Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Na Drini ćuprija - referát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Chorvatský jazyk a literatura Chorvatská literatura III Jakub Večeřa Na Drinićuprija (referát) 2016 Autorem je Ivo Andrić, jediný držitel Nobelovy ceny za literaturu z jihoslovanského prostoru (1961). RománNa Drini ćuprija je jedním z děl, za které tuto cenu obdržel. Charakteristika období: Ivo Andrić se řadí do meziválečné literatury, v rámci níž má zvláštní postavení. Debutoval jako básník, později se proslavil především jako prozaik. Pro prozaickou tvorbu meziválečného období jako celek je typický její mohutný nástup především od 2. pol. 20. let, a to především románového žánru, který se vyznačuje tím, že se do popředí namísto děje dostávají postavy, cílem je najít zajímavou postavu, ne vyprávět poutavý příběh. Na rozdíl od proudu moderny autoři nezpochybňují realistickou prózu. Obecná charakteristika díla: Andrić se až na výjimky ve svých dílech vrací ke své rodné Bosně, jinak tomu není ani v tomto případě. Dílo vzniklo v Bělehradu za dob okupace během 2. světové války, dokončil jej v roce 1944, vydal ho hned po konci války v roce 1945. Je spojením historického románu a kroniky (z řeckého chronos=čas, dílo zabývající se časovou posloupností lidských nebo společenských jevů). Jedná se o kroniku bosenského městečka Višegrad, které se nachází na hranici Bosny a Srbska, v němž strávil Andrić své dětství. Česky vyšlo v roce 1948 pod názvem Most přes Drinu, v roce 1987 pak jako Most na Drině. Téma: Tématem tohoto Andrićova románu je pomíjivost lidského života, v kontrastu s mostem, který je symbolem trvalosti, neměnnosti. Pro Andriće je symbol mostu velmi důležitý, již přibližně 10 let před psaním tohoto románu se ve svém eseji s názvemMostovizmiňuje o důležitosti těchto staveb. V tomto svém eseji napsal mimo jiné: „Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji, opštiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno, na mestu na kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo.“1Mostovi kao večiti simbol - Ivo Andrić. In: Bašta Balkana [online]. [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://www.bastabalkana.com/2013/02/mostovi-kao-veciti-simbol-ivo-andric/ Andrić nejprve sepsal kratší verzi této kroniky, definitivní znění díla je daleko rozsáhlejší. Kronika je jakýmsi vyprávěním o kolektivním životě města Višegrad a jeho obyvatel. V díle popisuje skutečné historické události, které se prolínají s legendami. Popisuje vznik mostu přes řeku Drinu, 300 let období turecké nadvlády, rakousko-uherskou správu a následný příchod nové epochy. Kompozice díla: Skládá se z 24 kapitol, které jsou uspořádány chronologicky, naraci tedy charakterizuje chronologická posloupnost, dalo by se však říci, že je román složen z jednotlivých, téměř samostatných novel, které ovšem spojuje motiv onoho mostu přes Drinu. Forma vypravování: er-forma (ve 3. osobě), narátor tedy není blíže určen. Děj se odehrává mezi léty 1516 až do vypuknutí první světové války, tedy roku 1914, z hlediska děje je to tedy časově ohraničený román, kdy má každá z postav nějaký hlubší význam své existence. Děj se točí stále okolo mostu a popisuje události kolem něj z hlediska širšího časového období. Můžeme v něm také najít velké množství symboliky (hlavní je již zmíněná symbolika mostu = spojení lidí a odlišných civilizací, stálost). Jazyk: Dílo je psáno v ekavštině, srbskou spisovnou normou, obsahuje také turcismy, dále lidové písně a legendy. Obsah: Úvod knihy je kulturně-historického a zeměpisného charakteru, další tři kapitoly pojednávají o době před vznikem mostu a samotném průběhu stavby, která byla dokončena v roce 1571, další čtyři kapitoly (po osmou kapitolu) vykreslují období osmanské nadvlády, od deváté kapitoly přechází město i s celou Bosnou a Hercegovinou pod rakousko-uherskou správu (můžeme tak říct, že 9 - 24 kapitola popisují střetnutí Orientu a Západu), v poslední kapitole se pak v městečku objevují srbští vojáci a příběh končí smrtí Alihodži Muteveliće, jednoho z obyvatel Višegradu, který se v příběhu často objevuje, a který umírá na infarkt poté, co vidí, že byl most na Drině dynamitem rozpůlen a zkáza tohoto „věčného“ mostu pro něj znamená zánik starého světa, starých hodnot. Během turecké nadvlády dle autora převažuje klidné období, popisuje proto především ty události, které tento klid narušovaly, jakou jsou povodně, epidemie moru či povstání v Srbsku. Období rakousko-uherské správy toto mění, období klidu končí a doba je rušnější. Dílo obsahuje také příběhy jednotlivých hrdinů: zakladatele mostu, velkého vezíra Mehmedpaši Sokoloviće, Radisava – srbského venkovana, který se dokázal proti stavbě mostu vzepřít, byl však chycen při ničení stavby, mučen, naražen na kůl a připevněn na lešení nad řekou jako odstrašující případ pro ostatní obyvatele, pro které se Radisav stal světcem a mučedníkem, a dalších. Všechny tyto příběhy různých hrdinů spojuje most přes Drinu, který je de facto „hlavní postavou“ tohoto románu, román jinak nemá hlavního hrdinu, nemá ani fabuli v klasickém slova smyslu. Závěr: Opus Iva Andriće je jako celek řazen do chorvatské, srbské i bosenskohercegovské literatury. Byl přeložen do mnoha jazyků a nejen to, ale i samotný fakt, že je jediným jihoslovanským laureátem Nobelovy ceny za literaturu, dokazuje mimořádný význam jeho literární tvorby, ve které má románNa Drinićuprija bezpochyby čestné místo. Zdroje: Knižní zdroje: DOROVSKÝ, Ivan.Slovník balkánských spisovatelů.Praha: Libri, 2001. 683 s.KARPATSKÝ, Dušan. Doslov. In ANDRIĆ, Ivo.Most na Drině.Přeložila Milada Nedvědová. 2. vyd. Praha: Odeon, 1987, 316 s.NOVAK, Slobodan Prosperov.Povijest hrvatske književnosti: od Bašćanske ploče do danas. Golden marketing, 2003.POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v

Témata, do kterých materiál patří