Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29-Ekologie-pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ekologie, základní ekologické pojmy, ekosystém, složky ekosystému, mezidruhové vztahy v ekosystémech Ekologie věda o vztazích mezi organismy a prostředím a organismy navzájem vznikla v 19. století. Roku1866E. Haeckel formulovalbiogenetický zákon: „Ontogeneze je zkrácenou fylogenezí.“ Poprvé též užívá pojem „ekologie“ (tehdy jako vztahy organismu a prostředí). Typy ekologie První dělení Ekologie krajiny zkoumá vztah organismů a prostředí (ekologie hub, rostlin, bakterií, živočichů, …)Ekologie člověka zkoumá vztah člověka a prostředí Druhé dělení Autekologie zkoumá vztah jednoho druhu organismu nebo jednoho jedince určitého druhu k prostředíSynekologie zkoumá vztahy skupin různých organismů k prostředí (vznik ekosystému)Demekologie zkoumá vztahy populací k prostředí Základní ekologické pojmy Biotop= životní prostředí jedince Př.: strom – les, vlaštovka – část Evropy, Asie, Afriky, … Stanoviště = zeměpisně vymezený biotop Př.:tučňák – Antarktida, Ohňová země Populace = soubor jedinců téhož druhu žijících na určitém místě v určitém čase Fytocenóza = všechny rostliny a vztahy mezi nimi na určitém místě v určitém čase Zoocenóza =všichni živočichové a vztahy mezi nimi na určitém místě v určitém čase Biocenóza =všechny organismy a vztahy mezi nimi na určitém místě v určitém čase Ekoton= hraniční pásmo mezi dvěma biocenózami Př.: les navazující louka – mezi 2 biocenózami není přesná hranice, mísí se lesní a luční organismy větší druhová pestrost než v biocenóze Ekosystém= biocenóza + neživé prostředí Př.: les, rybník, kaluž, … Biosféra= souhrn ekosystémů (živý obal Země) Biom = souhrn ekosystémů se společnými znaky Př.: step (pouze trávy), savana (trávy a keře), tajga (smrky – černá, břízy bílá jsou zde stromy), tundra (nejsou stromy), … Areál = oblast výskytu daného druhu Př.: orchideje rod Catleya – tropické pralesy Jižní a střední Ameriky, čáp bílý – část Evropy, Afriky a Asie, … Vztahy organismů a prostředí Každý organismus potřebuje k životu určité podmínky: Minimální podmínky: nejmenší nutné podmínky k životu organismuOptimální podmínky:nejlepší podmínky k životu organismuMaximální podmínky:nejvyšší možné podmínky k životu organismu Ekologická valence = rozmezí podmínek, kterému se organismus přizpůsobí Aby organismus existoval, musí být všechny podmínky v rozmezí ekologické valence. Ekologická valence organismů se dá znázornit pomocí gausovy křivky: Tolerance = odolnost organismu vzhledem ke škodlivině Př.: SO2 – smrk ztepilý, jedle bělokorá – netoleruje smrk pichlavý (smrk stříbrný) – toleruje Na zemi rozlišujeme z hlediska ekologie 3 oblasti – suchozemskou, mořskou, sladkovodní – od Mikroklimatické podmínky = souhrn podmínek na daném místě (teploty, oslunění, vlhkosti, …). Rozhodují o výskytu organismu na určitém místě. Př.: kruhatka Mathioliho na dně Macochy, … Zpětně podle organismu můžeme usuzovat na prostředí. Bioindikátory = organismy typické pro dané prostředí Př.: některé druhy ostřice, mapovník zeměpisný jsou indikátorem znečištění ovzduší, vřes obecný indikuje kyselou půdu, blešivec čistou vodu s dostatkem kyslíku, ostružiník moruška subalpínská rašeliniště, plesnivec alpský vápencovou půdu, hlaváček a koniklec zásaditou půdu, … Euryvalentní druhy =druhy, které mají velkou ekologickou valencí Př.: euryvalentní druhy vzhledem k teplotě =eurytermní druhy některé sinice a řasy přežijí rozmezí - 1,9°C až + 180°C některé bakterie - 190°C až + 100°C Stenovalentní druhy =druhy, které mají malou ekologickou valenci Př.: stenovalentní druhy vzhledem k teplotě =stenotermní druhy africká fialka (Saintpaulia) žije v rozmezí 10°C až 34°C Druhy s velkou ekologickou valencí = s velkou přizpůsobivostí se vyskytují častěji. Areál = oblast výskytu druhu Kosmopolitní organismus = organismus, který má areál téměř na celém světě Př.: moucha domácí, vrabec domácí, mandelinka bramborová, … Endemit = organismus, který se vyskytuje na místě svého vzniku, organismus je na daném místě původní Př.: čolek karpatský, jeřáb krkonošský, zvonek vousatý (endemit Jeseníků). Relikt = pozůstatek minulých dob Př.: jinan dvoulaločný (z druhohor), břečťan popínavý (z třetihor), … Glaciální relikt = pozůstatek doby ledové nebo poledové Př.: vrba bylinná – Petrovy kameny v Jeseníkách, ostružiník moruška – Krkonoše (je běžný v severské tundře), kruhatka Mathioliho – Macocha, … Vzájemné vztahy mezi populacemi Neutrální vztahypopulace na sebe vzájemně nepůsobí (pes a ruměnice na školním dvoře)v přírodě velmi vzácné Negativní vztahypopulace se vzájemně omezují, buď jednostranně nebo oboustranně. Negativní vztahy mají tři podtypy: KonkurenceRozlišujeme dva typy konkurence: vnitrodruhová: redukuje hustotu jedinců v populaci, přežijí silní jedinci(dvě fenky na jednom dvoře) mezidruhová konkurence: působí mezi populacemi dvou nebo více druhů, které se vyskytují vedle sebe a mají stejné nároky ve stejnou dobu. Druhy soupeří o potravu, o místo, o světlo. Jedna populace může úplně potlačit jinou (smrková monokultura potlačí podrost)s pojmem mezidruhová konkurence souvisí pojemekologická nika - vyjadřuje funkční postavení populace v ekosystému, tj. funkci druhu v prostředí – nárok na prostor, potravu, světlo. Pokud se niky dvou druhů kryjí, obvykle jeden z nich vymizí (krysa a potkan, na zahradě astra a plevel). Parazitismuspopulace parazita je obvykle častější než populace hostitele.Parazitismus má dva typy:ektoparazitismus: komár, klíště veš, …endoparazitismus: tasemnice, roup, škrkavka, … Predace (požírání)populace predátora je menší než populace kořisti Amenzálismus (alelopatie- antibióza)vztah mezi dvěma populacemi, kdy jedna populace omezuje druhou svými chemickými produkty (akát, slunečnice, broskvoň) Jde o zvláštní typ konkurence. Parazité a predátoři snižují hustotu jiné populace, ale nikdy ji nezlikvidují úplně. Udržují rovnováhu v přírodě. Narušení rovnováhy je vždy negativní. Př.: králíci v Austrálii, koza bezoárová na Pálavě, kamzík v Jeseníkách, … Pozitivní vztahy vzájemná prospěšnost populace rostlin poskytuje úkryt

Témata, do kterých materiál patří