Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obecné právní dějiny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBECNÉ PRÁVNÍ DĚJINY OSNOVA Periodizace.Starověký stát a právo.Středověké právo a stát (raně středověký centralizovaný stát, feudální rozdrobenost, stavovská monarchie), absolutismus, moderní právo a stát.Stavy, lenní systém, postavení poddaných.Úloha a postavení panovníka, ústřední a místní orgány.Prameny práva, právní památky.Právní partikularismus.Recepce římského práva.Odlišnost kontinentálního a anglosaského práva.Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století.Ústavní vývoj nejvýznamnějších evropských států a USA.Základní rysy vývoje práva a státu v první polovině 19. století.Totalitární režimy 20. století.Charakteristické rysy práva ve 20. století. LITERATURA povinná literatura VOJÁČEK, L a KOL. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: MU - MUNIPRESS, 2011. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.Právní dějiny – Karel Schelle a kolektiv Vznik státu, periodizace Stát Historická kategorie: nebyl tu vždyVznik slova v 19. století(ale byl tu už předtím?)Charakteristické rysy státu v 19. století: území, obyvatelé, státní mocVznik = postupný, dlouhodobý proces oslabování rodových struktur (nahrazování novými institucemi – náčelník, faraon)Nejdříve vymezené území, obyvatelé, ale NE státní moc Řada podobných rysů otrokářských a feudálních státůRaně otrokářské státy se silnou centrální mocíPatrimoniální středověké státy (patrimoniální teorie = ukazuje vládní moc jako moc založenou na pozemkovém vlastnictví) Základní typy státu a práva Periodizace se může různě lišit Starověké (otrokářské) státy a právní řády Velký rozdíl mezi raně starověkým právem a pozdně starověkým právem, protože toto období trvalo dlouhoNa počátku bylo právo veliceprimitivní, právo nepsané, vznikl právní obyčejVymahatelnost práva byla velice maláVelká spojitost mezi právem, mravností a náboženstvím (bohové na vše dohlížejí) Např. „Nezabiješ“ je norma jak právní, tak morální i náboženská Středověké (feudální) státy a právní řády Nejdříve opět právo obyčejové, poté užprávní akty (vydávány panovníky, později i stavy)Začínalo být složitější, ale pořád nic mocStahovaly se na veškeré obyvatelstvo, místnípartikularismus šel do pozadí (někde statusový, stavovský)Partikularismus = prosazování dílčích zájmů před zájmy celku Raně novověké (absolutistické) státy a právní řády Začátek vzniku práva v takové podobě, v jaké ho známe dnes Konstituční státy a právní řády kapitalistické éry Státy a právní řády sovětského typu Z vnějšku vypadají stejně jako v období absolutismu, ale jeho působení je jinéPrávo patří třídní společnostiPreference zájmů dělnické třídyFakticky zde byla nerovnost, někteří mohou „rovného“ práva využívat více"All animals are equal but some animals are more equal than others" Fašistické státy a právní řády Pokračuje v pojetí práva, ale projevuje se zdenacionalismus, který se do práva promítalAntisemitismus Instituty středověkého soukromého práva S příklady z českého práva Soukromé právo Středověké právní řády členění na soukromé a veřejné právo neznalyNejednotné vymezení Ulpianus: to, co se vztahuje k osobám Právní vztahy, v nichž jsou subjekty v rovném postaveníPráva osob, věcné právo, závazkové právo, dědické právoNeexistence jednotného práva Subjekty práv (osoby) Fyzické osobyPrávnické osobyKorporace – tvořen souborem osob, se společnou právní subjektivitouNadace – sdružení majetku, nositelem právní subjektivity Právní subjektivita Právní osobnost (způsobilost k právům a povinnostem)Svéprávnost (způsobilost k právnímu a protiprávnímu jednání; způsobilost k právním a protiprávním úkonům)Nasciturus může získat majetek, může být nositelem práva, ale nemůže být aktivní Omezení právní způsobilosti Věk („léta spravedlivá“)Zdravotní stavOsobní čestPojí se se šlechtictvím, povoláním, rodina (sirotci ne)Marnotratnost = zacházení s majetkemPostavení v rodiněNáboženstvíPohlavíPovoláníPříslušnost k různým společenským vrstvámStátní příslušnost Nejsou schopni domyslet následky svého právního jednání Objekty práv = věci Rozdělení věcí podle toho, jak s nimi můžeme v právních vztazích zacházet Movitosti a nemovitostiMotivované ekonomickým stavemVěci dělitelné a nedělitelné (fyzicky - reálně, právně)Zůstane hodnota/obsah?Spotřebitelné, nepostřebitelné a opotřebitelnéSpotř. – jednorázové použitíZastupitelné a nezastupitelnéOcenitelné a neocenitelnéObchodovatelné a neobchodovatelnéHlavní věc a příslušenstvíPříslušenství – bez věci hlavní ztrácí účelSkupinu věcí bez pánaNěkdo se vzdal vlastnictví, nebo např. ostrovPlody (třeba i mládě) = přirozené plody, umělé plody = úrokyHromadné věciPozději také: věci jednoduché a složené, věci přítomné a budoucí (obchodujeme už s věcmi, se kterými počítáme) Právní skutečnosti Jednání – projevem vůlePrávem povolená právní jednáníPrávem nedovolené protiprávní činySkutečnosti, při nichž lidská vůle absentuje čas nebo není relevantní (čas) Právní jednání Formální (vyžaduje formu, např. písemnou) a bezforemné (na formě nezáleží)Jednostranné (závěť) a dvoustrannéLukrativní a onerózní (obě strany mají povinnost)Inter vivos (mezi živými) a mortis causa (závěť) Protiprávní jednání Delikty proti osobě X veřejnoprávní delikty (crimina, postih ex offo – z úřední povinnosti) – přímo proti státu, nebo jeho představitelům Sankce Za útoky proti osobám: Z počátku krevní msta (neomezená, pak uplatňování principu odvety) Výkupné (compositio, homagium) Když stát stíhal porušení práva a pořádku jako takového: Pokuta Trest ztráty majetku (= alternativa k trestu smrti i jako samostatný trest) Trest smrti (často s řadou zostření) Základní instituty manželského práva Zasnoubení = vzájemný slib, že v budoucnosti uzavřou manželstvíManželství = trvalé a úplné společenství života mezi mužem a ženou Křesťanské manželství a s ním souvisící instituty Svátost, monogamie a nerozlučitelnostManželské překážky: absolutní (brání uzavření manželství s kýmkol

Témata, do kterých materiál patří