Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Personální činnosti podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ém místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v zákoníku práce. 1) převedení zaměstnance na jinou práci Zaměstnavatel má ze zákona povinnost převést zaměstnance na jinou práci v případech uvedených v § 41 odst. 1 zákoníku práce. V odstavci 2 jsou uvedeny případy, kdy je zaměstnavatel oprávněn převést zaměstnance na jinou práci. Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání. 2) pracovní cesta Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. 3) přeložení Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen. 4) dočasné přidělení Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. Dohoda musí být uzavřena písemně. V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Skončení pracovního poměru Dohodou Je nutný písemný souhlas obou stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele Zrušením ve zkušební době Zrušit pracovní poměr může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a nemusí se uvádět důvody, písemné oznámení o zrušení má být doručeno druhé straně tři dny předem, lze použít pouze byla-li zkušební doba v pracovní smlouvě. Okamžité zrušení pracovního poměru Ze strany zaměstnavatele Zaměstnanec poruší kázeň zvlášť hrubým způsobem, nebo byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než 1 rok. Ze strany zaměstnance V případě, kdy podle lékařského posudku nemůže dál konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevedl na jinou vhodnou pozici, nebo když zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu do 15-ti dnů po uplynutí její splatnosti. Výpověď Je jednostranný právní akt, musí být dána písemně a doručena druhé straně jinak je neplatná, výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po výpovědi. Ze strany zaměstnavatele Musí být dána pouze z důvodů ze zákoníků práce např. Ruší-li se zaměstnavatel, přemisťuje-li se zaměstnavatel, stává-li se zaměstnanec nadbytečný, zde platí 2 měsíce výpovědní doby a odstupné ve výši 1 až 3 měsíčních platů podle délky u zaměstnavatele, v ostatních případech, kdy může dát zaměstnavatel výpověď běží 2 měsíce výpovědní doba a odstupné nenáleží. Ze strany zaměstnance Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebi bez uvedení důvodu a výpovědní doba činí 2 měsíce. Zaměstnavatel nesmí dát výpověď: Je-li zaměstnanec v pracovní neschopnosti Je-li povolán k výkonu u vojenské služby Je-li uvolněn pro výkon veřejné funkce Těhotné zaměstnankyni Zaměstnankyni s alespoň jedním dítětem do 3 let Povinnosti zaměstnavatele Přidělovat zaměstnanci práci, platit mzdu, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů, poskytovat ochranné pomůcky, zajišťovat pravidelná školení atd. Povinnosti zaměstnance Konat práci podle pokynu zaměstnavatele, dodržovat pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň, dodržovat bezpečnost ochrany zdraví při práci a používat ochranné pracovní pomůcky (BOZP). Odměňování zaměstnanců Zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci, zaměstnavatelé se rozhodují o uplatnění formy základní mzdy: Mzda úkolová Mzda závisí na normě stanoveného času, množství kvalitní práce (vadná práce není placená), tato forma se využívá pro manuálně dobře kvalifikovatelnou a měřitelnou práci.

Témata, do kterých materiál patří