Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
014b managment

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Management – zbytek otázky k aj Company structure Company structure depends on the company´s strategy, its´ size, technology, professional structure and organizational structure. During the process of deciding which structure a company will choose, these points are important to be thought about: identification of company´s tasks: to determinate these tasks for reaching the objectives of a company which activities a company will do which jobs it will create In every company delegation of authority is useful. It means that every employee can use in some situation only his or her thinking. A company can choose betweentwo types of delegation of authority: precipitate organizational structure– the superior is able to manage for example 3 posts under him and every job has other subordinates it´s quite difficult for superiors to manage this type of delegation it´s important to control the subordinates 2. flat organizational structure – the superior has under himself more people, they control each other, they are more qualified According the organization of operational relationships we divide thecompany structure on: Linear system – the subordinate gets the intstructions from one superior – the principle of one boss Andvantages: clear organization of relationships, easier control Disadvantages: overload of superiors, worse communication, lower level of skilled management It´s used for small and middle company and for bureaucratic organizations (banks) ???More linear system – one subordinate has more superiors, the superiors are specialists Advantages: short way of commnucation – flexibility, instructions from qualified posts Disadvantages: danger of contradictory instructions – conflicts between specialists, sometimes subordinates don´t know who is exactly their superior, the coordination centre is missing This system is not used often, but it´s useful for matrix structure Linear system with crew??? – with a special organizational unit, which has no deciding authority, but it has these functions: it gathers and transforms information, it counsels and controls Advantages:the principle of one boss is not broken, higher expertise Disadvantages: disagreements between linear posts and the crew??? It´s used for large companies Pro pochopení anglických výrazů: Organizační struktura = uspořádání Proces tvorby organizační struktury: identifikace úkolů (analýza) – stanovení úkolů pro dosažení cílů organizace Seskupení úkolů (činností) – vytváření pracovních míst (základní jednotka k dělbě práce) Seskupení pracovních míst Delegace pravomocí – každé místo má delegovanou pravomoc = volnost propůjčená pracovníkovi k použití svého úsudku při rozhodování – pravomoc souvisí s odpovědností → Kompetence = způsobnost v daném rozsahu činnosti → Centralizace = pravomoc se přenáší na vyšší místa → Decentralizace = pravomoc se přenáší na nižší místa Rozpětí řízení strmá organizační struktura – nadřízený je schopen zvládnout např. 3 místa pod sebou a každé z nich má další podřízené náročné na ovládání nutná kontrola plochá organizační struktura – má pod sebou víc lidí, ti se navzájem kontrolují, jsou schopnější Systémy organizace podle uspořádání řídících vztahů Liniový systém – podřízené místo dostává příkazy pouze od jednoho nadřízeného → Princip jednoho vedoucího + - jasné uspořádání vztahů, snížení kompetenčních konfliktů → průhlednost, přehlednost, snadnější kontrola ־ - přetížení vyšší úrovně řízení, přílišná….mezi místy → horší komunikace, težkopádnost, nižší odborná úroveň řízení používá se u malých a středních podniků a u byrokratických organizací (banky) 2)Funkcionální (víceliniový) systém – podřízenému je přiřazeno více nadřízených, nadřízení jsou odborníci (funkční specializace v rámci své odbornosti) → kompetence vůči podřízeným + - krátká komunikační cesta → flexibilita, příkazy z odborně kompetentních míst ־ - nebezpečí rozporných příkazů → kompetenční konflikty mezi odborníky, problematické přiřazování odpovědnosti (komu zodpovídám), --- principu jednoho odpovědného vedoucího, chybí koordinační centrum - od tohoto systému se ustupuje, ale uplatňuje se v maticové struktuře Liniově-štábový systém – liniový systém doplněný o štáb Štáb – organizační jednotka, která nemá rozhodovací pravomoc Funkce: informační, poradenství, kontrolní (pro jednotlivá lineární místa) → servis, překlenuje nedostatek nižší odbornosti Odlehčuje liniovému místu – shromažďuje a zpracovává informace + - není porušen princip jednoho odpovědného vedoucího, vyšší odbornost díky pomoci štábu ־ - kompetenční spory mezi liniovými místy a štábem používá se u velkých podniků

Témata, do kterých materiál patří