Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Civilní proces 1 (SPK / NCP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPK / NCP1 - Civilní proces 1, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
NCP1_1 - Právo na spravedlivý proces Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_1 - Právo na spravedlivý proces (1) Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_1 - Úvod do civilního procesu Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_10 - Žaloba IV Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_11 - Průběh řízení, RPZ, RPU Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_12 - Jednání Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_13 - Koncentrace řízení Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_14 - Zkrácená řízení Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_15_16 - Dokazování Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_18 - Náklady řízení I Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_19 - Náklady řízení II Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_2 - Zásady civilního procesu Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_3 - Procesní subjekty (judikatura I.) Neznámý 05.07.2020 13:05 0
NCP1_4 - Procesní subjekty (judikatura II.) Neznámý 05.07.2020 13:05 0
NCP1_5 - Procesní úkony Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_6 - Předběžná ochrana práv Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_7 - Žaloba I. Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_8 - Žaloba II. Neznámý 05.07.2020 13:04 0
NCP1_9 - Žaloba III. - substanciace Neznámý 05.07.2020 13:04 0

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Úvod do civilního procesu (pojem, druhy, pojmové prvky), prameny - historický vývoj, systematika, základní principy civilního procesu.Soudnictví, pojem soudnictví, historický vývoj, právní úprava, druhy, organizace a činnost soudů, obsazení soudů, postavení soudců a přísedících, zásady organizace soudnictví, vyloučení soudců a přísedících.Procesní subjekty - pojem, zvláštní procesní subjekty, postavení státního zastupitelství a ÚPZSVM, procesněprávní vztah.Pravomoc a příslušnost soudů.Účastníci civilního procesu (pojem, definice, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení.Účastníci civilního procesu (společenství účastníků řízení, hlavní intervence, vedlejší intervence, účastenství pro určitý usek řízení, věcná a procesní legitimace, přistoupení a záměna účastníka, procesní nástupnictví).Procesní úkony soudu a účastníků.Činnost soudu před zahájením řízení.Právo na soudní ochranu, právo na spravedlivý proces, zahájení řízení, účinky zahájení řízení, průběh řízení (přehled).Žaloba (náležitosti, druhy), dispoziční úkony účastníků.Příprava jednání, procesní podmínky a jejich zkoumání, přípravné jednání.Jednání, koncentrace řízení, poučovací povinnost soudu.Překážky postupu řízení, zkrácená řízení.Dokazování (pojem, předmět, průběh, jednotlivé důkazní prostředky, hodnocení důkazů)Soudní rozhodnutí, druhy, formy, třídění.Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.Náklady řízení - pojem, druhy, prameny právní úpravy, zásady, soudní poplatky, náhrada nákladů řízení.Nesporná řízení - pojem, právní úprava, odlišnosti, jednotlivá řízení - přehled.Témata seminářů:Civilní proces a jeho druhy, prameny.Základní zásada civilního procesu - praktické příklady, judikatura.Soudnictví - organizace a činnost soudů, postavení soudců a přísedících, kárná odpovědnost, praktické příklady.Procesní subjekty, pravomoc soudů - praktické příklady.Příslušnost soudů - praktické příklady, řešení sporů o pravomoc a příslušnost, nařízení Brusel I a Brusel Ibis.Účastnící řízení - pojem, definice účastníků řízení, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení účastníků řízení, společenství účastníků řízení - praktické příklady, judikatura.Účastníci řízení - hlavní intervence, vedlejší intervence, účastenství pro určitý usek řízení, věcná a procesní legitimace, přistoupení a záměna účastníka, procesní nástupnictví - praktické příklady, judikatura.Procesní úkony soudu - doručování, dožádání, předvolání, předvedení, soudní protokoly a soudní spisy, doručování v EU.Činnost soudu před zahájením řízení - smírčí řízení, předběžné opatření, předběžné opatření dle § 76a a 76b, zajištění důkazů - praktické příklady, judikatura.Žaloba - příprava sepsání žaloby, dispoziční úkony účastníků.Příprava jednání, procesní podmínky a jejich zkoumání.

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají základní znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení základních zásad a pilířů civilního práva procesního, které jsou nezbytné k pochopení problematiky vyučované v navazujících předmětech Civilní proces 2 a Civilní proces 3.

Literatura

Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní, 5. aktualizované vydání, doplněné o předpisy evropského práva. Linde, Praha, 2008. Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Doplněk a MU Brno, 2003. Šínová, R., Bartoníčková, K., Křiváčková, J., Tšponová, I. Praktikum civilního procesu. Leges, Praha, 2009. David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M., Lavický, P. Občanský soudní řád. Komentář. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2009. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 7. vydání. C. H. Beck, Praha, 2006. Škárová, A. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání. Linde, Praha, 2009. Hlavsa, P. Občanský soudní řád, Soudní řád správní a předpisy souvisící s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce. 5. aktualizované vydání. Linde, Praha, 2008.

Požadavky

Pro připuštění ke kolokviu je nezbytná účast na seminářích v rozsahu stanoveném vedoucím semináře, sepsání žaloby, absolvování klauzurní práce a další požadavky stanovené jednotlivými vedoucími seminářů. Předmět je zakončen kolokviem.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz).

Garant

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.JUDr. JANA Petrov Křiváčková, Ph.D.JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.JUDr. JANA Petrov Křiváčková, Ph.D.JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.