Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Základní škola a střední škola ve vzdělávacím systému

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Základní škola/střední škola ve vzdělávacím systému. Funkce školy v současné společnosti. Proměna školy v souvislosti s proměnou kurikula a společnosti. Základní škola/střední škola ve vzdělávacím systému Základní vzdělávání Povinné vzdělávání trvá 9 let. Vztahuje se obvykle na děti ve věku od 6 do 15 let. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE DĚLÍ NA DVA STUPNĚ: • První stupeň od 1. do 5. ročníku (5 let) • Druhý stupeň od 6. do 9. ročníku (4 roky) Vzdělávání se organizuje v rámci školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní vyučování je rozděleno do dvou pololetí. Na konci každého pololetí žák obdrží souhrnné hodnocení - tzv. vysvědčení. Povinnou školní docházku lze absolvovat v České republice na školách státních, soukromých, církevních. Rozrůstá se počet různých alternativních škol – Waldorfská škola, škola Montessori (moderní školy s dynamicky pojatou výukou více reflektující možnosti a zájmy dítěte). Část povinné školní docházky mohou děti absolvovat na víceletých gymnáziích. Žáci tak mohou dokončit povinné základní vzdělávání a plynule pokračovat na úrovni středního vzdělávání k získání maturitní zkoušky. • Osmiletá gymnázia – žáci dělají přijímací zkoušky v 5. ročníku na základní škole • Šestiletá gymnázia – žáci dělají přijímací zkoušky v 7. ročníku na základní škole Střední škola Na povinnou školní devítiletou docházku navazuje střední vzdělávání – příprava na budoucí povolání a další studium. Žák si typ střední školy zvolí dle vlastního uvážení, zájmového zaměření, prospěchu. Přijímací zkoušky na střední školy (vyhlášení termínu zkoušky, obsah zkoušky) jsou v kompetenci jednotlivých konkrétních středních škol. GYMNÁZIUM • všeobecné vzdělání, příprava žáků k dalšímu vzdělávání, ukončení maturitní zkouškou • délka studia: • 4 roky (žák nastoupí po ukončení devítileté povinné školní docházky) • 6 let (žák nastoupí po ukončení 7. ročníku na základní škole) • 8 let (žák nastoupí po ukončení 5. ročníku na základní škole) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA • úplné střední odborné vzdělání, ukončení maturitní zkouškou, délka studia většinou 4 roky • Školy se zaměřením: Technické obory, ekonomické, zdravotnické, pedagogické a další. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ • Střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou, délka studia trvá většinou 3 roky, absolventi obdrží výuční list • Absolventi mohou pokračovat v doplňování si vzdělání v nástavbovém studiu a obdržet maturitní osvědčení (délka nástavbového studia přibližně trvá 2 roky) (http://integracnicentra.cz/KeStazeni/Files/skoly.pdf) Funkce školy škola je společenskou institucíškola slouží stanoveným cílům, které jsou závislé na rozmanitých očekáváních a požadavcích ze strany státu a společnosti, rodičů, žáků a jiných odběratelů. S ohledem na souvislost mezi prostředky a cíli jsou stanoveny funkce školy: Kvalifikační funkceZnamená, že žák ve škole získává znalosti, dovednosti a schopnosti, které se jeví jako žádoucí pro pozdější život v zaměstnání a ve společnosti. Tato příprava probíhá především ve vyučování. S rychlými změnami světa práce v důsledku kulturních a technologických trendů se mění také kvalifikační požadavky na vyučování. Toto se děje především při vyučování. Dnes se například očekává, že vedle čtení, psaní a počítání škola poskytne znalost nejméně jednoho cizího jazyka a uživatelskou znalost práce s počítačem jako prostředkem základního informačního vzdělání. Dále se také očekávají od různých škol propedeutické kvalifikace ve smyslu základních vědomostí a vědecké připravenosti. Také se v poslední době od školy očekává, že poskytne dokonce ukončenou kvalifikaci. Bývá také zpravidla formulována jako žádoucí dispozice chování, jako například schopnost učit se, připravenost ke spolupráci a kompetentnímu rozhodování. Tato očekávání jsou příležitostně formulována jako cíle výchovy. Toto spojení a označení je ale poněkud zavádějící a nepříliš duchaplné. http://psychologie-pedagogika.studentske.cz/2008/07/funkce-koly.html Selekční funkce Znamená, že žáci jsou vzhledem k různým školním výsledkům a životním šancím třídění. Obrazně řečeno můžeme školu přirovnat k velkému „prosévacímu sítu“, které mezi jednotlivými generacemi usměrňuje a řídí přístup k zaměstnaneckým pozicím, sociální prestiži a k materiálnímu uspokojení. Proto v této souvislosti někdy hovoříme o alokační funkci. Prostředky jsou v první řadě známky a vysvědčení, které v dané chvíli to síto buď pootevřou, nebo zneprůchodní. Škola ovšem při rozdělování životních šancí a drah nerozhoduje sama: vedle sociálního původu, nadání, pohlaví a známostí hrají nemalou roli také štěstí a náhoda. Integrační funkce Škola svým žákům zprostředkovává jejich začlenění do společnosti, pokud možno bez nějakého třídění. To se děje zejména zprostředkováním odpovídajících postojů, přesvědčení a chování. K tomu patří např. přesnost, píle a svědomitost při plnění úkolů, připravenost ke spolupráci, spolehlivost a přesnost ve styku s lidmi, loajalita a věrnost vůči státu. Naplněnost těchto funkcí je v první řadě ovlivňována vzdělávací politikou a školskou správou. Ale také společenské trendy (např. snaha absolvovat co nejvhodnější vzdělání), školně pedagogický rozvoj (např. požadavek na změnu vzdělávacích forem), měnící se akcenty na obsah učitelského vzdělávání a práci učitele (např. zvyšování podílu všeobecného vzdělání) více méně stanovují povahu a způsob naplnění těchto funkcí. (http://2012.elearning.ujak.cz/mod/book/view.php?id=2537&chapterid=865) (Průcha, 2009b) doplňuje další typy funkcí: Etická funkce - Zdůrazňuje, jak škola funguje jako systém hodnot, jak interpretuje současný svět, jakým způsobem předkládá otázky světa žákům. Svět má vystupovat jako rozmanitý, multikulturní. Pro utváření identity žáků je etická funkce klíčová. Ochranná funkce - Školní prostředí má vytvářet pocity bezpečí a vzájemné důvěry, dále vytváří a formuje obranné mechanismy proti násilí. Nejde jen o sociálně-patologické jevy (drogová závislost, šikana), škola se musí vymezit i vůči manipulaci,

Témata, do kterých materiál patří