Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obecná ekonomie II. (EVS / BPZMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPZMA - Obecná ekonomie II., Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Makroekonomie grafy Neznámý 18.05.2018 00:41 26
Makroekonomie vše na test Neznámý 18.05.2018 00:41 27
Makroekonomie vyplněný průběžný test Neznámý 18.05.2018 00:41 15
Makroekonomie vyplňěný zkouškový test Neznámý 18.05.2018 00:41 24
Makroekonomie zadání průběžných testů Neznámý 18.05.2018 00:41 29
Makroekonomie zápisky z přednášek Neznámý 18.05.2018 00:41 11

Další informace

Obsah

1. Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření2. Model AS-AD3. Keynesiánský výdajový model4. Peníze a jejich role v ekonomii5. Inflace6. Trh práce a nezaměstnanost7. Ekonomický růst8. Hospodářský cyklus9. Fiskální politika10. Monetární politika11. Zahraniční obchod a vnější obchodní politika12. Mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika13. Hospodářská politika a měření její účinnosti1. Pojetí makroekonomie, makroekonomický koloběh, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, národní důchod, čistý ekonomický blahobyt, ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, index spotřebitelských cen, implicitní cenový deflátor, index cen výrobců, míra inflace, platební bilance.2. Klasické a keynesiánské pojetí křivky agregátní nabídky. Agregátní poptávka, její složky, faktory ovlivňují polohu a sklon křivek AS a AD. Makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt, rovnovážná cenová hladina v krátkém a dlouhém období, vliv pozitivních a negativních nabídkových i poptávkových šoků.3. Keynesiánský výdajový model (model s linií 45°), jeho předpoklady. Rovnovážný produkt v dvousektorovém, třísektorovém a čtyřsektorovém modelu ekonomiky a jeho změny. Působení multiplikátorů. Vliv daní, transferů a vládních výdajů a čistého exportu na rovnováhu.4. Pojetí peněz, jejich role, geneze peněz, jejich funkce a motivy držby. Bankovní sektor ekonomiky, tvorba depozitních peněz, nabídka peněz a její možná kontrola, peněžní multiplikátor, poptávka po penězích a rovnice směny. Rovnováha na trhu peněz v krátkém a dlouhém období.5. Podstata inflace, deflace a dezinflace. Měření inflace a míry inflace. Formy inflace. Členění inflace z hlediska příčin, inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady a jejich důsledky.6. Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo, pracovní síla, míra nezaměstnanosti. Poptávka po práci, nabídka práce. Formy, příčiny a důsledky nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti. Okunův zákon. Trh práce s dokonale pružnými nominálními mzdovými sazbami. Trh práce s nepružnými nominálními mzdovými sazbami. Nerovnováha na trhu práce.7. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj, měření ekonomického růstu. Kvantitativní a kvalitativní zdroje růstu. Extenzivní a intenzivní ekonomický růst. Ekonomická úroveň a ekonomická síla země. Bariéry růstu ekonomické úrovně, demografický vývoj, populační exploze.8. Hospodářský cyklus, charakteristika jednotlivých fází cyklu: kontrakce, dno, expanze, vrchol. Krátkodobé sezónní výkyvy. Střednědobé cykly vyvolané poptávkovými a nabídkovými šoky. Dlouhé vlny, inovace vyšších řádů. Příčiny a důsledky cyklického vývoje.9. Fiskální politika, rozpočtová soustava, státní rozpočet, jeho příjmová, výdajová stránka a saldo státního rozpočtu. Vnitřní a vnější dluh, hrubý a čistý dluh. Cíle a nástroje fiskální politiky, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky.10. Monetární politika, její cíle a nástroje. Nabídka peněz a úroková sazba. Dilema centrální banky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Krátkodobý a dlouhodobý účinek měnové politiky na produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu.11. Problematika měnového kurzu, odvození rovnovážné úrovně, vliv jeho změny na rovnováhu na mezinárodním trhu peněz. Vnější měnová politika, jednotlivé typy kursových režimů, kursové intervence, role mezinárodních finančních institucí ve světové ekonomice.12. Zahraniční obchod, jeho vliv na efektivnost národního hospodářství, platební bilance, makroekonomické účinky obchodní nerovnováhy a možnost jejich regulace prostřednictvím stabilizační politiky vlády. Základní cíle a nástroje vnější obchodní politiky, cíle a důsledky protekcionismu, liberalizmus. Vliv mezinárodní ekonomické integrace na zahraniční obchod.13. Vymezení hospodářské politiky, její členění, cíle a nástroje. Typy a koncepce hospodářské politiky. Měření účinnosti.

Získané způsobilosti

Student získá základní přehled o problematice makroekonomie. Nabyté poznatky budou základem pro jeho další studium ekonomicky orientovaných předmětů vyučovaných jak katedrou ekonomie, tak dalšími katedrami SU OPF.

Literatura

JUREČKA, V. A KOL. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-249-3258-9.POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie - základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-42-1.PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie A. Opora pro distanční studium. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-234-3.RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie. Základní kurz. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-901801-8-3.PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6.MANKIW, N. G. Principles of Macroeconomics. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0538453042.TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0952-6.LISÝ, J. A KOL. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Ekonómia, 2005. ISBN 80-8078-063-3.LINDAUER, J. Macroeconomics. Bloomington: Claremont-Howard, 2012. ISBN 978-1475962406.HUBBARD, R. G., O BRIEN , A. P. Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132832205.KRUGMAN, P., WELLS, R. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, 2012. ISBN 978-1429283434.URAMOVÁ, M., LACOVÁ, Ž., HRONEC, M. Makroekonómia I. Banská Bystrica: UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0043-4.SIRŮČEK, P., NESET, P. Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-36-7.HELÍSEK, M. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Meladrium, 2002. ISBN 80-86175-25-1.PAVELKA, T. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-52-2.PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-28-5.HEDIJA, V., MUSIL, P. Praktikum makroekonomie. Plzeň: Nakladatelství A. Čenek, 2009. ISBN 978-80-7380-158-8.FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Principles of Macroeconomics. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0073362656.CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131391406.

Požadavky

Úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice makroekonomie.

Garant

Doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁDoc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.