Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Technologický předpis - zdění

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (511,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZDĚNÍ OBSAH: 1) Obecné informace 2) Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 3) Materiály, doprava a skladování 4) Pracovní podmínky 5) Pracovní postup 6) Personální obsazení 7) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 8) Jakost a kontrola kvality 9) BOZP 10) Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 11) Použitá literatura 1) OBECNÉ INFORMACE 1.1) Obecné informace o stavbě Jedná se novostavbu polyfunkčního domu. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen z jižní strany, přičemž vstup po levé straně slouží jako vchod do bytové části objektu, a vstup na pravé straně jako vstup do čekárny zubní ordinace. Objekt je rozdělen na dvě části – podsklepenou a nepodsklepenou část. V nepodsklepené části se nachází 2 mezonetové byty vyššího standardu, v podsklepené části se v 1.NP nachází zubní ordinace. Ve 2.NP jsou byty nižšího standardu. V suterénu jsou navrženy garáže s třema parkovacími místy. Objekt je navržen z keramických tvárnic Porotherm uložených na železobetonové základové pasy. Konstrukce střechy je řešena jako sedlová. plocha staveniště 2020 m2 zastavěná plocha 267,82 m2 1.2) Obecné informace o procesu Pro obvodové stěny jsou použity cihly POROTHERM 44 P+D , pro vnitřní nosné stěny 24 P+D a pro vnitřní dělící příčky 14 P+D. Cihelné bloky budou uloženy do maltového lože z tepelně izolační malty POROTHERM TM. Pro naddveřní a nadokenní překlady budou použity POROTHERM překlad 7. 2) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 2.1) Převzetí pracoviště Dojde k předání stavby od čety provádící základové konstrukce k četě zdící, popřípadně od čety betonážní (stropní k-ce nad nadzemními podlažími) k četě zdící. U předání stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Bude provedena kontrola a přeměření základových, pořípadně stropních konstrukcí, vše musí odpovídat výkresové dokumentaci. Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku. Součástí předání je odevzdání kompletní dokumentace. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního dozoru. 2.2) Připravenost pracoviště Na staveništi je zajištěn přívod vody a elektrické energie. Na pozemku se nachází mobilní stavební buňka pro potřeby dělníků a skladování drobného spotřebního materiálu, mobilní chemická toaleta TOI TOI klasic a skladovací prostor pro skládku tvárnic Porotherm, toto místo je vyvýšené, zpevněné betonovými dopravními panely a odvodněné. 1) MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 3.1) Materialy Keramické výrobky: - POROTHERM 44 P+D 2 952, 50 palet (60ks/paleta) - POROTHERM 24 P+D 1 065 ks , 18 palet (60ks/paleta) - POROTHERM 14 P+D 1533 ks, 20 palet (80ks/paleta) - POROTHERM překlad 7 (70/1000/238) 40 ks 2 hranoly (20ks/hranol) - POROTHERM překlad 7 (70/1250/238) 26 ks 2 hranoly (20ks/hranol) - POROTHERM překlad 7 (70/1500/238) 83 ks 5 hranolů (20ks/hranol) - malta POROTHERM TM 12 l malty na 1m 3 zdiva = 916 l, počet pytlů (40l) = 21 ks (1 paleta) - malta POROTHERM MM 50 12 l malty na 1m 3 zdiva = 576 l, počet pytlů (40l) = 15 ks (1 paleta) - polystyren EPS 100 F 120 mm 82 balení Lešení: - stavební koza (š. 1200 mm, v. 1050 – 1850 mm) 10 ks - dřevěná deska (d. 2500 mm , v. 50, š. 300 mm ) 30 ks 3.2) Doprava Primární. Doprava mezi firmou a staveništěm bude zajištěna nákladní automobilovou dopravou. Sekundární. Doprava na staveništi je řešena pomocí koleček , vertikální doprava bude zajištěna autojeřábem TATRA T-148 AD20. 3.3) Skladování Zdící materiál bude uskladněn na paletách obalených fólií da již dokončené stropní konstrukci. Zbytek palet se uloží na otevřenou pevnou skládku. Překlady budou uskladněny společně se zdícím materiálem na paletách po 20-ti kusech a budou sepnuty paketovacími pásky. Suché maltové směsi budou uskladněny na paletách, které budou přikryté nepromokavou celtou. Izolační materiál bude spolu se zárubněmi a drobným materiálem uskladněn v uzamykatelném skladě (role izolačního materiálu budou uskladněny nastojato). 4) PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Pracovní podmínky obecné. Každý pracovník bude mít na sobě pracovní oděv a patřičnou pracovní obuv. Pracovní rukavice a helma jsou povinností pro každého pracovníka. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny na kraj pozemku. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit Práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek tj. Vítr do 8,0 m/s, bez dešťových srážek, teploty od 5°C do 30°C. Musí být zajištěna dostatečná viditelnost vyše než 30 m. Pro pracovníky budou k dispozici základní hygienické podmínky, bude zajištěn mobilní WC s umývárnou, elektřina a voda. 4.2 Pracovní podmínky procesu. Zdící práce mohou probíhat pouze, pokud se teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí od 5°C do 30°C. V případě déle trvajících nebo vydatnějších dešťů je potřeba již vyzděnou část zakrýt . Pokud je teplota více než 25°C, je potřeba cihly před uložením do zdiva namáčet. 5) PRACOVNÍ POSTUP  převzetí pracoviště  vytyčení polohy stěn  vyrovnání povrchu  položení izolačních pásů  malta první ložné spáry  založení první vrstvy cíhel do čerstvé malty  zdění dalších výšek  uložení překladů  zdění příček Převzetí pracoviště K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Zdivo založíme na již připravenou hydroizolaci. Založíme rohy tak, že položíme cihlu na značku určenou pomocí laviček. Vyznačíme zdi pro 2. podlaží na stropní konstrukce a dbáme přitom na kontrolu rovinatosti. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci. Vyrovnání povrchu Nerovnosti vyrovnáme pomocí lóže z cementové malty, na něž budeme zakládat zdi. Položení izolačních pásů Na suchý, vyrovnaný povrch opatřený penetračním nátěrem s

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály