Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Personální činnosti podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Personální činnosti podniku Podle vykonávané činnosti členíme pracovníky obchodu na: dělníky - vykonávají převážně fyzickou práci za pomocí strojů, nástrojů a zařízení, provozní a obsluhující pracovníky - zabývají se dopravou, skladováním, prodejem a poskytováním ostatních služeb, duševní pracovníky – vykonávají činnosti duševní a tvůrčí povahy. V oblasti obchodu to jsou např. vedoucí prodejen, kvalitáři, zbožíznalci, účetní, technologové, plánovači apod. Uvedené hlavní skupiny se postupně dále podrobněji člení až na jednotlivá zaměstnání a povolání. Plánování zaměstnanců Sestavují se tzv. Personální plány, které zpravidla obsahují: Plán pracovních míst a jejich obsazení Sestavuje předpokládaná místa v podniku a zachycuje současné obsazení těchto míst. Plán rozmisťování zaměstnanců Zaměřuje se na umístění zaměstnanců na ta místa, kde budou nejprospěšnější, na převedení na jinou práci a na povýšení. Plán vzdělávání Obsahuje vzdělávací akce pro zvyšování kvalifikace. Plán získávání a výběr zaměstnanců Zda je získáváme z vnitřních nebo vnějších zdrojů, zda budeme využívat práce na částečný úvazek, popř. Domácí práce a zároveň se zde počítá s odchody zaměstnanců. Způsobilost FO vstupovat do pracovně právních vztahů jako zaměstnanec vzniká dnem dosažení 15-ti let, současně musí platit, že tato osoba má ukončenou školní docházku. Každý zaměstnanec má v průběhu pracovního poměru obecnou zodpovědnost vůči zaměstnavateli za způsobenou škodu. Navíc u některých prací může zaměstnavatel vyžadovat uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, tuto dohodu podepisuje zpravidla pokladník, skladník, a podmínkou je dosažení 18-ti let. Výběr zaměstnanců Cílem je získat pro společnost nejvhodnějšího kandidáta, který odpovídá určitým požadavkům firmy např. vzděláním, praxí, způsobilostí k výkonu a dalším. Musí nejlépe zvládat požadovanou pozici. Před zahájením výběru pracovníků si musíme stanovit požadavky, které od kandidátů očekáváme. Čím větší budete mít představu koho hledáte, proces výběru bude jednodušší a povede k úspěchu. Je- li místo na které hledáte kandidáta nové, je třeba si uvědomit jeho účel, úkol a pravomoci. Důležité je uchazečům poskytnout úplné a objektivní informace k pracovní pozici. Snažíme se na obou stranách dodržet podmínky, které se při výběru prezentovali.Podle toho, o jakou pracovní pozici se jedná určí personalista metodu výběru zaměstnanců. Vnitřní zdroje = interní nábor - rekvalifikujeme původní zaměstnance, nemusí podepisovat smlouvyVýhody: firma i zaměstnanec se navzájem znají, nižší náklady a vynaložený časNevýhody: jistá svázanost a každodenní rutina zaměstnance se známým prostředím a pracovním kolektivem. Vnější zdroje = externí nábor - firma hledá zaměstnance (absolventy škol, nezaměstnané, zaměstnance z jiných podniků) na vnějším trhu Vznik pracovního poměru Pracovně právní vztah může mít podobu: Dohody o práci konané mimo pracovní doby DPP=dohoda o provedení práce Může být uzavřena max. na 300 hodin u jednoho zaměstnavatele. Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat dobu na kterou je uzavřena, je vhodná pro krátkodobé brigády, nevzniká povinnost SP, ZP, pokud mzda nepřekročí 10 000,- odvádí se daň z příjmu DPČ=dohoda o pracovní činnosti Sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (20h), musí být uzavřena písemně, vzniká povinnost uhradit sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu Pracovní poměr Dohody o práci konané mimo pracovní poměr jsou zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, kdežto smlouva o díle je smlouva mezi samostatnými podnikateli podle občanského zákoníku. Vznik pracovního poměru Volbou=zvolení poslanci, zvolení řídící pracovníci družstev atd. Jmenováním=vedoucí pracovníci jsou do řídících funkcí jmenováni dle zvláštních předpisů Uzavření pracovní smlouvy=tato forma je nejběžnější Pracovní smlouva Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou: Druh práce, na kterou je pracovník přijímán Místo výkonu práce, obec, organizační jednotka atd. Den nástupu do zaměstnání, nemusí být formou přesného data, stačí formulace V pracovní smlouvě mohou být i další sjednání, nejsou však povinná: Zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, není-li toto ujednání ve smlouvě obsaženo, jedná se automaticky o pracovní smlouvu na dobu neurčitou Zkušební doba, není-li zkušební doba ve smlouvě sjednána, neplatí Minimální délka ZD je 3 měsíce. Nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu určitou. Zaměstnavatel je povinen uzavřít smlouvu písemně a jedno vyhotovení smlouvy vydat zaměstnanci. Změny pracovního poměru Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jin

Témata, do kterých materiál patří