Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odpovědník č. 4 - otázky a odpovědi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Plagiátorství – správné odpovědi 1) Jedná se v popisovaném případě o plagiátorství? AnoNeZ popisovaného skutkového stavu to nelze zjistit 2) Definici plagiátorství a plagiátu nalezneme: V autorském zákoněV zákoně o vysokých školáchV občanském zákoníkuV žádném českém právním předpisu 3) O plagiátorství se nejedná v případě: Parafrázování s uvedením nepřímé citaceOpětovné použití vlastního díla bez náležité citaceFormulace vlastních tvůrčích myšlenekDoslovné převzetí cizího textu za pomocí přímé citaceUvádění všeobecně známých údajů bez uvedení zdroje informace. 4) V uvedeném případě je předmětem plagiování: Objektem je převzatá dizertační práce (popř. její část)Objekt je známý a z případu lze určitObjekt se nedá jasně vymezit, a proto nelze určit, jestli se jedná o plagiátObjektem je odevzdaná diplomová práce. 5) Z hlediska zavinění můžeme plagiátorství členit na: Účelné a neúčelnéVzdálené a zprostředkované.Přímé a nepřímé.Úmyslné a nedbalostní. 6) Označte správná tvrzení: Plagiátorství je neoprávněným zásahem do práva duševního vlastnictví.Plagiátorství není disciplinárním přestupkem.Postih za plagiátorství může mít vždy pouze právní povahu.Plagiátorství může naplňovat příslušnou skutkovou podstatu trestného činu. 7) Mezi disciplinární sankce za plagiátorství nepatří: NapomenutíPeněžitá pokutaPovinnost veřejné omluvy poškozeným.Vyloučení ze studia. 8) Právní ochrana autorského práva dle příslušných ustanovení autorského zákona zahrnuje: Odstranění následků zásahu do autorského práva.Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.Zákaz dalšího publikování osobě, zasahující do práva autorského.Určení autorství 9) Pokud by diplomant převzatý text z disertační práce jiného studenta řádně odcitoval, jednalo by se o plagiát? Ne, nejednalo by se o plagiát.Ano, vždy by se jednalo o plagiát.Nelze určit pro nedostatek informací. 10) O disciplinárním trestáním za plagiátorství platí: Nevylučuje možnost postihu dle jiných právních předpisů.Pro Masarykovu je jednotně upraveno v disciplinárním řádu univerzity.Rozhoduje o něm vyučující konkrétního předmětu.Má právní základ v zákoně o vysokých školách. 11) Koho můžeme v uvedeném případě považovat za poškozeného ze soukromoprávního hlediska? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Vysokou školu.Autora převzaté dizertační práce.Vedoucí diplomové práce. 12) O akademickém plagiátorství platí: Je jedním z druhů plagiátorství.Může být postihováno pouze v případě bakalářské, diplomové či dizertační práce.Může se ho dopustit pouze student.Nevztahuje se na něj právní ochrana dle autorského zákona. 13) Může mít vliv na rozhodnutí disciplinární komise o uložení sankce skutečnost, že diplomant svého jednání lituje? Ano, může to mít vliv na rozhodování.Ne, nemůže to mít vliv na rozhodování.Může to mít vliv na rozhodování pouze v případě, že se diplomant dopustil plagiátorství poprvé. 14) O pojmu tzv. auto-plagiátorství platí: Jedná se o přebírání cizího textu mezi studenty téže fakulty.Jedná se o mechanické přebírání cizího textuLze jej nahradit také pojmem tzv. self-plagiátorství.Jedná se o přebírání vlastního dřívějšího textu bez náležité citace. 15) Z hlediska druhu či formy se v uvedeném případě jedná o plagiátorství Nelze určit StudentskéAkademickéKomerční

Témata, do kterých materiál patří