Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie zadání průběžných testů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,76 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Průběžák MAKROEKONOMIE A 1 HDP představuje 1 Hodnotu všech statků a služeb vyrobených výrobními faktory ve vlastnictví obyvatel dané země během roku 2 Důchodovou metodou vypočteme GDP jako součet položek: 2 mzdy, platy, čisté úroky, renty, příjmy ze samozaměstnání, amortizace 3 Čistý export je kladný jestliže 3 Vývozy statků a služeb jsou v národní ekonomice větší než dovozy 4 Pokud je skutečný produkt menší, než potenciální označujeme tento stav jako: 4 Recesní mezera 5 Osobní důchod se liší od disponibilního o 5 Přímě daně 6 Z krátkodobého hlediska vede růst spotřebních výdajů domácností ke 6 Zvýšení úrovně reálného produktu a zvýšení rovnovážné úrovně cen 7 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 7 Jsou všichni, kteří jsou zaměstnaní a nezaměstnaní 8 Klasický model na trhu práce předpokládá 8 Rovnováhu na trhu práce za předpokladu pružných mezd a cen, kdy rozlišujeme pouze dobrovolnou nezam. 9 Keynesiánský model na trhu práce předpokládá 9 Rovnováhu na trhu práce za předpokladu nepružných mezd a cen, kdy rozlišujeme dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnanost 10 Snížení sazby důchodové daně způsobí 10 Zvýšení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku zvýšení disponibilních důchodů 11 Růst křivky agregátní poptávky způsobí 11 Zvýšení důchodu 12 Zjistěte hodnotu čistého domácího produktu, jsou-li v ekonomice zadány spotřebitelské výdaje domácností 950 mld. USD, přímé daně 410 mld. USD, transferové platby 130 mld. USD, import 350 mld. USD, export 340 mld. USD, vládní nákupy statků 450 mld. USD, hrubé investice 260 mld. USD, amortizace 90 mld. USD. 12 1560 mld. USD 13V ekonomice je celkem 320 mil. obyvatel, z toho je 185 mil. zaměstnaných a 15 mil. nezaměstnaných. Určete míru nezaměstnanosti 13 7,5% 14 Vypočítejte rovnovážnou úroveň důchodu, pokud víte, že konstantní investice jsou 80 mil. Kč a spotřební výdaje jsou dány funkcí: C = 500 + 0,8Y 14 YE = 2 900 mil. Kč 15 Z předchozího příkladu vypočtěte, jak se změní rovnovážný produkt, pokud se investice sníží o 30 mil. Kč 15 YE = 2 750 mil. Kč 16 Sklon spotřební fce je roven 16 Meznímu sklonu ke spotřebě 17 Pokud víme, že v roce 2006 byl nominální GDP ve výši 2060 mld., deflátor GDP je 103%, vypočtěte reálný GDP 17 2000 mld. 18Pokles dlouhodobé nabídky peněz způsobí 18Pokles úrokové míry 19Inflace je 19Trvalý růst cenové hladiny20 20Následující graf zobrazuje 20Multiplikovaný pokles důchodu prostřednictvím poklesu investic 21Následující graf představuje21 21nabídkovou inflaci 22 Indukované úspory jsou částí úspor, které 22 Závisí na výši disponibilního důchodu 23 Na konci roku 2005 je cenový index 1,3 a na konci 2006 je 1,25. Vypočtěte míru inflace za rok 2006 23 -4% 24 Křivka agregátní nabídky vyjadřuje vztah mezi cenovou hladinou a 24 Reálným produktem 25 Vyberte z nabízených grafů ten, který předabuje krátkodobou rovnováhu na trhu peněz 26 V grafu je zachycen 26 Vliv poklesu transferových plateb za předpokladu, že se ekonomika nachází v recesní mezeře 27 Hrubý národní produkt se od čistého národního produktu liší o 27 Amortizaci 28 Čistý export je záporný jestliže 28 Dovozy statků a služeb do národní ekonomiky jsou vyšší než vývozy 29 Rozdíl mezi skutečným a potenciálním GDP se nazývá 29 Reálný produkt 30 Sklon úrokové funkce je roven 30 MPS 31 Mezní sklon ke spotřebě vyjadřuje 31 jak se změní spotřeba při změně reálného důchodu o jednotku 32 Agregátní poptávka v třísektorovém modelu ekonomiky zahrnuje 32 C, I, G 33 Vypočtěte rovnovážnou úroveň důchodu, pokud víte, že investice jsou 70 mil. a spotřební výdaje jsou dány funkcí C = 180 + 0,75Y 33 YE = 1000 mil. Kč 34 Zvýšení daní způsobí 34 Snížení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku snížení disponibilních důchodů 35 Pokud bude CB chtít zvýšit množství peněz v ekonomice může to provést pomocí 35 Nákupu CP 36 Následující graf zobrazuje36 36 Multiplikované zvýšení důchodu prostřednictvím růstu vládních výdajů 37 Míra inflace by se dala vyjádřit jako 37 míra změny cenové hladiny 38 Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn 38 mezery GDP 39 Zvýšení nabídky peněz způsobí 39Růst úrokové míry 40 Pokud víme, že v roce 2006 byl reálný HDP 2500 mld. Kč a nominální HDP 3000 mld. Kč, potom hodnota cenového deflátoru činí 40 120% 41V ekonomice je celkem 320 mil. obyvatel, z toho 190 mil. zaměstnaných a 30 mil. nezaměstnaných. Určete míru nezaměstnanosti 41 13,6% 42 Určete hodnotu disponibilního důchodu, pokud mají domácnosti 820 mld., transferové platby 330 mld., přímé daně 200 mld., import 680 mld., export 590 mld., vládní nákupy 420 mld., hrubé investice 420 mld. a amortizace 80mmld. 42 1620 mld. Kč 43 Ekonomika je dána takto: domácnosti 600 mld., přímé daně 400 mld., transferové platby 250 mld., export 240 mld., import 220 mld., vládní nákupy 200 mld., hrubé investice 150 mld., amortizace 60 mld. Vypočtěte HDP v tržních cenách 43 970 mld. Kč 44 Vyberte z následujících grafů ten, který představuje dlouhodobou rovnováhu na trhu peněz 45 Na konci roku 2001 byl cenový index 1,6 a na konci roku 200 byl 1,78. Vypočtěte míru inflace v roce 2002 45 11,25% 46 Míra nezaměstnanosti je 46 Percentuální podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním obyvatelům 47 Vyberte z následujících grafů ten, který představuje poptávkovou inflaci 48 V grafu je zachycen 48 Vliv poklesu vládních výdajů za předpokladu, že se ekonomika nachází v recesní mezeře 49, Který z následujících nástrojů nepoužívá CB k řízení peněžní zásoby 49 Stanovení tržní úrokové míry 50 Z dlouhodobého hlediska restriktivní fiskální politika 50 Sníží úroveň reálného produktu a zvýší rovnovážnou úroveň cen 51 Národní důchod vypočítáme jako součet těchto položek 51 Mzdy, platy, čisté úroky, renty, nerozdělený zisk firem, příjmy ze samozaměstnání 52 Nabídka na devizovém trhu vyjadřuje 52 Přímo úměrný vztah mezi množstvím dané měny a jeho cenou 53 Správné pořadí fází hospodářského cyklu je 53 expanze, vrchol, recese, sedlo 54 Inflaci rozlišujeme na 54 mírná, pádivá a hyperinflace 55 Jestliže se měnový kurz dolaru a jenu změní ze 130 jen

Témata, do kterých materiál patří