Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRUDUCHY_-_metodicky_list

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lenka Grmelová, 357185 METODICKÝ LIST K LABORATORNÍMU CVIČENÍ Téma hodiny:Mikroskopické pozorování pokožky listu s průduchy Začlenění do RVP ZV:Člověk a příroda Přírodopis Biologie rostlin VVC: Na konci laboratorního cvičení bude žák schopen: vlastními slovy popsat význam, stavbu a umístění průduchůvytvořit mikroreliéfový otisksamostatně mikroskopovat a následně zakreslit pozorovaný objekt Rozvíjené kompetence a dovednosti: Kompetence k řešení problému – žák rozvíjí své schopnosti k řešení zadaných otázek a úkolů. Kompetence komunikační – žák spolupracuje se spolužáky, v případě nejasností požádá o radu učitele. Kompetence pracovní – žák rozvíjí svoji schopnost pracovat samostatně dle zadání, plánování a dodržování postupu práce. Žák se učí odpovědnosti za výsledek odvedené práce. Žák rozvíjí manuální zručnost při výrobě mikroreliéfového otisku. Žák rozvíjí dovednost práce s mikroskopem. Žák rozvíjí schopnost nákresu pozorovaného objektu. Časová dotace: 45 min Pojmy nové: mikroreliéfová metoda Pojmy opěrné: list, žilnatina, pokožka, průduch, fotosyntéza Materiál a pomůcky:listu různých druhů rostlin (viz níže), bezbarvý lak na nehty, izolepa, nůžky, mikroskop, podložní sklíčka, popisovací štítek, tužka Organizační podmínky: LC je možno realizovat v laboratoři, nebo v učebně (jsou-li k dispozici přenosné mikroskopy) Teoretický úvod do problematiky: Listy rostlin mají na povrchu pokožku. List se skládá z čepele a řapíku. Jednoděložné rostliny mají žilnatinu souběžnou, listy dvouděložných rostlin mají žilnatinu zpeřenou. V listech probíhá fotosyntéza, dochází zde k výměně plynů s okolním prostředím a výparu vody. Výměna plynů a výparu vody probíhá prostřednictvím průduchů. Průduchy jsou tvořeny dvěma svěracími buňkami a štěrbinou. Odůvodnění zařazení LC: Laboratorní cvičení je vhodné zařadit po probrání tématu list – obvykle 2. pol. 7. ročníku. Materiál a pomůcky: Je třeba mít bezbarvý lak na nehty (obyčejný, cena cca 40 Kč), izolepu, nůžky, mikroskopy pro žáky, podložní sklíčka, popisovací štítky a listy různých druhů rostlin. Pro tento pokus jsou vhodné např.: begonie(Begonia sp.), kukuřice setá(Zea mays), narcis(Narcissus sp.), potos (Scindapsus sp.), srha laločnatá(Dactylis glomerata), vánoční kaktus(Zygocactus sp.), voskovka(Hoya sp.), zelenec(Chlorophytum comosum) a další. Pro inspiraci a ukázku vzhledu jednotlivých druhů rostlin doporučuji navštívit doporučené odkazy, vizLiteratura a zdroje. Pracovní postup krok za krokem: UČITEL ŽÁK 3-4 týdny před LC* zaseje kukuřici* - několik dní před LC nakoupí chybějící pomůcky, zajistí organizaci cvičení - den před/v den LC opatří rostlinný materiál, nakopíruje protokoly - před začátkem LC připraví protokoly, pomůcky a materiál připraví si pomůcky 3 min zapíše do TK, seznámí žáky s obsahem hodiny, klade otázky pro zopakování učiva poslouchá učitele, odpovídá na otázky 2 min vysvětluje pracovní postup, rozdělí žáky do pracovních skupin, rozdá protokoly rozdělí se do pracovních skupin dle pokynů, prohlíží si protokol 2 min projde se žáky protokol, vysvětlí jim, co mají kam doplnit a že budou vyplněné protokoly na konci hodiny odevzdávat, zodpoví případné dotazy prochází s učitelem protokol, poslouchá, zeptá se na případné nejasnosti 1 min ukáže žákům, kde najdou materiál a pomůcky, vydá pokyn k samostatné práci dává, pozor kde najde materiál a pomůcky, začne pracovat v pracovní skupině 30 min prochází mezi žáky, kontroluje a pomáhá, zodpovídá dotazy ve skupině si rozvrhne práci, připraví si listy, vyrobí otisk – nalakuje list, nechá zaschnout; sejme otisk pomocí izolepy a přenese jej na podložní sklíčko, mikroskopuje, pozoruje buňky pokožky listu a průduchy; zakreslí pozorované objekty, popíše je, uvede zvětšení, vyplní závěr 4 min vydá pokyn k ukončení samostatné práce, provede se žáky společnou kontrolu závěru ukončí samostatnou práci, kontroluje správnost vyplnění závěru, doplňuje chybějící odpovědi 2 min vydá pokyn k úklidu uklízí pomůcky a pracovní místo 1 min vybere si vyplněné protokoly, rozloučí se žáky odevzdá vyplněný protokol, sklidí pracovní místo, rozloučí se * pokud ji chce použít Otázky pro zopakování učiva: Z jakých částí se skládá list? (řapík, čepel)K čemu slouží rostlinám listy? (probíhá tu fotosyntéza, výměna plynů a výpar vody)Díky čemu probíhá fotosyntéza? (zelené barvivo chlorofyl)Jak se nazývají útvary, díky kterým rostlina dýchá a vypařuje vodu? (průduchy)Kde se naházejí průduchy a proč? (suchozemské rostliny – převážně na spodní straně listu, kde jsou chráněny před deštěm a sluncem; vodní rostliny – na svrchní straně listu) Specifikace pokusu: Tvorba otisku – je třeba pohlídat, aby žáci aplikovali skutečně pouze tenkou vrstvičku laku, jinak hrozí dlouhé schnutí, špatně prosvětlitelný preparát, plýtvání materiálu… Instruktáž žáků: Žáci, dnes budeme pozorovat povrch listu tzv. mikroreliéfovou metodou. To znamená, že si pomocí laku na nehty vyrobíme otisk spodní strany listu a ten potom budeme sledovat ve světelném mikroskopu. Budete pracovat ve dvojicích, takže se nyní rozdělte. Teď dostanete protokoly o laboratorní práci. Vyplníte si hlavičku a dál budete postupovat podle pracovního postupu. Vašim úkolem bude zakreslit a popsat dva obrázky pozorovaných preparátů a nakonec vyplnit závěr. Na konci hodiny mi vyplněné protokoly odevzdáte na známky. Jak přesně budete postupovat: každá dvojice si vezme 2 listy – 1 list dvouděložné a 1 list jednoděložné rostliny. Na spodní stranu listu nanesete lak na plochu přibližně 1×1,5 cm a necháte zaschnout. Naneste opravdu tenoučkou vrstvičku laku, aby rychle uschla! Mezitím si na popisný štítek napíšete název rostliny. Až bude lak opravdu suchý, přelepíte jej izolepou, pomalu stáhnete a přelepíte na podložní sklíčko. Pěkně vyhladíte, aby se pod izolepou nevytvořily bubliny. Vložíte do mikroskopu a budete pozorovat. Začnete na nejmenším zvětšení a budete jej postupně zvyšovat. Do protokolu zakreslíte, co uvidíte a buňky popíšete. Uvedete i zvětšení, pod kterým jste pozorovali. Až to bude

Témata, do kterých materiál patří