Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie - Test - ABCD otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Označte správnou odpověď: Abychom zjistili ceny zboží v nákladech výrob. faktorů, musíme od jejich tržní ceny: odečíst nepřímé daně a přičíst dotace Agregovaná spotřební funkce vyjadřuje vztah mezi celkovými reálnými spotřebními výdaji a: reálným GDP Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: mezery GDP Autonomní výdaje nejsou ovlivňovány: reálným důchodem Autorem práce „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ je Adam Smith. Tato kniha vyšla v roce: 1976 Banky mohou tradičně vytvářet peníze: půjčováním svých přebytečných rezerv Bezprostředním cílem fiskální politiky je zpravidla: regulace agregátní poptávky a agregátní nabídky Cenový index: měřítko cenové hladiny v jednom období jako % její úrovně v předchozím období Centrální banka může regulovat zejména: vše výše uvedené (množství peněz, nabídku peněz, pohyb úrokových sazeb) Clo uvalené na statek , který dováží země A, způsobí: posun nabídkové křivky X v zemi A nahoru Co z následujícího by motivovalo domácnosti k zvýšení úspor? zvýšení úrokových měr Co z následujícího by zvýšilo poptávku po našich exportech? zvýšení úrovně GDP v ostatním světě Co z následujícího charakterizuje extrémní monetaristický názor: horizontální křivka investiční poptávky a vertikální poptávková křivka po reálných penězích. Co z následujícího je nejlikvidnějším aktivem: vklady na požádání Co z následujícího je součástí agregátu M2, ale není součástí M1: úsporové účty Co z následujícího není funkcí peněz: míra likvidity Co z následujícího není součástí GDP měřeného důchodovou metodou: vládní výdaje Co z následujícího není součástí národního důchodu: sociální dávky Co z následujícího není součástí platební bilance země? účet neobchodového zboží Co z následujícího není zahrnuto do GNP počítaného výdajovou metodou? mzdy Co z následujícího představuje český export služeb? Švýcaři se stravují v restauracích v průběhu svých dovolených v Česku Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: expanze, vrchol, recese, sedlo Co z následujícího vyjadřuje pravdivý vztah mezi průměrným sklonem ke spotřebě (APC), průměrným sklonem k úsporám (APS), mezním sklonem ke spotřebě (c) a mezním sklonem k úsporám (s)? c + s = APC + APS Co z následujícího zvýší naše importy ze zahraničí? zhodnocení koruny Co z následujících je pravda? Monetární politika ovlivňuje úrokové míry: bezprostředně a fiskální politika až po určitém období Část poslední koruny z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme: mezní sklon k úsporám. České koruny jsou příkladem: peněz s nuceným oběhem Čeští dovozci zahraničního zboží a služeb vytvářejí: nabídku korun a poptávku po zahraničních měnách Čím více je AD citlivá na změnu cenové hladiny, tím je její křivka: méně strmá a dopad na agregátní produkt velký Čím vyšší je cena dolaru, tím vzšší bude cena amerického zboží pro zahraniční zákazníky, a nižší bude množství poptávaných dolarů. Čím vyšší je úroková míra, tím: nižší je množství poptávaných peněz a vyšší rychlost oběhu peněz. Čisté úroky jsou součástí GDP pokud ho měříme metodou: důchodovou Diskontní sazba je úroková míra: kterou centrální banka účtuje při půjčování rezerv ostatním bankám Dlouhodobá agregátní nabídková křivka (LAS) je: vertikální Dlouhodobě nezaměstnaný člověk je nezaměstnaný: déle než 12 měsíců Dobrovolná nezaměstnanost se zpravidla snižuje, jsou-li: podpory v nezaměstnanosti nízké a doba jejich poskytování krátká Dobrovolně nezaměstnaný člověk je ten, který: se rozhodl nepracovat, protože při dané mzdě preferuje svůj volný čas Ekonomická věda zkoumá: vše výše uvedené (bohatství, činnosti zahrnující transakce, chování a rozhodování lidí) Ekonomické souvislosti, které jsou nutné, podstatné a opakovatelné se nazývají: ekonomické zákony Ekonomické veličiny, které jsou měřeny v běžných cenách, bývají označovány jako: nominální Ekonomické zákony se zpravidla prosazují jako určitý trend, tedy: v průměru Ekonomickou sílu země změříme jako: absolutní objem finálních statků a služeb vyrobených za určitý čas Ekonomicky aktivní obyvatelstvo představují lidé: zaměstnaní a nezaměstnaní Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení celkového výstupu vyjádřeného reálným GNP. Ekonomie je vědou: vše výše uvedené (obecnou, abstraktní, společenskou) Firma, která přijímá vklady od domácností a firem a poskytuje půjčky jiným domácnostem a firmám, se obecně nazývá: finanční zprostředkovatel Hlavní nástroje zahraniční hospodářské politiky jsou děleny na dvě kategorie. Za prvé se jedná o regulaci měnového trhu a za druhé se jedná o: obchodní politiku Hodnota čistých vývozů zohledňuje: saldo obchodní bilance Hodnota výstupu firmy mínus hodnota zakoupených vstupů je: přidaná hodnota Chybné usuzování o příčinách a následcích v ekonomickém myšlení je: kauzální nexus Idea „laissez-faire“ vycházející z díla francouzských fyziokratů sloužila jako heslo nastupujícího: hospodářského liberalismu Investiční výdaje vyvolávají řetěz spotřebních výdajů. Tento účinek investic nazýváme: důchodotvorný J. M. Keynes došel k závěru, že obvyklým výsledkem automatického fungování tržních sil je vytváření rovnovážných stavů při: nižší než plné zamšstnanosti Jeden z přístupů, který poukazoval na nedostatky „laissez-faire“ byla ekonomie: blahobytu Je-li míra inflace nulová, potom v ekonomice nastala: cenová stabilita Je-li na trhu práce reálná mzda vyšší než rovnovážná, znamená to, že: nabídka práce je vyšší než poptávka po práci Jestliže cenová hladina v ČR poklesne, množství popt. česk. výrobků: stoupne a množství popt. výrobků z dovozu poklesne Jestliže cenový index byl 108 na konci roku 1999 a 114 na konci roku 2000, míra inflace v roce 2000 byla (v%): 5,5 Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím: zvýšení bankovních rezerv a tím zvýšení monetární báze Jestliže centrální banka nakoupí vládní cenné papíry na otevřeném trhu, nabídková křivka reálných peněz se posune: doprava a úroková míra klesne Jestliže je cenová hladina 1,5 reálný GDP 12

Témata, do kterých materiál patří