Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Technologický předpis - základy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZÁKLADY OBSAH: Obecné informacePřipravenost staveniště, převzetí a připravenost pracovištěMateriály, doprava a skladováníPracovní podmínkyPracovní postupPersonální obsazeníStroje, nářadí a pracovní pomůckyJakost a kontrola kvalityBOZPEkologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpadyPoužitá literatura OBECNÉ INFORMACE Obecné informace o stavbě Jedná se novostavbu polyfunkčního domu. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen z jižní strany, přičemž vstup po levé straně slouží jako vchod do bytové části objektu, a vstup na pravé straně jako vstup do čekárny zubní ordinace. Objekt je rozdělen na dvě části – podsklepenou a nepodsklepenou část. V nepodsklepené části se nachází 2 mezonetové byty vyššího standardu, v podsklepené části se v 1.NP nachází zubní ordinace. Ve 2.NP jsou byty nižšího standardu. V suterénu jsou navrženy garáže s třema parkovacími místy. Objekt je navržen z keramických tvárnic Porotherm uložených na železobetonové základové pasy. Konstrukce střechy je řešena jako sedlová. plocha staveniště 2020 m2 zastavěná plocha 267,82 m2 1.2) Obecné informace o procesu Základy jsou řešeny jako železobetonové základové pasy. Podkladová vrstva bude tvořena štěrkopískem, šířka štěrkopískové vrstvy bude stejná jako šířka základu. Bude použito klasické tesařské bednění. Doprava betonu je zajištěna z centrální betonárky autodomíchávačem PUTZMEISTER 24 staveniště pomocí autodomíchávače. Základy budou betonovány do přímo připraveného bednění pomocí čerpadla, které je součástí domíchávače, přímo do rýh. Po uložení betonu do rýh a bednění se beton zhutní vibrováním ručního ponorného vibrátoru Enar M5 AFP. Výztuž bude vázaná. Na stavbu se přiveze již připravená a naohýbaná, na stavbě dojde jen ke svázání. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 2.1) Převzetí staveniště Byly provedeny zemní práce, jakožto sejmutí ornice, výkop jámy a výkop rýh. Nyní jsou rýhy začištěny a připraveny pro vybudování bednění a následné vybetonování základových pasů.Na parcele je po provedeních zemních prací zřízena depona ornice v severo-východní části parcely. Bude zřízená dočasná skládka výztuže bez zastřešení, na dřevěné podklady bude uložena výztuž.Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, která vykonávala zemní práce. K převzetí stanoviště jinou pracovní skupinou dojde po dokončení všech náležitostí u zemních prací a bude o tom sepsán zápis do stavebního deníku. 2.2) Připravenost staveniště Příjezdová cesta je ze stávající veřejné městské komunikace, která vede podél parcely. Zdroj vody a elektřiny je zajištěn z nových přípojek pro objekt. Osobní hygiena pracovníků bude zajištěna pomocí chemického WC a mobilní umývárnou sousedící se šatnami, stavebními buňkami použité jako kanceláře.Staveniště je oplocené do výšky 2 m, po celém pozemku investora. Všechny vstupy na staveniště musí být označené bezpečnostními značkami nebo cedulemi. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Materialydřevěné desky tl. 25mm7,1 m3svlaky 50/80 mm270 ks (1,4 m3)horní stahovací trám 80/80 mm1,5 m3dolní stahovací trám 80/80 mm1,5 m3rozpěry a vzpěry50/501,9 m3štěrkopísek (maximální frakce kameniva 32 mm) 14,7m3beton třídy C20/25 36,73m3ocel 10 505 (R) 2624 kgrádlovací dráthřebíky ( na sestavení bednění) Doprava Primární. Doprava mezi firmou a staveništěm bude zajištěna automobilovou dopravou. Betonová směs bude na stavbu přivezena domíchávačem PUTZMEISTER PUMI 24-3.67 CS. Řezivo a výztuž budou přivezeny nákladním autem TATRA T158 – 8P5R36.341. Sekundární. Doprava na staveništi je řešena ručně (řezivo a výztuž) a pomocí autodomíchávače PUTZMEISTER PUMI 24-3.67 CS (betonová směs). Skladování Na staveništi bude skladována betonářská ocel opatřená identifikačními štítky, na zpevněné ploše, položené na dřevěných podkladcích. Řezivo bude skladováno na suchém zpevněném místě, chráněno proti povětrnostním vlivům - přikrytí plachtou. Při skladování budou všechny dřevěné prvky přesahující délku 1 m podloženy min. ve třetinách délky dřevěnými latěmi. 4) PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Pracovní podmínky obecné. Betonáž nesmí probíhat za deštivého počasí. Každý pracovník bude oděn do pracovního oděvu a patřičné pracovní obuvi. Pracovní rukavice a helma jsou povinností pro každého pracovníka. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Veškerý personál bude seznámen s polohou skládek na staveništi. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých hřebík hláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a stavbyvedoucí zajistí čistotu cest kolem staveniště. 4.2 Pracovní podmínky procesu. Betonáž: Pokud teplota překročí 25 ºC po zavadnutí směsi se provádí kropení povrchu konstrukce min. 3x denně po dobu 10 – 14 dní, poté 1x denně, konstrukci poté přikryjeme fóliemi na ochranu před deštěm. Pokud na konstrukci intenzivně svítí slunce, musíme také provést předchozí opatření (provádět kropení konstrukce). Pokud teplota klesne pod +5ºC ( +8ºC ) výrazně se zpomalí hydratační proces a při nižších teplotách (pod 0ºC) zastaví, důsledkem rozpínání záměsové vody se naruší struktura betonu a dojde k výraznému snížení pevnosti betonu, proto v chladnějších podmínkách používáme cementy s vyšším vývinem hydratačního tepla, o třídu vyšší kvalitu cementu a zvýšené množství cementu. Pokud teplota klesne pod -5ºC (aritmetický průměr ze 4 hodnot – ráno, odpoledne, večer, v noci), tak se betonovat nesmí. Záměsová voda by měla mít optimální teplotu v rozmezí 20 - 25ºC, teploty vody využíváme také při betonáži v létě (použijeme studenou vodu) a v zimě (použijeme teplou vodu, max. 50 ºC). 5)

Témata, do kterých materiál patří