Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podklady k testu 1 z psychologie - tahák k ostrým testům

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (151,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Psychologie osobnosti a sociální psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, že je to jednoduché, psychologii přece zná a používá každý, všichni se s ní už někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové dělají ze života vědu, všude si můžete koupit různé příručky, udělat si testy inteligence... A přesto stále více lidí si stěžuje na nedostatek času, deprese, neschopnost v navazování přátelských nebo partnerských vztahů, i mnozí studenti si nevěří, mají dojem, že jen ti ostatní jsou úspěšní, vtipní, nezávislí na rodičích, jen oni sami ne. Asi je ani nenapadne, že i takové problémy patří do okruhu problémů, kterými se psychologie a její aplikované obory zabývají. Ponecháme-li stranou historická vymezení psychologie jako - vědy o duši, - vědy o subjektivní zkušenosti či - vědy o chování, můžeme se pokusit o obecnou definici: Psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání. Je to věda na pomezí věd přírodních, společenských a filosofie. Má mezi nimi klíčové postavení, protože předměty ostatních věd, mohou být poznávány jen subjektem (člověkem), zatímco subjekt může zkoumat a poznávat sám sebe. Psychika je ale vázána i na svůj hmotný základ, biologicky je chápána jako projev činnosti centrální nervové soustavy - mozku. Psychická činnost, chování, jednání, aktivita člověka je jednou ze základních kategorií obecného pohledu na lidskou psychiku. Biologickým předpokladem psychické činnosti jsou tedy funkce nervového systému člověka. (skrýt...) Lidský mozek a jeho činnost je však něco složitějšího než vztah duše a těla. K „duši” a „tělu” je nutné přidat „společnost”. Současný model činnosti mozku, který se nazývá bio-psycho-sociální, říká: „Cokoliv se stane s atomy mozku, s jeho molekulami, buňkami a jejich systémy, se dřív nebo později může objevit v jeho duševní činnosti, ať už si to mozek uvědomuje nebo neuvědomuje. Cokoliv se objeví v duševní činnosti mozku, objeví se i v jeho vztahu k jeho lidskému prostředí. A naopak proměny v sociálním poli se projeví proměnami duševní činnosti. Ty se projeví změnami činnosti a stavby nervových buněk, jejich molekul a atomů.” (Koukolík, 1997, str. 20) Psychika tedy reguluje a řídí prožívání a chování, i když zdaleka ne všechny složky psychiky jsou uvědomovány a citovaný bio-psycho–sociální model ukazuje, že nejde o jednostranné jednoduché vztahy. Základní teoretické obory psychologie Základní psychologické vědy, rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky, způsob jakým lidský jedinec získává a zpracovává informace o světě, včetně ostatních lidí, jak se jeho psychika rozvíjela v průběhu vývoje druhu i jak se rozvíjí v průběhu života jedince, zkoumá i psychická onemocnění. Tyto i další obecné poznatky pak jsou využívány v aplikovaných oborech psychologie v mnoha oblastech lidské činnosti. Psychologie OBECNÁ- Tvoří základy oboru určením předmětu psychologie jako vědy, vymezením základních termínů a kategorií, zkoumá obecné zákonitosti pozornosti, paměti, obecně kognitivních procesů (včetně senzorických procesů), tvoří metodologické základy předmětu. Mnozí jste se s ní již setkali při studiu na střední škole a její základní znalosti jsou předpokladem studia předmětu „Psychologie osobnosti a sociální psychologie”, ke kterému jsou určena tato skripta. Obecné zákonitosti vnímání nebo pozornosti se uplatňují i při sociální percepci. Tedy v tom, jak vnímáme jiné lidi, některé z chyb, kterých se dopouštíme při komunikaci souvisí s základními vlastnostmi pozornosti. Některým konfliktům i v rodině lze předejít, pokud si tyto základy uvědomíme: „Víš přece, že neslyším, když teče voda. Nemluv na mě při předjíždění.” Proto doporučuji těm studentům, kteří neměli zatím možnost obecnou psychologii studovat, aby si zajistili některý z lexikonů doporučených v literatuře a při studiu skript si připomínali termíny z učiva všeobecných středních škol. Psychologie VÝVOJOVÁ- Zkoumá vývoj lidského jedince od období před narozením (aplikovaný obor: prenatální psychologie), zátěž kterou pro dítě představuje porod, vývoj novorozence, jeho vnímání světa i hodnocení světa, obecné zákonitosti vývoje vnímání, rozvoje motoriky, vývoj kresby, písma, schopnosti chápat symboly, chápání prostoru, obecné zákonitosti vývoje inteligence, vývoje schopnosti učení a sociální učení. Vývoj osobnosti jedince ve vztazích k ostatním během celého dětství, dospívání, ale i v dospělosti a stáří (aplikovaný obor: gerontopsychologie). Psychologie OSOBNOSTI- Zkoumá osobnost jedince, její vývoj v průběhu života, její strukturu (vnitřní uspořádání) i dynamiku psychických procesů jedince. Navazuje tak úzce na obecnou psychologii že někdy bývá chápána jako její součást. Oblast formování osobnosti jedince souvisí s vývojovou a sociální psychologií, protože každý člověk vyrůstá v lidskou osobnost z dítěte mezi lidmi, jako člen sociálních skupin. Pokud vyrůstá bez možnosti učení se sociálním dovednostem, nepřežívá po psychické stránce. Psychologie osobnosti je věnována velká část prvních kapitol těchto skript, takže se jejím obsahem budeme dále podrobněji zabývat. Psychologie SOCIÁLNÍ- Zkoumá vztahy lidí mezi sebou, jejich vzájemné vnímání a ovlivňování, sociální podporou a pomocí, zabývá se postavením a chováním jedince ve skupině, vlivem skupiny na výkony jednotlivců, i tím proč dělá ve skupině to, co by sám nikdy nedělal a naopak.Třeba neposkytne pomoc někomu, kdo jí zjevně potřebuje, nevěří tomu co sám vidí, dokud mu to nepotvrdí ostatní nebo chová se krutěji, když jedná podle rozkazu, než kdyby jednal sám za sebe. Zjednodušeně řečeno zkoumá vztahy mezi JÁ-TY, JÁ-MY-ONI. Je předmětem druhé části těchto skript. Psychologie SROVNÁVACÍ- Zkoumá obecně zákonitosti fylogeneze, srovnává chování jednotlivých druhů včetně člověka, vývoj forem sociálního soužití u jednotlivých druhů. Třeba vyjádření postavení vůdce ve skupině koní, šimpanzů nebo ve smečce psů se může srovnávat s podobných chováním u lidí. Pokud někdo chce chovat třeba psa větší rasy, musí u

Témata, do kterých materiál patří