Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,1 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. GENETIKA DĚDIČNOST = schopnost organismu uchovávat soubor genů nezávisí na typu rozmnožování (pohlavní, nepohlavní)tendence ke stálosti během generací PROMĚNLIVOST (variabilita) schopnost reagovat na různé podmínkyje příčinou diferenciace organismůdědičná– je dána nebonedědičná– vzniká vlivem prostředí GEN (vloha) = molekulární základ znaku úsek DNA, nesoucí informaci pro stavbu jedné bílkovinydědičně přenosnýexistuje v jedné nebo více formách = „alelách“ALELA= projev/forma (varianta) genu, obsahuje informaci pro konkrétní formu příslušného ………..Př. gen nese informaci pro barvu očí octomilky, alela (forma genu) určuje konkrétní barvu (červená, bílá)GENOFOND = soubor všech alel všech jedinců dané populace geny podle účinku: -majorgeny = geny velkého účinku (na vznik znaků kvalitativních, vliv prostředí je nulový) -polygeny = geny malého účinku (na vznik znaků kvalitativních, vliv prostředí je větší) výška, barva srsti rozlišujeme geny: -strukturní – obsahují informace o primární struktuře polypeptidových řetězců -regulátorové – regulují aktivitu strukturních genů -geny pro t-RNA a r-RNA– určují pořadí nukleotidů v molekulách t-RNA nebo r-RNA, tzn. těch typů RNA, které nejsou určeny pro translaci GENOTYP = soubor všech genů živého organismu v konkrétních alelách přeneseně někdy ve významu: soubor alel pouze po určitý znakobsahuje i geny, které se neprojeví ve fenotypuje vždy širší než fenotypurčuje rozsah možností svého nositelegenom = soubor všech genů v jedné buňce (jaderný a membránový genom) ZNAK = vlastnost organismů nebo buněk nepřenáší se dědičně rozlišujeme znaky: morfologické (tvar, rozměry těla i orgánů)funkční(schopnost vykonávat životní funkce)psychické (inteligence, nadání, temperament)biochemické – určeny funkcí specifických enzymů (jsou základem všech ostatních znaků) znak může být: kvalitativní – vyskytuje se u různých jedinců v určitých formách monogenní – bývá určen 1 genem nebo několika geny kvantitativní – vykytuje se u různých jedinců v určitých stupních polygenní – určen spolupůsobením většího počtu genů FENOTYP = soubor všech znaků živého organismu (v konkrétních kvalitách nebo kvantitách) GENOTYP + PROSTŘEDÍ FENOTYP STAVBA A STRUKTURA NK NUKLEOTID nukleotid je základní stavební jednotkou nukleových kyselinnukleotid vzniká spojením: 1.cukerné složky – pentózy (monosacharid s pěti uhlíky) DNA obsahuje 2-deoxy-D-ribózuRNA obsahuje D-ribózu 2. dusíkaté báze – je navázána na cukernou složku, existují 4 typy (podle nich rozlišujeme 4 typy různých mukleotidů): adenin (A)guanin (G)cytosin (C)thymin (T) – obsažený pouze v DNAuracil (U) – obsažený pouze v RNA 3. zbytku kyseliny trihydrogenfosforečné – jejím prostřednictvím jsou navázány jednotlivé nukleotidy GENETIKA EUKARYOTICKÉ BUŇKY geny uložené v molekulách DNA jsou v eukaryotické buňce zabudovány do struktury CHROMOZOMŮ – tělísek umístěných v buněčném jádřelátku tvořící chromozomy nazýváme chromatin – komplex DNA a bílkovin (histonů), vláknitá molekula DNA omotává soubory histonů – vzniklá struktura se označuje jako nukleozomchromozom je tvořen dvěma rameny spojenými centromeroupočet, velikost a tvar chromozomů v buněčných jádrech jedinců různých druhů je rozmanitý, pro jedince jednoho druhu je vždy stálý a pro něj charakteristickýsoubor všech jaderných chromozomů buňky se nazývákaryotypsoubor všech genů buněčného jádra nazýváme jaderný genomrůzné biologické druhy mají různý počet chromozomů (např. člověk 46, pes 78, kapr 104, žito 14 nebo lípa 82) geny jsou v chromozomech uloženy lineárně za seboukaždý gen má v chromozomu určité místo – lokussoubor genů každého chromozomu je nejen konstantní, ale tyto geny se také vyskytují ve stálém prostředí MIMOJADERNÁ DĚDIČNOST matroklinní dědičnost – samčí gameta předává do samičí gamety pouze své jádro (ne mitochondrie a plastidy → potomci tak mají znaky, řízené těmito geny)u mimojaderné dědičnosti nejsou totožné výsledky reciprokých kříženípříklad: porucha v tvorbě chlorofylu – panašovánísamičí panašovaná × samčí zelená – většina rostlin v F1 panašovaná (dle samičí rostliny)samičí zelená × samčí panašovaná – potomstvo téměř všechno zelené (dle samičí rostliny)převážná část DNA, a tedy i genetické informace je v eukaryontních buňkách uložena v jádřesoubor genů, jejichž DNA se nachází v cytoplasmě, se nazývá plasmommalá část (asi 2 %), je však lokalizovaná mimo jádro, v některých organelách:mitochondriechloroplasty DĚDIČNOST VÁZANÁ NA PLASTIDY plastidy jsou organely typické pro rostlinné buňkyod cytoplazmy jsou ohraničené semipermeabilní membránouvznikají autoreprodukcí, dělením nebo z proplastidů DĚDIČNOST VÁZANÁ NA MITOCHONDRIE mitochondriální dědičnost, je kódována na mtDNAta je velmi podobná prokaryotní DNAnachází se v matrix mitochondrienemá opravné systémymitochondriální onemocnění jsou chronická a často s pozdním nástupem Makroklinní dědičnost mitrochodriální DNA je děděna výhradně od matky, neboť při oplození vajíčka jsou otcovské mitochodrie ze spermie zničeny (poškozené velkým výkonem, který spermie potřebuje při pohybu)ve výjimečných případech se mohou v cytoplasmě jedince nacházet mitochondrie jak mateřské, tak otcovské (nebyly zničeny v zygotě) DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH A KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ MNOHOBUNĚČNÝ ORGANISMUS Křížení (hybridizace) = základní metoda výzkumu dědičnosti = cílené pohlavní rozmnožování 2 jedinců opačného pohlaví hybrid = kříženeccíl hybridizace: genetický cíl = analýza znaků hybridů šlechtění = vytvoření hybridů se žádoucí kombinací rodičovských znaků lze provádět pouze u jedinců téhož druhu u mezidruhového křížení je hybrid neplodný (mozek, mul) u rostlin: např. brukev zelná X brukev polní mezi 2 rody: pšenice X žito symbolika: X – křížení P – parentální (rodičovská) generace F1 – první filiální generace F2 – druhá filiální generace AA, Aa, aa – geny, alely somatická hybridizace – u rostlin uměle vyvolané splynutí 2 nepohlavních buněk ve zkumavce (in intro) lze tak křížit rostliny, u kterých to přirozenou cestou nešlo „pomato“ – hybrid brambory

Témata, do kterých materiál patří