Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Osobnost žáka, diferenciace výuky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Osobnost žáka – osobnostně rozvojový koncept, kvalita života žáka. Respektování schopností a potřeb žáků jako východisko pro diferenciaci a individualizaci ve výuce. Možnosti diferencované výuky v současné škole a práce s rozmanitou žákovskou populací. Inkluzivní vzdělávání a jeho principy, podpůrná opaření. Pojemosobnost žáka je v pedagogickém pojetí podmíněn ideálem, ke kterému celý výchovně-vzdělávací proces směřuje a který se mění s dobou a kulturou společnosti. Osobnost je vnímána nejen jako východisko výchovy a vzdělávání, ale také jako prostředek a cíl. Pedagogika usiluje o to, aby záměrnými a cílenými prostředky formovala osobnost a rozvíjela ji v celé své komplexnosti a ve všech obdobích její existence. Pedagogika tedy prostřednictvím osobnostního rozvoje vede lidi k tomu, aby si osvojili takové kompetence, aby mohli plnohodnotně prožít svůj život. Od vstupu do školy prochází žák těmito obdobími psychického vývoje: Období vstupu do školy (6-7 let): psychický nátlak, počátky logického myšlení, reálný pohled na problém, uznávání autorit…Mladší školní období (7-11 let): klidné období (letence), střed zájmu je škola, vývoj jemné a hrubé motoriky, upevňování sexuální role (muž X žena)…Období pubescence (11-15 let): vliv sociálních skupin, emoční labilita, nesmělost, hledání sebe sama, vzdor autoritám…Období adolescence (15-20 let): psychický vývoj, snaha osamostatnit se, emoční zklidnění, racionální pohled na svět… Kvalitu života můžeme pojmout jako celkové měření fyzické, psychické a sociální pohody, spokojenosti, štěstí a naplnění podle každého jedince nebo skupiny. Činitelé ovlivňující kvalitu života žáka: Vliv rodinného zázemí Vliv výchovných stylů rodičů Vliv školního prostředí a učitelů Vliv třídního učitele Vliv vrstevníků Individualizace Učitel musí svou výuku uzpůsobit tak, aby respektovala individuální zvláštnosti žáků, a to po stránce obsahové i metodické. Hlavní předpokladem je, že každý člověk je jiný(jiné osobnostní rysy, rodinné zázemí, kulturní prostředí, potřeby, atd.). Úkolem učitele je podporovat jedinečnost a rozvíjet u žáka jeho individuální schopnosti. Uplatňuje se zde princip, že všichni žáci mají stejná práva. Učitel hledá metody, které jsou pro žáka nejvhodnější. Diferencovaná výuka Žáci jsou seskupováni do homogenních skupin podle určitých kritérií, např. podle úrovně intelektových schopností, podle nadání, zájmů, ale také podle místa bydliště apod. vnější diferenciace - nadanější žáci oddělováni od ostatních (třídy s rozšířenou výukou, třídy A a B, přechod na gymnázium)vnitřní diferenciace - spolupracují žáci různého nadání při výuce 1. vytvořte příjemné prostředí – různé možnosti rozestavení židlí, posazení na koberci, různé možnosti osvětlení, 2. připravte si flexibilní rámcová zadání, nikoliv jeden pevný postup vhodný pro průměrnou úroveň vašich žáků – slabší žáci dostanou v rámci téže látky méně náročný úkol, 3. najděte způsoby, jak hendikepovaným žákům zpřístupnit práci v laboratoři – nahrát předem vysvětlení, přidělovat žákům role, nechat žáky nahrát jejich pozorování apod.,4. rozdělujte žáky do různých skupin v různých předmětech a situacích, skupinky proměňujte, 5. dejte žákům možnosti volby – jakou úlohu vypracovat za domácí úkol, jakou knihu přečíst ze seznamu doporučené literatury, pracovat na projektu sám nebo v týmu,6. využívejte možnosti technologií – texty mohou být upraveny pro lepší pochopení nebo nahrány jako zvukový záznam, existují možnosti pro výuku gramatiky, jazyků apod. (velké možnosti se nabízejí při využití výuky ve formě „převrácené třídy“, viz zde),7. vytvořte přehled zadání pro každého žáka (např. kniha dle zájmů daného žáka)8. určete stanoviště ve třídě, kde skupiny žáků pracují na různých zadáních současně, každá skupina může pracovat na jiné úrovni, učitel má lepší příležitost pro personalizovaný přístup k žákům,9. naplánujte projekty – v jejich rámci najdou uplatnění lepší i horší žáci,10. vyučujte tak, aby byli žáci zaujati tématem, případně využijte jejich vlastních zájmů pro zapojení do výuky. Inkluzivní vzdělávání a jeho principy, podpůrná opaření "Inkluzívní vzdělávání znamená spravedlivý a rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez výjimky. Je kladen důraz na solidaritu, pospolitost, spolupráci a vzájemnou pomoc, spoluúčast na vlastním rozvoji, učení prostřednictvím podnětného prostředí a kvalitních učebních situací."(Spilková, 2005) Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Používají například diferencované výukové metody, využívají pomoci asistentů pedagoga či osobní asistence hendikepovaným žákům, upravují a redukují učivo dle potřeby jednotlivých žáků atd. Cílem inkluzivní školy je především vzdělávat všechny děti pohromadě a podporovat tak toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky. Školy mají zodpovědnost za poskytování širokého a vyváženého učiva všem svým žákům, což s sebou přinášítři principy inkluzivního vzdělávání: podněcují při výuce odpovídajícími úkoly a výzvamiodpovídají na odlišné vzdělávací potřeby všech svých žáků a studentůpřekonávají potencionální bariéry při vzdělávání a hodnocení jednotlivců i skupin žáků Podpůrná opatření: Organizace výuky (prostorové uspořádání třídy, zasedací pořádek, režim výuky…)Modifikace vyučovacích metod a forem (motivace, individualizace, kooperace, kontrola…)Intervence (spolupráce rodiny a školy, technika…)Pomůcky (didaktické, speciální didaktické…)Úpravy obsahu vzdělávání (IVP, PLPP, úprava rozsahu a obsahu učiva…)Hodnocení (individualizace, motivující, rozšířené formy hodnocení)Příprava na výukuPodpora zdravotní a sociální (medikace, stravování,Práce s třídním kolektivem (klima třídy)Úprava prostředí (bezbariérovost)Personální podmínky (asistent pedag

Témata, do kterých materiál patří