Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pedagogika jako věda o edukační realitě 1 (PDR_PER1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PDR_PER1 - Pedagogika jako věda o edukační realitě 1, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Pedagogika jako vědní obor Neznámý 01.05.2018 11:12 88
10. Výchova v procesu rozvoje osobnosti, průřezová témata Neznámý 01.05.2018 11:15 61
11. Projektování výuky Neznámý 01.05.2018 11:15 101
12. Výukové strategie, typy výuky a vyučovací metody Neznámý 01.05.2018 11:15 92
13. Řízení třídy, formy vyučování Neznámý 01.05.2018 11:15 54
14. Pedagogická diagnostika žáka a školní třídy Neznámý 01.05.2018 11:15 58
15. Zjišťování výsledků výuky Neznámý 01.05.2018 11:15 57
16. Autentické učení, problémové metody Neznámý 01.05.2018 11:15 70
17. Alternativní vzdělávání Neznámý 01.05.2018 11:16 53
18. Hodnotová orientace člověka, hodnoty ve výchově, ve škole Neznámý 01.05.2018 11:16 106
19. Rodina jako socializační a edukační prostředí Neznámý 01.05.2018 11:16 67
2. Pedagogický výzkum a jeho metodologické součásti Neznámý 01.05.2018 11:14 46
20. Kázeň a svoboda ve výchově Neznámý 01.05.2018 11:16 74
21. Výchovná prostředí Neznámý 01.05.2018 11:16 66
22. Specifika pedagogické a výukové komunikace Neznámý 01.05.2018 11:16 90
23. Pedagogovy otázky ve výukové komunikaci, zpětná vazba Neznámý 01.05.2018 11:16 85
24. Kvalita školy a pedagogická evaluace Neznámý 01.05.2018 11:16 75
3. Vzdělávací politika České republiky v kontextu Evropské unie Neznámý 01.05.2018 11:15 62
4. Základní škola a střední škola ve vzdělávacím systému Neznámý 01.05.2018 11:15 72
5. Řízení školy Neznámý 01.05.2018 11:15 64
6. Osobnost žáka, diferenciace výuky Neznámý 01.05.2018 11:15 91
7. Vzdělávání nadaných žáků Neznámý 01.05.2018 11:15 69
8. Osobnost pedagoga, standard učitele Neznámý 01.05.2018 11:15 64
9. Cíle základního vzdělávání Neznámý 01.05.2018 11:15 54
Pedagogika - stará 1 nejstručnější Neznámý 01.05.2018 11:16 8
Pedagogika - stará 2 orámečkované Neznámý 01.05.2018 11:16 16
Pedagogika - stará 3 Neznámý 01.05.2018 11:16 7
RVP ZV 2016 Neznámý 01.05.2018 14:54 5
Státnice-společný-základ Neznámý 01.05.2018 12:59 111
SZZ navazující magisterské - pedagogika Neznámý 01.05.2018 11:16 166

Další informace

Cíl

prohloubit a usoustavnit poznatky o edukačních procesech, o vlivech prostředí na osobnost, o působení edukačních subjektů atd., které student získal na různých úrovních svého předchozího studia pedagogiky.Student by měl byt schopen pedagogickou realitu kriticky posuzovat, zkoumat a výsledky poznání využívat pro rozvoj osobnosti v podmínkách společnosti vědění.

Osnova

1. Tematický celek – prostředí edukaceEdukační realita – vymezení pojmuPedagogika jako věda o edukační realitěEdukační prostředí a jeho typologieEdukační prostředí školy a rodinyStruktura a kontext edukačních procesůEdukační proces jako jeden z druhů sociální interakceVstupní determinanty edukačních procesůEdukační prostředí školní třídy, psychosociální klima třídyPsychosociální klima školy a kultura školyVztah dědičnosti, prostředí, výchovy2. Tematický celek – cíle edukaceHodnotová orientace a edukace, pedagogická teleologieCíle výchovy jako orientace edukačního procesuCíle vzdělávání a výchovyFunkce cílů edukaceVztah mezi cíli, podmínkami a prostředky edukaceTaxonomie cílů edukacePyramida edukačních cílůCílová orientace ve vyučováníCíle edukace v antice, ve středověku, v renesanci a v osvícenství, v moderní společnostiVzdělávací oblasti a jejich cílové zaměření3. Tematický okruh – obsah edukaceTransformace cílů edukace ve výchovně-vzdělávací obsahyKonkretizace výchovných cílů ve vývoji společnostiObsah vzdělávání v historické perspektivěVzdělávací oblasti a obory (obsah mravní, estetické a tělesné výchovy apod.)Ontodidaktická a psychodidaktická transformace obsahuPojetí, dimenze a formy kurikulaKurikulum ve vzdělávacích programech (RVP ZV, ŠVP)Standardy v edukaci4. Tematický okruh – pedagogická komunikace a interakce: procesy vyučování a učení a jejich aktéřiPedagogická komunikace a interakce – vymezení pojmůDialogický charakter pedagogické komunikaceKomunikace ve škole: verbální a neverbální komunikace, učební úlohy, učitelovy otázky a žákovy odpovědi, mocenské konstelace ve školní tříděČasové a prostorové hledisko v pedagogické komunikaci, organizační formy výukySociální aspekty pedagogické interakce: učitelovy postoje k žákům a učitelovo očekávání.Učení ve školním kontextu: žákovské prekoncepty, konceptuální učení a konceptuální změna, učení z textu a obrazového materiálu, sociální a psychomotorické učeníUčební strategie a styly učení žáků, autoregulace učeníUčitelovo pojetí výuky, učitelovo myšlení, interakční a vyučovací styl učitele, učitelovy znalosti a učitelovo jednáníVýuka a její koncepce, klíčové prvky v procesu výukyVýukové koncepce a metody: pojem výuková metoda, klasifikace výukových metod, aktivizující a komplexní výukové metody5. Tematický okruh – kreativita jako zdroj rozvoje osobnostiHledisko aktivity v dějinách pedagogikyFunkce aktivity v edukaciSamostatnost v rozvoji osobnostiKreativita v edukaciPodstata tvořivosti (kreativity)Vztah aktivity, samostatnosti a tvořivosti při formování osobnostiTvořivý žák, tvořivý učitel, tvořivá školaMetody rozvíjející kreativity žákůTvořivý proces, řešení problémůRozvoj tvořivé osobnosti

Literatura

povinná literaturaWalterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál.Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.Maňák, J., Janík, T., Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: ASPI Publishing.Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum.Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.Pasch, M. et al. (1998). Od vzdělávacího programu vyučovací hodině. Praha: Portál.Lojová, G., & Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.Jurčová, M. (2009). Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: IRIS.Kožmín, T. (1995). Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing.Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2005). Praha: VÚP.Poláková, J. (2008). Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace. Praha: Vyšehrad.Zelina, M. (2004). Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS.Hlavsa, J. (1981). Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN.Malina, J. et al. (1993). O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno: MU.Maňák, J. (1995). Rozvoj aktivity samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU.Skalková, J. (1971). Aktivita žáků ve vyučování. Praha: SPN.Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: MU.Hrbáčková, K. et al. (2010). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Brno: Paido.Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá kniha. (2001). Praha: Ústav informací ve vzdělávání.Prokop, J. (2005). Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum.Dacey, J. S., & Lennon, K. H. (2000). Kreativita. Praha: Grada.Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál.Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.Kučerová, S. (1996). Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: ManaCon.Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: PaidoWalterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU.Chalupa, B. (2005). Tvořivé myšlení. Brno: Barrister a Pricipal.Kožuchová, M. (1995). Rozvoj technickej tvorivosti. Bratislava: SPN.Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Garant

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.