Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba předhusitská, Jan Hus, Gotika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a)Kulturní vývoj, gotické umění

 • KRÁSNÉ KRONIKY

 • Zbraslavská kronika Petra Žitavského

 • Cisterciácký klášter, opat Ota Durynk a po něm Petr Žitavský

 • Jeho životopis Václava II.

 • Do roku 1338, bohatá na informace

 • Kronika tak řečeného Dalimila

 • Psaná česky

 • Celá veršovaná

 • Dokončena asi kolem 1314 – 1315

 • Autor neznámý, velmi pročeská – kritika cizáku

 • DALŠÍ LITERÁLNÍ DÍLA

 • Pensionář Abatyše Kunhuty

 • Vrchol knižní gotické malby

 • Sbírka životopisu světců

 • Valislavova bible (kol. 1340)

 • Velislav notářem Karla IV.

 • Knižní malby

 • Báseň Alexandreis

 • V hudbě – minesengři = pěvci, milostní písně

Gotika

 • vznik v polovině 12. století ve Francii

 • Raná (od 12. století), vrcholná (13. - 14. století), pozdní (15. století)

 • nečerpá z antiky, vystihuje princip křesťanského chápání světa, vše je dílem boha, všemu vtiskl pevný

řád

 • laicizace = vymanění z vlivu církve, demokratizace = zapojují se i nižší vrstvy

a) gotická architektura:

- doklad bohatství a moci církve

- znaky - křížová žebrová klenba - 4 nebo 6 dílů, hvězdicovitá, síťová, vějířovitá, sklípková

 • lomený oblouk – zakončení oken, dveří, portálů, symbol sepjatých rukou k modlitbě

 • slabé zdi, zdobení oblouků = kružba, kulaté okna = rozety, barevné skla = vitráže

 • vnější opěrný systém pilířů zakončeny věžičkami = fiály

 • princip vertikalismu (vysoké budovy)

 • z kamene a cihel + tzv. hrázděné zdivo

- stavby - církevní(kláštery a kostely), světské (měšťanské domy, radnice, tržnice, kamenné mosty)

- typická stavba - katedrála - vícelodní s ochozem kolem oltáře a věncem kaplí

- hrady - vodní systém příkopů

- zemanské tvrze

- města - šachovnicový půdorys, podloubí

- zahraniční památky: - katedrála Notre-Dame, Chartres, Remeš

- kostel Santa Crose

- Milánský dóm, Norimberské domy

- česká gotika: - Klášter Nebeská brána u Tišnova

- Staronová synagoga, hrad Zvíkov, Komplex pražského hradu, Chrám sv. Víta

b)Osobnost Jana Husa

JAN HUS

 • Dětství a mládí

 • mezi léty 1369-1371 se narodil pravděpodobně v Husinci u Prachatic

 • byl z chudé rodiny, rodiče se rozhodli, že z něj bude kněz, byla to jediná šance na lepší vzdělání a tedy i na lepší budoucnost

 • od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě

 • jeho učitel mistr Stanislav ze Znojma byl šiřitelem reformátorské myšlenky

 • jako student byl zpočátku rozpustilý, účastnil se nejrůznějších studentských nezbedností, hlavně v souvislosti s koledami, rád popíjel víno, s oblibou hrával šachy

 • studijní výsledky taky neměl nijak valné

 • Studia na Karlově univerzitě

 • 1393 – bakalář

 • 1396 - mistr svobodných umění

 • 1398 - sám vyučuje na artistické fakultě

 • 1400 - vysvěcen na kněze

 • 1401-1402 - děkan artistické fakulty -1404 - bakalář teologie

 • 1409 - rektor univerzity v Praze

 • Reformní působení

 • Hus měl po vydání dekretu kutnohorského značný vliv na univerzitě

 • zpočátku byl podporován královským dvorem i arcibiskupem

 • byl to veliký zastánce Wyklefových názorů → od 14. března 1402 je také kázal v kapli betlémské

 • Kázání v kapli Betlémské

 • kritizoval všechny nešvary – odírání chudáků, kupčení s odpustky, neřest a chamtivost, která se v církvi rozmohla

 • tvrdil, že církev se zase musí stát společenstvím lidí určených Bohem ke spáse a ne institucí plnou tlustých chamtivých farářů, kteří okrádají chudáky a využívají své moci

 • reformace církve se měla ujmout světská moc (panovník a šlechta)

 • za toho kázání ztratil arcibiskupskou podporu: ten zakázal r. 1410 kázání v kapli a spálil taky Wyclifovy spisy → zbývala už jen královská podpora – té pozbyl, začal kázat proti odpustkům (z povolení prodeje odpustků plynuly do královské pokladny tučné daně), čekali ho církevní tresty:

  • papež jej uvalil do klatby

  • nad Prahou byl vyhlášen interdikt (zákaz bohoslužeb, prodávání svátosti) → Hus proto odešel z Prahy, uchýlil se na venkov, kde měl své stoupence, sepisuje zde své hlavní dílo De ecclesia

Témata, do kterých materiál patří