Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Informatika pro ekonomy 2 testovky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Informatika B – teoretický test 1Microsoft Excel je:tabulkový editor 2Sešit vytvořený v Excelu 2007 má standardní příponu:xlsx 3Sešit vytvořený v Excelu 2007 podporující makra má příponu:xlsm 4Datový soubor Excelu nazývámeSešit 5Datový soubor Excelu se skládá z:listů 6Pod pojmem seznam (tabulka) v Excelu chápeme:souvislou oblast buněk, které se nedotýká žádná jiná buňka 7Každou buňku na listu lze identifikovatPomocí název sloupce a číslo řádku 8Následující odkaz: =$A$1 je:úplná absolutní adresa 9Úplný absolutní odkaz se v buňce při kopírovánínezmění 10Úplný relativní odkaz se v buňce při kopírovánímění se proporcionálně 11Relativní odkaz se v buňce při jejím přesouvánínemění se 12Odkaz s absolutním řádkem vypadá následovně:před řádkem (číslo) musí být tzv. dolar (A$1) 13Odkaz s absolutním sloupcem vypadá následovně:před sloupcem (písmeno) musí být tzv. dolar ($A1) 14Pokud vložíme před buňku s absolutním odkazem nový řádekabsolutní odkaz se změní v závislosti na odkazové buňce 15Absolutní část odkazu na buňku je uvozena znakem:$ 16Makra Excelu se píší (zaznamenávají) v jazyce:visual basic 17Můžeme skrýt pouze jednu buňku v Excelu?ne 18Zkopírujeme-li buňku s odkazem =$A1 o dva řádky dolů a jeden sloupec vpravoodkaz se změní na =$A3 19Automatickou změnu formátu buňky v závislosti na její hodnotě docílíme pomocípomocí podmíněného formátování 20Označíme-li jednu buňku uvnitř seznamu (tabulky) a klikneme-li na tlačítko pro seřazení dat vzestupně nebo sestupně na kartě Data, pak seřadí řádky tabulky podle daného sloupce 21Chceme-li zobrazit skrytý řádek, musíme nejprve vybratřádek nebo buňky nad i pod skrytým řádkem 22Chceme-li ukotvit první dva řádky a první dva sloupce, musíme se nacházet v buňceC3 23Ke grafickému zvýraznění buněk (pomocí šipek), na které se odkazuje vzorec v buňce, použijemezávislosti vzorců 24Rovnici „sin(x) + cos(y)“, odpovídá v Excelu zápis:#NAME? 25Můžeme v Excelu provádět výpočty s maticemi?ano 26Chceme-li vytiskount jen část listu, pak musíme:nastavit oblast tisku 27Můžeme za pomocí Excelu vytvořit 3-rozměrnou tabulku?ano 28Vložíme-li řádek dovnitř oblasti, na kterou se odkazuje nějaký vzorec, pak se odkaz:upraví 29Souhrny můžeme provádět pro sloupce obsahující:jakékoliv hodnoty 30Chceme-li si připravit různé varianty hodnot pro buňky, použijeme:správce scénáře 31Potřebujeme-li zpětně dopočítat vstupní hodnotu ve vzorci, použijeme nástroj:hledání řešení 32Funkce sdílení sešitu umožňujesoučasnou práci více lidí na jednom sešitu 33Skryjeme-li sloupec s buňkou, na kterou se odkazuje jiná buňka, pak senic nestane 34Chceme-li zabránit změně konkrétních buněk v sešitu, pakoznačíme buňky a zamkneme listy 35Může být následující odkaz „muj_seznam“ platným odkazem?ano pokud je definován použitý název 36Můžeme měnit uspořádání listů?ano pokud není list zamčen 37Cyklický odkaze je odkaz, kdyodkazy v buňkách tvoří kruh 38Cyklický odkaz může být tvořen nejméněnejméně 1 buňkou 39Může být text v buňce zalomen do více řádků?ano 40Můžeme v Excelu zpracovávat data, která nejsou přímo uložena v daném sešitu?ano 41Chceme-li se odkázat na hodnotu ve sloučených buňkách, musíme se odkazovat na:na levou horní 42Změníme-li styl, změní se automaticky vzhledbuněk, které používají styl. 43Odstraníme-li buňku, která je součástí nějakého odkazu, pakse odkaz stane neplatným 44Lze v Excelu vybrat nesouvislou oblast buněk?kombinace klávesnice (Ctrl) a myši 45Odstraníme-li z listu sloupec, pak sepočet sloupců nezmění 46Chceme-li vytvořit souhrny, data seznamu (tabulky) musí býtsetříděná 47Chceme-li spojit jeden či více řetězců pomocí vzorce, použijeme operátorano 48Nacházíme-li se uvnitř seznamu (tabulky), pak na jeho záhlaví (první řádek) se dostaneme pomocí kláves:ctrl + šipka 51Funkce SUMA patří v Excelu mezi funkce:matematické 52Přičteme li k datu kladné celé číslo, pakdatum se zvětší o požadovaný počet buněk 53Svislé zarovnání v buňce se projeví pouze pokudbude výška buňky větší než text 54Objeví-li se v buňce po zadání vzorce znaky ######, zamená to, žešířka sloupce je malá 55Vytváříme-li v Excelu graf, můžeme ho vložitna libovolný list v sešitu 56Lze v Excelu vytvořit souhrn na základě změn několika sloupců tabulky?ano postupným přidáváním jednotlivých úrovní do souhrnu 57Vytvořené záhlaví a zápatí lze v Excelu2007 zobrazit:v zobrazení rozložení stránky a v náhledu 58 V poli Název (vlevo od Řádku vzorců) se zobrazuje:Pole názvu (označení buňky) 59Řádek vzorců zobrazuje:náhled vzorce, textu 60Chceme-li v tabulce očíslovat řádky, aniž bychom museli vypisovat každé číslo zvlášť, použijemevyplnění pomocí řad 61Co je to kontingenční tabulka?tabulka umožňující podrobnější analýzu dat 62Co jsou pole kontingenční tabulky?Konkretní Data v souboru s kterými pracujeme 63Kterým znakem začíná v Excelu vzorec?„=“ 64Jakou akci je třeba provést, pokud chcete obnovit graf po opravě dat listu zobrazených v grafu?žádnou graf bude aktualizován automaticky 65Filtrace dat v seznamu (tabulce) slouží kzobrazeni nebo skrytí dat podle nějakého kriteria 66Kritéria pro rozšířený filtr se definujído buněk listu, vedle seznamu (tabulky) 63Microsoft Access je:databázový program 64Microsoft Access je databáze:relační 65Data jsou v Accessu uložena vtabulkách 66Záznam v tabulce tvoří:řádek tabulky 67Pole v tabulce reprezentuje:výstupní informace z databáze 68Relace je vztah mezitabulkami 69Chceme-li zobrazit související data s více tabulek, použijeme k tomudotaz 70Typem dotazu v Accessu neníodpovídací 71Datový typ pole určujetyp dat, které lze do pole vkládat 72Nový dotaz nelze vytvářetve formulářovém zobrazení 73Pole nebo skupinu polí jedinečně identifikujících záznam v tabulce nazýváme:primární klíč 74Hodnoty v polích tvořících primární klíč musíbýt jedinečné 75Který z následujících datových typů nelze indexovat?objekt OLE 76Referenční integritaomezuje data v podřízené tabulce 77Referenční integritu lze zajistit pouze mezi polistejného typu a velikosti 78Datová srutktura, která urychluje vyhledávání a řazení v tabulkách, se jm

Témata, do kterých materiál patří