Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11. Projektování výuky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pedagogika – otázka č. 11 Projektování výuky (ŠVP jako východisko pro projektování výuky), časový tematický plán a příprava na výukovou jednotku. Výukové cíle, vzdělávací obsah, jeho koncipování, didaktická analýza učiva, tvorba učebních úloh. Na příkladu didaktické kazuistiky z vašeho aprobačního předmětu objasněte souvztažnost mezi výukovými obsahy, cíli, činnostmi žáků a jejich možnostmi. Kriticky přezkoumejte navrhované alternativy (alterace) řešení výukové situace a předložte alternativy další. Projektování výuky a příprava učitele na vyučování plán je vlastně představou příštího stavu věcídostatek času věnovaný plánování a promýšlení učebních cílů, jejich uspořádání a vzájemného vztahukromě učebnice alternativní prameny, informační zdroje a pomůcky zejména k nejdůležitějším cílůmpropojování učiva s tím, co již žáci vědížáci musí jasně vědět, co se od nich očekává Kroky při plánování výuky vychází z různých kurikulárních dokumentů (plánů), které zpracovali odborníci z oblasti pedagogiky a psychologiena jejich základě učitel zpracovává časově-tematický plán učiva a přípravu na konkrétní vyučovací jednotkupříprava pokusů, technických zařízení, pomůcek, učebních úloh, didaktických testův úvahu bere také učebnice a v neposlední řadě zvažuje potřeby a zájmy žáků Projektování výuky učitelem by mělo mít několik kroků: 1. Studium kurikulárních dokumentů Studium učebních osnov – kutikulární dokumenty ŠVPStudium učebnic – výběr informací, aby odpovídaly cílům v ŠVP 2. Zjištění potřeb žáků kurikulární dokumenty musíme porovnat s potřebami žáků a jejich dosavadními znalostmiosnovy nebo učebnice nejsou v některých případech didakticky na žádoucí úrovnije důležité, aby učitel dotvářel kurikulum podle nových poznatků vědeckého bádání i podle svých znalostí oborové didaktiky a především podle situace žáků Časově-tematický plán učiva: Časově tematické plány představují rozvržení učiva na příslušný školní rok pro jednotlivé ročníky v jednotlivých předmětech. Přesně co, budeme učit v jakém měsíci, zahrnuje rezervy, prázdniny, počet hodin, poznámky. Příprava na výukovou jednotku: plánování a příprava výukyrealizace a řízení vyučovací jednotkydiagnostická fáze v průběhu výukysebeevaluace Plánování a příprava výukyVzdělávací obsah učiva – jaké konkrétní učivo učit, výběr poznatků, vybírám základ, dle informací v ŠVPRozsah učiva Analýza učiva: Stanovení konkrétních vzdělávacích cílůvědomostidovednostihodnotová orientace žáka – hodnoty, zájmy, postoje, přesvědčenípraktické využití pro žákarozbor horizontálních (mezi jednotlivými předměty v jednom ročníku) a vertikálních (mezi jednotlivými ročníky a stupni školy) mezipředmětových vztahůvolba vhodných forem, metod a prostředků výuky Výukové cíle: kognitivníafektivnípsychomotorické Kognitivní výukové cíle dle taxonomie Benjamina Blooma: zapamatování (zapamatuji si fakt)porozumění (porozumím)aplikace (použiju)analýza (rozdělím do částí)syntéza (tvořím z toho, co vím)hodnotící posouzení Afektivní výukové cíle zaměření na citovou (emoční stránku)budování zájmů, postojů, hodnot a přesvědčení Psychomotorické cíle: dovednosti Jak správně formulovat cíle? Komplexnost – kognitivní, afektivní a psychomotorické dohromadyKonzistentnost – nejprve dosáhnout nižších cílů, poté vyššíchKontrolovatelnost – konkrétní formulace, konkrétní podmínkyPřiměřenost – přiměřeně žákům věku a schopnostem Tvorba učebních úloh: Široká škála všech učebních zadání, a to od nejjednodušších úkolů, vyžadujících pouhou pamětní reprodukci poznatků, až po složité úkoly, vyžadující tvořivé myšlení. Situační (interpretační) S nejpřesnější správnou S více správnými S 1 nesprávnou S 1 správnou uspořádací přiřazovací s výběrem odpovědí dichotomické uzavřené otevřené se stručnou odpovědí produkční doplňovací se širokou odpovědí nestrukturované strukturované Zásady správného použití učebních úloh: Prostupují celým vyučovacím procesem (nejenom na začátku a na konci, ale i ve výkladu)Jsou součástí vyučovacího procesu – nemohou hrát autonomní roliPodávány v promyšlených souborech (baterie učebních úloh), ne jednotlivěNeměly by být vytvářeny bezděkyJsou sestaveny na míru jednotlivým VVCPři jejich sestavování se projeví, jaký je učitel odborník

Témata, do kterých materiál patří