Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 18 - Lidská práva a Ústava ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18) Lidská práva a Ústava ČR Lidská práva práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidského rodutýkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákonyvyplývají z lidské přirozenosti a principů humanitydodržování těchto práv je podmínkou demokracie a právního státu (lze je omezit pouze dočasně v případě akutního ohrožení společnosti)charakteristika lidských práv univerzální – platná pro všechny nezrušitelná – stát je nemůže zrušit, některá může ve veřejném zájmu omezit nepromlčitelná – jsou trvale vymahatelná, čas na nich nic nemění nezadatelná – nejsou výtvorem státní moci, stát je však musí respektovatnegativní – stát se zavazuje nezasahovat do určitých oblastípozitivní – stát aktivně koná k jejich naplněnísvoboda stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle, nezávisle na jakémkoli vnějším donucení neznamená ale anarchii → člověk musí dodržovat společenská pravidlahistorie Magna charta libertatum Velká listina svobod 1215 anglický právní dokument omezoval některé pravomoci panovníka vyžadoval, aby se respektovaly zákonné procedury vyjmenovával některá práva občanů Habeas Corpus Act 1679 anglický zákon obsahoval určité záruky osobní svobody (trestní řízení) Bill of Rights Listina práv Spojených států amerických 1789 → 1791 souhrnný název pro prvních deset dodatků k ústavě USA → svobody a práv Deklarace práv člověka a občana 1789 – VFR obsahovala 17 bodů – prohlášení o svobodách a právech, např.: „Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek.“ „Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku.“ Všeobecná deklarace lidských práv 1948 OSN – 30 článků s právy negativními a pozitivními Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 1950 dokument Rady Evropy – na tomto základě vytvořena Evropská komise pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva Úmluva o právech dítěte(1989) Listina základních práv a svobod přijata roku 1992 součást ústavního pořádku ČR preambule, 6 hlav, 44 článků Hlava první: obecná ustanovení Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin Hlava čtvrtá: Hospodářská a kulturní práva Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava šestá: Ustanovení společnáveřejný ochránce práce = ombudsmanslovo i institut – vznik ve Švédsku (1809 – ve švédské ústavě)mimosoudní kontrolní úřadsídlí v Brněvolen na 6 let Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu a prezidenta (měl by být politicky nezávislý)řeší porušení práv činností i nekonáním příslušných orgánů, u který může provádět šetřenístátem pověřen k řešení stížností jednotlivců a na jednání veřejné správynemá oprávnění rušit či měnit státní rozhodnutíprvní ombudsman v ČR: Otakar Motejlv současnosti: Pavel Varvařovskýevropský ombudsman zabývá se stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie zaveden Maastrichtskou smlouvou volen Evropským parlamentem první evropský ombudsmanem – Fin Jacob Söderman (1995) oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem v členském státu Evropské unie týkající se chybného jednání orgánů společenství s výjimkou Evropského soudního dvora a Soudu první instance Lidskoprávní organizace Komise pro lidská práva založena v roce 1946 sídlo v Ženevě orgán OSNsledující dodržování práv v současnosti – členství – 53 států členská základna se obměňuje každoročně se uvolní zhruba třetina jejích křesel členství je tříleté nominováni členové z pěti regionálních skupin států: afrických, asijských, východoevropských, latinsko-amerických/karibských a západoevropských/severoamerických každý z 53 členů komise má jeden hlasEvropský soud pro lidská práva zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) sídlo ve Štrasburku stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý smluvní stát, nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní organizaceEvropská komise pro lidská práva úkol: rozhodovat o přípustnosti návrhu na řízení před Evropským soudem pro lidská práva zajišťování skutečností významných pro rozhodování soudu a vytváření dalších podkladů pro jeho rozhodováníAmnesty International založena roku 1961 celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušováníHuman Rights Watch mezinárodní nevládní organizace, která vede výzkum lidských práv a lidská práva prosazujeReportéři bez hranic založena v Paříži roku 1985 nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médiíČlověk v tísni počátky činnosti – 1992 (Nadace Lidových novin) název Člověk v tísni od roku 1999 česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace působí ve více než 40 zemích světaorganizace bojující za lidská práva v ČSSR před rokem 1989 Charta 77 upozornění na porušování lidských práv v ČSSR i přes podpis dokumentu KBSE 1. mluvčí a signatář – filosof Patočka, zemřel krátce po propuštění z výslechu StB VONS Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných založen 1978 částí signatářů Charty 77významné osobnosti bojující za lidská práva Martin Luther King americký baptistický kazatel jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického hnutí za lidská práva Aun Schan Su Ťij opoziční politička a generální tajemnice strany Národní liga pro demokracii v Barmě Václav Havel Lidská práva jsou zakotvena i v Ústavě ČR, která obsahuje tzv. Listinu základních práv a svobod občana ČR. Ústava ČR ústavní zákon č. 1/1993 Sb. schválena Českou národní radou 16.12.1992 → účinnost od 1.1.1993 8 hlav, 113 článků, preambule lze měnit → více 3/5 všech zvolených poslanců (120) a senátorů (49) Preambule v čase obnovy samostatného českého státu,…“ Hlava první: Základní ustanovení základní ustanovení – podstata a zásady českého demokratického státu, politického systému, státní moc

Témata, do kterých materiál patří