Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Státnice-společný-základ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (192 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SRAČKY CO JSOU ČERVENĚ POTŘEBUJOU OVĚŘIT, BRAL JSEM TO ASI Z MILIARDY ZDROJŮ! Psychopedie se zabývá jedinci s: rozumovou nedostatečností Rada školy je orgán, který: umožňuje pracovníkům škol, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy Interdisciplinnární vědecká disciplína zabývající se teorií a praxí učení a vyučování cizích jazyků se nazývá: lingvodidaktika Vzdělávání v odborné pedagogické terminologii je chápáno jako proces: ve kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti Epizodická paměť je součástí: implicitní paměti K vlastnostem pozornosti nepatří: validita Které stádium je nesprávně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje?: Při zvládání neobvyklých situací či řešení nových problémů se uplatňuje především:divergentní myšlení Skutečnost, že se člověku dlouhodobě nedostává podnětům ke kvalitnímu rozvoji a růstu nejlépe vyjadřuje pojem:deprivace Mezi hlavní představitele pragmatismu ve filozofii patří:W. James; Ch. S. Pierce; J. Dewev Disciplína speciální pedagigky zabýající se jedinci s rozumovou nedostatečností se nazvývá: psychopedie Dysortografie označuje specifickou poruchu učení projevující se poruchou schopnosti: pravopisu Disciplína speciální pedagogiky primárně se zabývající obtížně vychocatelnými jedinci se nazáývá: etopedie Porucha, která se projevuje obtížemi v pohybovém vývoji, aniž by bylo diagnostikováno neurologické onnemocnění; postihuje osvojování, plánování a provádění volných pohybů a bývá často spojena s poruchou řeči a koordinací pohybů, rytmizací aj; se nazývá:dyspraxie Tzv. Pygmalion-efekt je primárně obrazným označením pro: důsledek učitelova očekávání týkající se např. Toho, jak se žák bude chovat, jaký je atd; který funguje na principu sebesplňující předpovědi Výrazem edukace označujeme: výchovu a vzdělávání Nonverbální pedagogická komunikace zahrnuje: proxemiku Jak můžeme definovat kázeň?:Jako společenský jev, který spočívá v dodržování stanovených nebo dobrovolně přijatých norem. Základní myšlenkou evolucionistické antropologie je: přenesení myšlenky biologické evoluce na všechny oblasti lidské činnosti Psychometrie je obor zabývající se: měřením psych. Jevů, Jejich trváním, vlastnostmi a vztahy. Pojem „bazální“ definujeme jako: základní Za nejvýznamější představitele postmoderní filozofie jsou považování:M. Foucault, J.-F. Lyotard, W. Selech Neurotransmitery jsou: látky umožňující komunikaci mezi nervovými buňkami Který z uvedených znaků nelze vztahovat bezprostředně k tvořivosti:sociabilita Při frontální výuce se: učitel snaží, aby probírané učivo zvládli všichni žáci přímo ve vyučování, bez domácích úkolů (osobně mi ale spíš připadá správně „klade důraz na kreativitu a samostatnost žáků“) Anticipační cíle primárně zdůrazňují: přípravu na budoucí svět (př. V oblasti informačních technologií) Samosprávu ve školství vykonává: obec, kraj Obecnější odborné označení školní, mimoškolní či rodinné výchovy je:formy výchovy Vznik psychologie jako vědy můžeme zařadit již do:19. století Jméno Carl Rogers je spojeno především s psychologií:humanistickou Autorem teorie kognitivní disonance je: L. Festinger Pojmy introvert – extrovert souvisejí s teorií:H. J. Eysencka Rozlišovány bývají mimo jiné dva základní druhy edukačních cílů – materiální a formální. Na co se primárně zaměřují formální, resp. Formativní cíle?: rozvoj jedince a jeho schopností Disciplína zabývající se konstruovánním a aplikací didaktických testů se nazývá: edukometrie Odborné obrazné označení sloužící primárně pro označení důsledků učitelova očekávání týkajícího se například toho, jak se žák bude chovat, jaký je atd; který funguje na principu sebesplňující předpovědi, je: Pygmalion-efekt Pedagogický směr, odvozený of myšlenek E. Keyové, podřizující edukační cíle potřebám a zájmům dítěte se nazývá: pedocentrismus Hodnocení výkonu žáka ve vztahu k výkonu ostatních je v odborné terminologii ozančování jako: normativní hodnocení Hierarchie kognitivních výukových cílů podle taxonomie B. S. Blooma má toto pořadí: znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení Ve školním prostředí se dlouhodobější sociálně-emotivní naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků třídy na události ve třídě odborně označují jako: klima třídy Začátek povinné školní docházky lze odložit, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně či duševně přiměřeně vyspělé a to: na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře Do nižšího sekundárního stupně vzdělávání podle mezinárodní klasifikace stupňů vzdělávánní ISCED 97 zcela nepatří:čtyřletá gymnázia Nejpřesnější tzv. Sociokognitivní teorie vzdělávání vystihují výrazy a představitelé: význam kulturních a sociálních faktorů při tvorbě poznatků, sociální a kulturní interakce, sociální dimenze učení, L. S. Vygotskij Představitelem tzv. Kritického racionalismu, zdůrazňujícím, že kriteriém vědeckosti (ne-metafyzičnosti) není verifikovatelnost závěrů, ale jejich falzifikovatelnost je: Karl Raimund Popper Vzdělávání v odborné pedagogické terminologii je chápáno jako proces:ve kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti Dětská mozková obrna se definuje jako: nebo syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku Demence je dána věkovou hranicí: od 2 let Fyziologická nemluvnost trvá: do 1 roku Tvrzení, že základním principem, z něhož vše zniká a do něhož vše zaniká je oheň, je základní myšlenkou filozofie: Hérakleitovy Výchova v užším slova smyslu je proces, který:se primárně zaměřuje na rozvoj postojů, přesvědčení, potřeb, zájmů Předmětem zkoumání přírodních věd je podle Immanuela Kanta:svět pro nás (ten je takový, jací jsme my) Disciplína pedagogiky zabývající se primárně učením a vzděláváním lidí v ekonomicky postaktivním věku se odborně nazývá: gerontogogika Výraz “explanativní” účel a poslání pedagogiky vyjadřuje, že: jedním z úkolů pedagogiky je edukační realitu objasňovat Jaký směr v r

Témata, do kterých materiál patří