Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Pedagogika jako vědní obor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pedagogika jako vědní obor (předmět jejího zkoumání, prameny poznatků, pedagogické disciplíny a jejich zaměření, aktuální problémy pedagogiky). Pedagogika jako vědecká disciplína Termín pedagogika Termín pochází z antického Řecka, kde byl slovempaidagógos označován otrok, který pečoval o syna svého pána, doprovázel jej na cvičení a do školy. Tento výraz se přesunul do antické latiny - jakožto paedagogus s posunutým významem otrok → učitel, vychovatel. V české pedagogice se užívá výrazupedagog - člověk, který se věnuje výchově profesionálně a má pro tuto činnost určitou kvalifikaci - přesný význam slova -pais=dítě,aigen=vésti - základy tomuto oboru jako systematické vědě o výchově mládeže i dospělých položil svými pedagogickými spisyJan Amos Komenský a v průběhu 19. a 20 století se rozvíjela a vznikla řada vědních oborů. - do pol. 19. st. součástí filozofie, od pol. 19. st. pojem a samostatný obor „pedagogika“ (Herbart, Lindner) – společenský a technický pokrok - přelom 19/20 st. – rozrůznění pedg. směrů - je úzce spojena s ostatními vědními obory, zejména s vědami přírodními, společenskými i technickými Definice pojmu pedagogika - přesná definice není k dispozici, protože pedagogika je chápána jako věda s širokým spektrem zájmů a obrovským polem působnosti, definice se odlišují dle autora. 1a)Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života a společnosti.Není tedy vázána pouze na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže. V zahraničí se ve významu „pedagogika“ často užívá termín „pedagogická věda.“ 1b)Obor vzdělávání na pedagogických fakultách a jiných fakultách připravujících učitele, respektive předmět v rámci tohoto studia(PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník) 2)Pedagogika je věda o permanentní výchově, o celoživotní výchově dětí, mládeže i dospělých(JŮVA, V. Úvod do pedagogiky) Základní charakter pedagogiky: Pedagogika je věda o edukaci, tedyo výchově a vzdělávání. Jako vědazahrnuje teorii i praxi. Má charakter normativní, explorativní a explanativní. -normativní charakter - pedagogika stanovuje určité normy, vzory, doporučení, cíle, jak realizovat edukaci -explorativní charakter - pedagogika zkoumá, je založena na poznatcích získaných z výzkumu -explanativní charakter - pedagogika zjišťuje, popisuje, vysvětluje různé jevy edukační reality Pedagogika má svůj předmět bádání, význam a úkoly, obsahovou strukturu , účel a poslání, výzkum a jeho metody. Má-li být vědou, musí se opírat o výzkum. Předmět pedagogiky: Je zaměřena na určitou oblast lidského poznání, kterou zkoumá. Předmětem pedagogiky jevzdělávání a výchova. Je to vědní obor, kterýzahrnuje teorii i výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. Pedagogika se zabývá vším tím, co vytváří nějaké edukační prostředí, procesy, jež se v těchto prostředích realizují, a výsledky a efekty těchto procesů. (Jan Průcha) Pedagogika se zabývá člověkem v situaci výchovy … V situaci výchovy je celý člověk se všemi svými vztahy ke skutečnosti. Jde tedy o předmět zkoumání maximálně složitý, mnohonásobně polarizovaný, vyžadující interdisciplinární spolupráci všech věd o člověku. (Stanislava Kučerová) Úkoly pedagogiky: Pedagogika plní tři úkoly •Analytické úkoly - zkoumá aktuální výchovnou realitu •Verifikační úkoly - ověřuje, zda dosud platí určité poznatky •Prognostické úkoly - formuluje perspektivní výchovné cíle Organizované mezinárodní i české vědecké společnosti - AERA, CIDREE, AERLI, EERA - ČAPV - Česká asociace pedagogického výzkumu, působí u nás od roku 1992 Prameny pedagogiky 1.Historický vývoj výchovy – odráží se v dílech pedagogických myslitelů a v dochovaných pedagogických dokumentech. 2.Současná společenská a výchovná praxe – jejím studiem je možno zjišťovat vztahy mezi cíli výchovy, použitými prostředky a získanými výsledky. 3.Pedagogické (výchovné) experimenty – experiment jako druh praxe ověřuje hypotézy a stává se kritériem poznání. Poznávání podstatných vztahů, souvislostí a vlastností pedagogických jevů na základě experimentu umožňuje jevy ovládat, zkvalitňovat nebo i nově vytvářet. 4.Výsledky ped. výzkumu, zahraniční poznatky Současné pojetí pedagogiky zahrnuje tyto pedagogické disciplíny: -obecná pedagogika – zkoumá základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů. Zabývá se teoretickými a metodologickými základy pedagogiky, podstatou, podmínkami a zákonitostmi výchovných jevů. -didaktika – obecná i speciální – zkoumá otázky cílů, prostředků a obsahů vzdělání, organizačních forem a metod vyučování. -teorie výchovy – je disciplína zabývající se rozvíjením jedince v různých oblastech kultury a sociálních vztahů. -filosofie výchovy – zkoumá výchovu ve vztahu k podstatě člověka a společnosti. -sociologie výchovy – studuje sociální podmínky a sociální důsledky vzdělávání ( např. vliv vzdělání na pracovní uplatnění, způsob života obyvatelstva, kriminalitu apod.) -dějiny pedagogiky – zkoumají a vysvětlují vývoj pedagogických idejí, praktických výchovných norem, institucí a školských soustav. -srovnávací pedagogika – porovnává pedagogické teorie a výchovně vzdělávací systémy různých zemí. -sociální pedagogika – zkoumá sociální vztahy v procesu výchovy. Zabývá se výchovou i mimo vyučování a vlivem sociálního prostředí na člověka. -andragogika – řeší teorii výchovy a vzdělávání dospělých, řeší problematiku výchovně vzdělávacího působení na dospělé po skončení školní docházky. -pedagogická antropologie -pedagogická diagnostika -speciální pedagogika – se teorií a praxí výchovy a vzdělávání mládeže a dospělých se speciálními potřebami vyplývajících z různých druhů postižení. Dělí se na tyto obory:Psychopedie – zabývá se mentální retardací a dalšími psychickými problémy. Somatopedie – výchova tělesně postižených. Tyflopedie – vzdělávání zrakově postižených. Surdopedie – výchova a vzdělávání sluchově postižených. Logopedie – vzdělávání s vadou řeči. Etopedie – poruchy chování. Speciální pedagogika věnuje pozornost i vzdělávání žáků se specifickými por

Témata, do kterých materiál patří