Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. Výukové strategie, typy výuky a vyučovací metody

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výukové strategie (deduktivní, induktivní a sociálně zprostředkovaná výuka). Typy výuky: výuka informativní, heuristická, produkční. Vyučovací metody, jejich klasifikace a kritéria výběru. Pedagogický odkaz J. A. Komenského ve vztahu k současným výukovým strategiím a principům výuky. VÝUKOVÉ STRATEGIE = promyšlené způsoby vedení výuky, které jsou optimální v konkrétní třídě, pro konkrétního učitele a konkrétní učivo (téma, předmět), a které učitel volí, aby se žáky dosáhl vytyčených cílů výuky Integrují v sobě „správnou“ kombinaci metod, forem, prostředků a podmínek výuky 3 základní strategie: DeduktivníInduktivníSociálně zprostředkovaná výukadeduktivní = typická pro transmisivní školu (ale také nepostradatelná) – „jasný cíl a účel“, učitel „má vše pod kontrolou“ schéma: Výklad – vysvětlení (nový pojem, definice, vzorec) – hotový poznatekPředvedení, procvičení v příkladech („řízené procvičování“)Aplikace v úkolech („znalost“, porozumění)Zhodnocení výsledků, ověření znalostí (žák umí – neumí)induktivní = typická pro konstruktivistické pojetí výuky, umožňuje budování poznatků „zevnitř“ (od prekoncepcí), rozvíjí metakognitivní schopnosti dětí (učit se) schéma: problém – bádání, zkoumání, přemýšlení, hledání řešeníobjevování významu pojmu nebo teoriepoužití, ověření v autentických situacíchVyhodnocení výsledků a POSTUPŮ (autentické) „skutečné“ učení – učení NĚČEMU (nikoli O NĚČEM) Založené na bádání (BOV), zkoumáníPoužívá autentických metod (z běžného života)Výsledkem je produkce (nikoli reprodukce poznatků) sociálně zprostředkovaná výukaModerní koncept edukace pro 21. století:děti se učí společně a od sebe navzájemKooperativní učeníSimulaceHraní rolí Badatelsky orientovaná výuka (BOV) Jde o téma velmi aktuální a významné. Využívání badatelsky orientované výuky v současné škole vyplývá ze změn a snahy o inovaci v našem vzdělávání, které vychází ze současných potřeb společnosti. V zásadě se nejvíce zaměřuje na komplexní rozvoj klíčových kompetencí žáka, kterými má po ukončení základního vzdělávání oplývat. Toto pojetí výuky se nejvíce zaměřuje na rozvoj kompetence k řešení problému. Ostatní klíčové kompetence jsou ale rozvíjeny taktéž ve velké míře (Dostál, 2015). Badatelsky orientovaná výuka podporuje konstruktivistický styl učení a pokud se zaměříme na výuku chemie, jde opět o jedinečnou metodu z hlediska probuzení zájmu o tuto vědu a zvýšení motivace. Součástí badatelsky orientované výuky je kladení otázek, formulace hypotéz, plánování postupu jejich ověření, provádění pokusů, vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a finální prezentace vlastních výsledků před ostatními (Votápková, 2013). TYPY VÝUKY Informativní výuka je postavena na učiteli jako jediným zdrojem informací. Žáci se učí to, co jim zprostředkovává učitel. Výhodou tohoto typu výuky je to, že žáci společně postupují v probíraném učivu. Tento typ je výhodný mají-li se žáci orientovat v některé nové oblasti poznání. Nevýhodou je značná pasivita žáků ve vyučovacím procesu a převažujícího pamětného učení. Dalším typem výuky jeheuristická výuka. Ta se orientuje na samostatnou práci žáků, na zkoumání, objevování a tvořivost. Učitel do výuky vstupuje promyšleným metodickým vedením. Tento typ výuky značně přispívá k rozvoji žákova myšlení. Nejvýznamněji se heuristický typ výuky projevuje v tzv. problémovém vyučování. Žáci jsou stavěni do situací, které po nich vyžadují řešení problémů. Učitel promýšlí zadání problému a připravenost žáků k jeho řešení. Hlaví způsoby řešení problému jsou:[4] řešení pokusem a omylemřešení postřehemřešení rozumovou analýzou Heuristická výuka se rovněž zabývá badatelskou prací žáků. Této úrovně však žáci dosahují až na vyšších stupních svého psychického vývoje. Důležitou součástí tohoto typy výuky je správná volba učiva. Výuka produkční zasazuje žáka do praktické situace, kterou se učí řešit. Nejčastějším případem je různá pracovní činnost v různých předmětech. V současné době je velice důležité spojení školy s běžným praktickým životem. Pro úspěšnou produkční výuku je však zapotřebí správného materiálního zabezpečení školy. Vytváření pracovních podmínek pro žáky. Mít dostatek pracovních míst, pomůcek, nářadí, náčiní, zařízení a vůbec celkového vybavení. Velice důležité je též dodržování bezpečnosti práce a hygienických zásad. Předností produkční výuky je spojení teoretických znalostí s praxí. To na žáky působí velmi motivačně. Rovněž tak uspokojení z dosažených výsledků. Důležité je neaplikovat tento typ výuky pouze do pracovních činností a pozemků, kam samozřejmě neodmyslitelně patří, ale také do ostatních vyučovacích předmětů. Např. hodin fyziky, chemie, přírodopisu, matematiky, apod. Dalším typem jevýuka regulativní. Josef Maňák uvádí ve své publikaci „Nárys didaktiky“ z roku 1995 následující: „Základem regulativní výuky je detailně rozpracovaný projekt, tj. podrobný rozpis položek učiva a dílčích operací, tvořících logicky návaznou a vzájemně propojenou soustavu úkonů, která žáka úspěšně a bezpečně vede k vymezenému cílovému stavu.“ V současné době je tento typ výuky čím dál více využíván ve směru využití počítačů ve výuce. Výuka pomocí počítače umožňuje rozdělení žáků v rychlosti učení. Samozřejmé je, že velice důležitá je volby učiva při použití tohoto typu výuky. huristická výuka produkční výuka regulativní výuka informativní výuka heuréza produkce regulace informace VYUČOVACÍ METODY výuková metoda = koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů = způsoby zaměřeného uspořádání činností učitele i žáka a učebních aktivity žáka Během přípravy na hodinu si musí učitel stanovit výukové cíle. Na základě těchto cílů poté zvolí vhodné výukové metody. Obecně by se tedy dalo říci, že výukové metody jsou způsoby, kterými učitel vede žáka k osvojení stanovených cílů zahrnujících poznatky a dovednosti, stejně tak jako hodnoty a postoje. Z toho vyplývá, že zvolení vhodné metody je ve výuce stěžejním

Témata, do kterých materiál patří