Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


28. Způsoby rozmnožování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,08 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28. ZPŮSOBY ROZMNOŽOVÁNÍ V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI, EMRYONÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ • u živočichů rozlišujeme rozmnožovánípohlavní anepohlavní NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOV• typické projednobuněčné organismy•nový jedinec je tvořen z buněk mateřského jedince• je rychlé a probíhá pouzeza příznivých podmínek• nejčastějimitóza - zvětšení buňky, zdvojnásobení genetického materiálu, navýšení počtu vnitřních organel a) jednobuněčné organismy DĚLENÍ• nový jedinec vznikáze skupiny buněk mateřského organismu, regenerac• může probíhatkolmo na podélnou osu těla (např.krásnoočko) nebopříčným dělením (např.měňavka) ROZPAD / SCHIZOGONIE• v buňce se vytvořímnoho nových jader• např. u výtrusovců nebopři rakovinném bujení PUČENÍ• nový jedinecvyrůstá z několikabuněk•kvasinky REGENERACE•dorůstání jedinců• b) mnohobuněčné organismy FISIPARIE• rozdělenítělana části• láčkovci (strobilace medúz), ploštěnci PUČENÍ• nový jedinecvyrůstá z několikabuněk•po nějakédobě semůže oddělit (např.žahavci) nebomůže zůstat trvale spojen (tvoří se kolonie, např.korálnatci) REGENERACE•dorůstání jedinců•ploštěnci POLYEMBRYONIE•zygota(zárodek) se během rýhování nebo i pozdějirozpadne na dvě či více částí, z každé části se vyvine úplný nový zárodek, kterýpokračuje normálním vývojem• např.jednovaječná dvojčata u člověka PARTENOGENEZE•vývin nového jedince z neoplozeného vajíčka bez účasti samčí gamety (např. někteří vířníci, strašilky, pakobylky, kobylky,trubci• někteří zástupci hmyzu (mšice) a korýšů(perloočky) cyklickystřídají pohlavnía partenogenetickéfáze v závislosti na vnějších podmínkách (tzv. heterogonie• u rostlin se partenogeneze nazývá POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ• je založeno nasplynutí dvouhaploidních pohlavních buněk / gamet (vznikly meiózou - redukčním dělením) vyvíjejících se v kompatibilníchpohlavních orgánechs pohlavními žlázami / gonádami• díky kombinaci genetického materiálu rodičů jsou nově vzniklí jedinci lépe adaptabilní ke změnám prostředí a) jednobuněčné organismy KONJUGACE• spájenínálevníků,náznak pohlavního rozmnožování•výměna částí genetického materiálu- rozdělí se na čtyři gamety, dvě zaniknou a dvě si vymění genetický materiál •vajíčka(samičí pohlavní buňky) - jsouvelkéanepohyblivé, mají zásobu výživných rezerv, vznikají vevaječnících•spermie(samčí pohlavní buňky) -jsoumaléa pohyblivé, vznikají vevarlatech • mají v tělegonády obojího typu nebo seoba typy gamet mohou vyvíjet v jedné žláze• např.plži, žahavci, ploštěnci• hermafroditismus je typický např. pro druhy, u nichž je menší pravděpodobnost setkání dvou jedinců opačné• aby u hermafroditůnedocházelo k samooplození (oplození vajíčka vlastními spermiemi), dozrávají vajíčka a spermie v různých fázíchživota nebo jsou vývody pohlavních orgánů odděleny 2. GONOCHORISTÉ• živočichovéodděleného pohlaví• např.hlavonožci,členovci, obratlovci •sexuální dimorfismus- samec a samice seliší svými sekundárními pohlavními znaky (např. tělesnou velikostí, zbarvením) VZNIK A VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK•u vývojově nižších živočichůse gamety vyvíjejí z nediferencovaných buněk v tkáních, přeměna v pohlavní buňky je určována vnějšími vlivy (nepříznivé• většina živočichů obsahuje již v začátku vývoje zárodku prapohlavní buňky, ze kterých se později vyvíjejí pohlavní SPERMATOGENEZE• vývoj samčích pohlavních buněk, probíháv semenných kanálcích varlete• prapohlavní buňky se v semenných kanálcích mění vespermatogonie, kterésemitoticky množí a následně se mění naprimární spermatocyty nastávámeióza: a) 1. redukční dělení: z primárních spermatocytů vznikají dvasekundární spermatocyty b) 2. redukční dělení: z každého sekundárního spermatocytu vznikají dvaspermatidy, kterése dále dělí vespermie •proces, při kterém ze spermatid vznikajíspermie, se nazýváspermatelióza - spermieztrácejí většinu cytoplazmy atvoří struktury uplatňující se při opl ození (např. bičík) • proces, při kterém vznikározdílná genetická informace spermiíredukčním dělením se nazývacrossing - over OOGENEZE• vývoj samičích pohlavních buněk, probíháve vaječnících• prapohlavní buňky se ve vaječnících mění v oogonie, kterésemitoticky množí a následně se mění naprimární oocyty nastávámeióza: a) 1. redukční dělení: v profázi se vývoj zastaví a nastává růstová fáze primárního oocytu, vývoj pokračuje až v pohlavní dospělosti na konci vzniká z každého primárního oocytu velkýsekundární oocyt a malápólová buňka b) 2. redukční dělení: ze sekundárního oocytu vznikáootida (zralévajíčko) a druhá pólová buňka (pólová buňka vzniklá 1. redukčním dělením se dále dělí na dvě všechny 3 pólovébuňky zanikají) pozn. v růstovéfázi primárního oocytu dochází ke hromadění rezervních látek potřebných pro vývoj zárodku a molekul DNA a RNA; primární oocyty mohou vznikat jednou za rok (např. ryby, obojživelníci, mnoho bezobratlých) nebo už během zárodečné OPLOZENÍ•splynutí samčí a samičí pohlavní buňky za vzniku zygoty• ke styku a splynutí pohlavních buněk dochází připáření a) vnější -dochází k němumimo tělo samice (ve vodním prostředí); typicképrovodní živočichy- organismy produkují obrovskémnožství pohlavních buněk b) vntřní -dochází k němuv těle samice; probíhá především usuchozemských, ale i u některých vodníchživočichů, organismy mívají zpravidla vyvinuty specializované •ontogeneze- vývoj jedince od vzniku zygoty po jehosmrt, má dvě fáze:embryonálníapostembryonální (mimo tělo matky) •v postembryonální fázi rozlišujemevývoj přímý(vajíčko → jedinec) avývoj nepřímýa) vývoj nepřímý s proměnou nedokonalou:vajíčko → larva → jedinec b) vývoj nepřímý s proměnou dokonalou:vajíčko → larva → kukla → jedinec ZÁRODEČNÝ VÝVOJ•embryonální fáze jedincezačíná vznikem zygotya končí opuštěním vaječnýchči zárodečných obalů• podle probíhajících procesů můžeme zárodečný vývoj rozdělit na období: BLASTOGENEZE• zahrnujerýhování vajíčka a tvorbuzárodečných listů (gastrulace) ORGANOGENEZE• zahrnujediferenciaci buněk,tvorbu tkání (histogeneze),tvorbu základů orgánů• je charakteristická růstem zárodku RÝHOVÁNÍ VAJÍČKA• z jednobuněčnézygoty vzniká opakovanýmmitotickým dělením• vzn

Témata, do kterých materiál patří