Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


SZZ navazující magisterské - pedagogika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (291,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 1 Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky v navazujícím magisterském studiu Okruh SZZ Aplikační a portfoliové úkoly Vybraná literatura 1. Pedagogika jako vědní obor (předmět jejího zkoumání, prameny poznatků, pedagogické disciplíny a jejich zaměření, aktuální problémy pedagogiky). • Na příkladu vybraného příspěvku a studia odborných periodik uveďte aktuálně řešená témata v pedagogických vědách. • Kriticky posuďte vybraný odborný nebo popularizační text. Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. Praha: Portál. Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál. Vališová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. Vědecké časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica aj. Odborné časopisy pro učitele: Komenský 2. Pedagogický výzkum a jeho metodologické součásti (výzkumný problém, kvantitativní a kvalitativní orientace výzkumu, validita a reliabilita, metody sběru dat, metody analýzy dat, interpretace údajů). • Diskutujte na konkrétních příkladech z daného výzkumu o jeho metodologických charakteristikách (výzkumná otázka, hypotézy, vzorek, metody sběru a analýzy dat, postupy interpretace, forma výzkumné zprávy), přínosu, výhodách a nevýhodách: TIMSS, PISA, vícečetné případové studie škol (Dvořák, 2012), školní etnografie (PSŠE, 1995), moc ve výuce (Vlčková et al., 2015) aj. • Ukažte na svém portfoliovém úkolu z předmětu výzkum v pedagogické praxi, jak je možné kódovat interview nebo pozorování a jak jste analyzovali dané téma. • Na základě ukázek dotazníku uveďte, které parametry dotazníku jsou vhodné, nevhodné a proč. Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Praha: Karolinum. Gavora, P., Koldeová, L., Dvorská, D., Pekárková, J., & Moravčík, M. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z: http://www.e- metodologia.fedu.uniba.sk PSŠE: http://kps.pedf.cuni.cz/psse/index.php?p=vyzkum Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál. Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., et al. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 2 3. Vzdělávací politika České republiky v kontextu Evropské unie (Lisabonský proces, Boloňská deklarace, Memorandum o celoživotním učení). Principy vzdělávací politiky ČR (celoživotního učení pro všechny, rovných vzdělávacích příležitostí, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a sociální relevance, internacionalizace ve vzdělávání). Školská legislativa platná v ČR (školské zákony). • Popište obsah ŠVP a uveďte, jakým způsobem se plánované kurikulum ŠVP odráží v realizovaném kurikulu – ve výukovém procesu. Uveďte příklady z vlastní praxe v navštívených školách. • Na příkladu vybraného ŠVP poukažte na implementaci principů. EURYDICE: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.p hp/Main_Page Kalous, J., & Veselý, A. (2006). (Eds.). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. Školská legislativa: www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci- politiky-2020 4. Základní škola/střední škola ve vzdělávacím systému. Funkce školy v současné společnosti. Proměna školy v souvislosti s proměnou kurikula a společnosti. • Diskutujte o metaforách školy (např. škola jako povznesení, základ života, dílna lidskosti, chrám, výtah, pojišťovna) a uvažujte o tom, jaké pojetí a funkce školy stojí v pozadí těchto metafor. • Na příkladu českých (event. zahraničních) kurikulárních dokumentů objasněte princip jejich fungování a úlohu, kterou sehrávají ve vztahu ke škole a k její proměně. Kriticky posuďte přínosy a problémy dvoustupňového kurikula. Janíková, M., Janík, T., Jůva, V., Vašťatková, J., Hloušková, L., Maňák, J., et al. (2009). Základy školní pedagogiky. Brno: Paido. (Kapitola 1). Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon. Walterová, E., et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl. Brno: Paido. (Kapitola 1). Kaščák, O., & Pupala, B., et al. (2011). Školy v prúde reforiem. Bratislava: Renesans. Tupý, J. (2014). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Brno: Masarykova univerzita. http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp35.p df 5. Procesy řízení, vedení a správy škol. Decentralizace, autonomizace, „skládání účtů“, autoevaluace a evaluace školy, vnitřní rozvoj škol, koncepce řízení kvality, škola jako učící se organizace. Rady škol jako ústřední prvek systému správy škol. • Na vypracované případové studii školy nebo školského zařízení charakterizujte hlavní procesy a články řízení: plánování, organizování, hodnocení a rozhodování. Pol, M. (2013). Když se školy učí. Brno: Masarykova univerzita. Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita. Trunda, J., Bříza, K., & Trojan, V. (2012). Řízení školy ve znalostní společnosti. Praha: UK. Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 3 Trojan, V. (2014). Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwerl. Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex. 6. Osobnost žáka – osobnostně rozvojový koncept, kvalita života žáka. Respektování schopností a potřeb žáků jako východisko pro diferenciaci a individualizaci ve výuce. Možnosti diferencované výuky v současné škole a práce s rozmanitou žákovskou populací. Inkluzivní vzdělávání a jeho principy, podpůrná opaření. • Na příkladu přípravy na výuku a její reflexe uveďte, jakým způsobem jste ve výuce uplatnili princip individualizace a diferenciace. • Princip diferencované výuky ukažte na pomůckách do výuky a výukových materiálech. Kratochvílová, J. (2013). Inkluzivn

Témata, do kterých materiál patří