezi přírůstkem:investic a produkce AD vyjadřuje:vztah mezi pohybem cenové hladiny a poptávaným množstvím reálného produktu. Krátkodobá AS (SRAS) vyjadřuje:přímo úměrný vztah mezi produktem a cenovou hladinou.Disponibilní důchod zahrnuje:transferové platbyPokud je skutečný produkt menší než potenciální, označujeme tento stav jako:recesní mezeruPokud je skutečný produkt větší než potenciální:inflační mezera (nadměrné využívání zdrojů)Pokud dojde ke snížení mezního sklonu k úsporám, rovnovážná úroveň důchodu se:zvýšíJestliže spotřební funkce je C = 180+0,75 Y, pak úsporová funkce je:S = -180 + 0,25 YJestli se ekonomika nachází pod hranicí svých produkčních možností, snížení AD bude mít za následek:pokles cenové hladiny a pokles reálného produktu.Dlouhodobá agregátní nabídková křivka je:vertikálníKřivka AD zobrazuje, že při klesající cenové hladině množství:poptávaného reálného GDP rosteSnížení nabídky peněz způsobí:růst úrokové míry Philipsov

Témata, do kterých materiál patří