Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Hodnotová orientace člověka, hodnoty ve výchově, ve škole

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Axiologické dimenze a hodnotová orientace člověka. Hodnoty ve výchově, hodnoty a škola, hodnotová dimenze v kurikulu ZŠ a SŠ. Etická výchova. Axiologie (z řec. axiá = hodnota, cennost) – nauka o hodnotách a hodnocení Hodnota – je nejen to, co jek životu nezbytné, nutné, potřebné a užitečné (např. příroda, vzduch, sluneční světlo, teplo, déšť, ekonomický smysl hodnoty – zboží, které nakupujeme) ale i to,čeho si vážíme, co obdivujeme, co ctíme, i to co milujeme, co je nám drahé -a v tom se právě lišíme (vlast, domov, rodina, rodná řeč, čest, pracovitost, poctivost, pravdomluvnostx blahobyt, komfort, kariéra, společenské postavení, vliv a moc) - i společenské skupiny mají rozdílné hodnoty (rodiny, dětské i pracovní kolektivy, kluby a spolky, etnické skupiny národy, organizace, profese, společenské třídy, církve, státy), odlišují se tím, co pokládají za důležité - hodnoty, které jsouhumanistické, demokratické tolerujeme, i když je nesdílíme Hodnoty úzce souvisís potřebami. Táž potřeba může být uspokojena různými hodnotami, táž hodnota může uspokojovat různé potřeby člověka. Hodnoty jsou důležitýmimotivy lidského chování – ovšem jen zvnitřnělé (interiorizované) hodnoty, které jedinec přijal za své. Druhy hodnot: Kladná hodnota – uspokojuje potřebu organismu, vyvolává pocit libosti Ztráta kladné hodnoty nebozáporná hodnota – vyvolává nelibost Pravé hodnoty – domov, rodina, čest, pracovitost, poctivost…… Pomíjivé h. – blahobyt, komfort, kariéra, společenské postavení…. Dělení hodnot podle S. Kučerové: Přírodní hodnoty:Vitální hodnoty – odpovídají potřebám lidské existence (potřeba sytosti, tepla, pohybu, odpočinku, spánku, bezpečí , potřeba něhy, ochrany a péče) jsou pociťovány nejintenzivněji. Tato tendence udržet a prosadit, uchovat a rozvinout život je nejsilnější. Sociální hodnoty - vyplývají ze vztahu člověka k druhým lidem a k sobě samému mezi nimi (člověk má potřebu někam patřit, k někomu, touží po citové odezvě, chce milovat a být milován, chce se podobat ostatním, zároveň má potřeby egotické, tj. chce se uplatnit a prosadit ve skupině soutěžit a mít úspěch, být uznáván, oceňován, mít prestiž) Civilizační hodnoty - jsou podmínkou i výsledkem společenské organizace (od rodiny až po stát), komunikace (řeč, písmo, prostředky šíření informací), výroby a směny (technika, ekonomika) a společenského poznání (věda a kolektivní zkušenost). Kulturní hodnoty (duchovní h.) – vnímáme je jako kulturu v užším slova smyslu, patří sem lidská osobnost, hledání podstaty a smyslu života, sebereflexe (světový a životní názor, filozofie, náboženství), sebeřízení (morálka a mravnost) a sebevýraz (formování podle zákonů estetické krásy a umění) Společensky (morálně) uznávané hodnoty =ideály.Hodnoty a ideály jsou důležitými motivy našeho chování. Vznik i změny hierarchie hodnot závisí na řadě činitelů: věk, vzdělání, výchova, profese, rodina inteligence, společenské zařazení. Životní styl člověka určujehodnotová orientace osobnosti, např. teoretická, praktická, ekonomická, ekologická, estetická, etická, sociální, politická, náboženská,… HODNOTOVÁ ORIENTACE –hierarchicky uspořádaný soubor hodnot - míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje určitým věcem… Základní hodnotová orientace se utváří od útlého dětství jakz vrozených dispozic, tak ze souboruvnějších činitelů – zprostředkovateli hodnot jsou: rodina, škola, přátelé, stát, lokální prostředí, oblast volného času. Jedinec volí mezi hodnotami, některé přijímá, jiné odmítá. Hodnoty ve výchově: Z hlediska subjektivního jsou základní morální hodnoty důležité zejména proto, že jejich uznání je nejefektivnějším a nejdůležitějším způsobem výchovy, jakým můžeme přispět k tomu, aby se děti cítily v životě spokojené a šťastné. Soustava hodnot, kterou jedinec přijímá a která jej svým obsahem přitahuje, se nazývá hodnotový systém. Na základě osvojených hodnot a utvořeného hodnotového systému se u každého člověka formuje osobité zaměření, které označujeme hodnotová orientace. Každý člověk, ale i společnost, ať už rodina nebo školní, pracovní skupina si může vytvořit své vlastní klíčové hodnoty, ke kterým budou směřovat, respektovat je a cíleně na nich pracovat. Vše ovlivňují jak již zvnitřněné normy, tak dále se vyvíjející další, nové hodnoty. Hodnoty a škola: Oblast výchovy k hodnotám nemá v naší pedagogice tradici. Žáci se s tímto tématem nejčastěji seznamují v rámci výchovy etické (resp. mravní), estetické, občanské, multikulturní a v rámci výchovy k demokracii. Jako samostatný obor se výchova k hodnotám vyskytuje v zahraničí, přesto se ale značně prolíná s problematikou morálního vývoje, mravní výchovy a výchovou charakteru. Vychovávat žáky k hodnotám je možné dvojím způsobem. Žáci jsou vedeni nepřímo k určitým – pedagog se nezmiňuje o konkrétní hodnotě. Je-li výuka ve škole řádně zorganizována, vede žáky k vytrvalosti, zodpovědnosti, toleranci a respektu a to bez ohledu na to, co je právě náplní učiva.Výchova k hodnotám však může mít i podobu specifickou a to tehdy, jestliže obsahem výuky jsou hodnoty samy. Tato specifická forma výuky rozvoje hodnotových struktur žáků však na našich školách prakticky chybí. Je-li žákům dovoleno samostatně prověřovat a analyzovat takové hodnoty jako je svoboda, čestnost, soucit a mnohé jiné stávají se tyto hodnoty v jejich životě velkým přínosem Hodnoty v RVP Průřezová témata:reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Mají výrazně formativní charakter - pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Osobnostní a sociální výchova, při jejíž výuce by si měli žáci uvědomit hodnotu vzájemné spolupráce a pomoci, hodnotu jinakosti lidí tj. rozmanitosti jejich názorů, způsobů chování a přístupů k řešení problémů.Výchova demokratického občana vštěpuje žákům hodnotu pomáhat potřebným, motivuje je k vzájemné ohleduplnosti a vede je k utváření následujících hodnot: svoboda, spravedlnost, solidarita, tolerance a odpovědnost.Výchova

Témata, do kterých materiál patří