Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23, Soustava řídící a smyslová

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (621,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23, Soustava řídící a smyslová SOUSTAVA NERVOVÁ(reflexní) =skupina buněk spojených výběžky do složité sítě specializovaných ke vzruchu -komunikace přes hormony = mediátory, modulátory ->propojenost s endokrinní soustavou -fylogeneze: ROZPTÝLENÁ(difúzní) –žahavci = síť neuronů bez centralizace -inervace (= zásobování nervovými vlákny) svalových vláken PROVAZCOVITÁ –ploštěnci = 2 nervové provazce vybíhající ze zauzliny v hlavové části -inervace orgánů, smyslů -centralizace, hierarchie, seskupování neuronů GANGLIOVÁ -měkkýši, hlavonožci =nervové ganglia (=nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk) propojené v párech / výrazné mozkové ganglium ŽEBŘÍČKOVÁ –kroužkovci, členovci =2 řady párových ganglií / hlavová ganglia splývají -cefalizace (= koncentrace zauzlin do hlavové části) TRUBICOVITÁ –obratlovci =rozdělení na CNS (mozek, mícha) a PNS (izolované axony) -původ: ektodermální trubice -větší rychlost přenosu, složitá síť -funkce: -příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací - nadřazena látkové i imunitní regulaci - vývojově mladší než hormonální - působí velmi rychle, účinek je krátkodobý (po dobu trvání podnětu) - řídící funkce NS: ∙řízení kosterního svalstva ∙řízení vnitřních orgánů - složité nervové děje, které představují komplexní ovládání tělesných soustav, se označují jako tzv. vyšší nervové funkce (např. instinktivní a emotivní chování, učení, paměť) Nervová tkáň a)neuron = nervová buňka - zákl. stavební a funkční jednotka (celkem asi 25-30 mld) - fce - tvorba a přenos nerv. signálů - stavba : 1. dendrity = krátké výběžky buň. těla, vedou vzruch do buňky (= dostředivě) - přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk 2. neurit = axon - delší výběžek specializovaný k vedení vzruchů z buňky (= odstředivě) - vede vzruch na delší vzdálenosti (až 1 m) -obalen myelinovou pochvou - tvořena Schwannovými b. (urychluje přenos AP) - myelinova pochva je přerušovaná Renvierovými zářezy (=vstup a výstup nervových signálů) 3. iniciální segment - spojuje tělo s axonem, zde vznikají akční potenciály 4. buň. tělo = soma - obsahuje jádro a cytoplazmu s hl. buněčnými organelami 5. nerv. zakončení - knoflíkový tvar = “synaptický knoflík” - výstupní část specializována k uvolňování mediátoru -jsou citlivé na přísun glukózy => nutné dostatečné zásobení O2 b) neuroglie (gliové b.) - podpůrná a vyživovací fce, nevedou vzruchy (např. Schwannovy buňky) -Druhy: ∙SCHWANNOVY BUŇKY= myelinizace periferních axonů (jedno vlákno) ∙SATELITOVÉ BUŇKY= malé kubické buňky obalující periferní neurony v gangliích ∙ASTROCYTY= výživa buněk, regenerace, obalení cév, nové výběžky buněk (síť) Vzruch = jediný projev činnosti nervstva - vznik na základě toku náboje zprostředkovaného tokem iontů napříč plazm. mem. - rychlost šíření v neuritu je až 120 m/s - převádí se díky synapsi = spojení 2 neuronů nebo neuronu a smysl. b. - mezi axonem a jiným neuronem je synaptická štěrbina (20nm) - rozlišujeme - presynaptickou mem. - postsynap. mem. - elektrický signál, který přijde po neuritu, nepřejde na další neuron ve stejné podobě, ale přenese se v podobě signálu chemického - zajišťuje neurotransmiter (acetylcholin, noradrenalin) - vylije se z váčků v presynaptické membráně - posléze je mediátor rychle rozložen enzymem nebo vstřebán (léky tlumící bolest hned mediátor rozloží a tím zabrání přenosu vzruchu bolesti) - vzruch je biofyzikální a biochemický děj zároveň Reflex = základní funkční jednotka nervového řízení= nerv. děj, při kterém se přenáší signál z čidla nervovou dráhou k výkonnému orgánu = odpověď organismu na změny vnějšího a vnitřního prostředí - probíhá po reflexním oblouku: 1. receptor - příjem podráždění 2. dostředivý (= aferentní) nerv - vede vzruch do CNS 3. CNS - zpracovává informaci 4. odstředivý (= eferentní) nerv - z CNS 5. efektor = výkonný orgán - odpověď na podráždění a) nepodmíněné - vrozené, reflexní oblouk je zaznamenán v genetickém kódu - centrum v míše a mozku mimo kůru - jejich výsledkem je nižší nervová činnost - např. zornicový, slinný, patelární reflex b) podmíněné - získané učením během života - centrum v mozkové kůře - jejich dráha není trvalá, musí se upevňovat opakováním→vyhasnutí reflexu Centrální nervová soustava = mozek + páteřní mícha - 3 obaly (meningy) - vyživují a chrání: a) tvrdá plena (dura mater)- vazivový zevní obal - přiléhá pevně k lebečním kostem b) pavučnice (arachnoidea) - jemnější obal pod tvrdou plenou c) omozečnice (pia mater) - nejhlouběji, velmi jemná, protkána cévami - mezi pavučnicí a omozečnicí je prostor vyplněný mozkomíšním mokem – ochrana před otřesy -tvořena: a) šedou hmotou - tvořena převážně těly neuronů - na povrchu koncového mozku (mozk. kůra) a mozečku, ale i v hloubi v nižších ústředích, v míše je uvnitř b) bílou hmotou - tvořena převážně neurity - v mozku je uvnitř, v míše na povrchu -dutiny - kanálek uprostřed míchy 4 mozkové komory v mozku - navzájem propojeny a vyplněny mozkomíšním mokem 1.PÁTEŘNÍ MÍCHA - trubice dlouhá 40-45 cm ležící uvnitř páteřního kanálu - vývojově nejstarší část CNS - její horní konec přechází plynule v prodlouženou míchu - 31 párů míšních nervů – 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční -funkce: - nejprim. fcí - mykce, defekace, erekce, ejakulace - pohybu končetin, trupu, bránice - centrum pocení, svalov. napětí 1) převodní = je průchodištěm drah: ∙vzestupných (senzorických) - do vyšších center ∙sestupných (motorických) - k výkonným orgánům 2) ústředí jednoduchých míšních reflexů - obranné, močení, erekce ∙zadní rohy míšní – končí v nich senzitivní vlákna míšních nervů ∙přední rohy míšní – výstupy motorických vláken, tvořeny motoneurony příčně pruhovaných svalů -poruchy*paréza*plegie*paraplegie– ochrnutí obou dolních končetin 2.MOZEK - hmotnost velmi proměnlivá - při narození 400 g, dospělosti 1450 g, 1350 g - je náročný na přísun O2 a glukózu (při 4 min přerušení zanikají buňky mozkové kůry) - v embr. vývoji se zakládá jako 3 váčky v přední části nerv. tr., pak se dále diferencuje na 6 oddílů -dělí

Témata, do kterých materiál patří