Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Základní ekologické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (303,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

29. EKOLOGIE - ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY EKOLOGIE• věda, která se zabývávztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem• patří mezi základní biologickédisciplíny, ale zároveň využívá poznatkůdal• jako samostatný obor vznik až ve 20. století, zakladatelHaeckel• dělíme ji na řadu oborů DĚLENÍ DLE ÚROVNĚ STUDOVANÝCH VZTAHŮa) autekologie - zabývá sejednotlivými druhy b)populační ekologie / demekologie - zabývá sepopulacemi c) ekologie společenstev / synekologie - zabývá se společenstvy a ekosystéDĚLENÍ DLE PROSTŘEDÍ JAKO PŘEDMĚTU STUDIA• ekologie vod, ekologie lesa, apod.DĚLENÍ DLE SKUPIN ORGANISMU JAKO PŘEDMĚTU STUDIA• ekologie rostlin, ekologie živočichů EKOLOGICKÉ POJMY • jedinec - organismus •biotop - místo, které organismům poskytujepodmínky života (např. les, horský potok, louka) •stanoviště / lokalita- místoobvyklého výskytu, např. suchá louka • naleziště -konkrétní místo nálezu; např. louka za Veselíčkem • areál - oblast na Zemi, v níž sepřirozeně vyskytuje nějaký druh, splňuje jeho životní podmínky DĚLENÍ DRUHŮ DLE OBÝVANÉHO AREÁLUa)autochtonní druhy - vyskytujíse v místě svého vzniku, vývoje a původního rozšíření; obývají tzv. původní areál b)alochtonní druhy - obývají tzv. druhotný areál, na kterém nejsou původní, ale byly sem úmyslně introdukovány (např. brambor, který je původně z Jižní Ameriky) nebo neúmyslně zavlečeny (např. šířeníplevelných rostlin) a) kosmopolitní druh - má široký areál, je rozšířen prakticky po celém světě (např. člověk, moucha domácí) b) endemický druh - žije jen na určitém území, jinde se nevyskytuje (např. madagaskarská šelma fosa) • populace -soubor jedinců stejnéhodruhu žijících na určitém místě v určitém čase • společenstvo / biocenóza -soubor jedinců různých druhů žijících na daném biotope • fytocenóza - všechnyrostliny a vztahy mezi nimi v určitém čase • zoocenóza - všichniživočichové a vztahy mezi nimi na určitém místě v určitém čase • ekoton -hraniční pásmo mezi dvěma biocenózami; např. les navazující louka • ekosystém - obecnéoznačení proucelenou část přírody, která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody (např. ekosystém listnatého lesa) • biom - oblast biosféry charakteristickáurčitým typempodmínek • biosféra - souborvšech ekosystému Země • ekologická nika - souhrnnéprostorovéa funkčnízařazení organismu do ekosystému (úloha organismu ve vztahu k jiným druhům a faktorů, životního prostředí soubor blízkých ekosystémů s podobnou funkcí a strukturou (tvoří větší celky v celosvětovém měřítku); zahrnuje soubor všech faktorů prostředí, kterédaný organismus využívá pro průběh svýchživotních funkcí • ekologická valence - rozpětí podmínek prostředí, který je organismus schopen se přizpůsobit; vždy vymezena svýmminimem amaximem (nejnižší a nejvyšší hodnotou faktoru, při kterých je organismus schopen přežít), střední hodnoty pak nejčastěji udávajíekologickéoptimum (nejvhodnější podmínky pro život a rozmnožováníorganismů); pro organismus je důležité, aby všechny podmínky prostředí byly v rozmezí ekologickévalence (je-li některá z životních podmínek za hranicí ekologickévalence, organismus umírá) DĚLENÍ DRUHŮ ORGANISMŮ DLE ŠÍŘENÍ EKOLOGICKÉ VALENCEa)druhy stenoekní- mají úzkou ekologickou valenci, nesnášejí výraznější kolísání podmínek prostředí; bývají vzácné, žijína speciálních stanovištích a mívají menší rozšíření (např. koala živící se pouze listy eukalyptu) b) druhy euryekní - mají širokou ekologickou valenci, snášejí i výraznější kolísání podmínek prostředí; vyskytujíse hojně a mívají větší rozšíření • bioindikátory / ekologické indikátory - organismy, podle jejich výskytu můžeme usuzovat navlastnosti a kvalitu prostředí; především organismy, jejichž požadavky na prostředí jsou známéa jejichž reakce signalizuje změnu určitévlastnosti prostředí, ve kterém žijí (např. vřes obecný indikující svým výskytem kyselou půdu) • organismy nežijí izolovaně, ale jsou ve vzájemné• životní podmínky organismů =ekologickéfaktory a) abiotické faktory• působeníneživépřírody • sluneční záření-ultrafialové záření- z 90% je zachycenou ozonosférou,v malých dávkách pozitivní účinek (tvorba vitamínu D v kůži),ve větších dávkách životu nebezpečné-viditelné světlo- přímýzdroj energie pro fotosyntézu-infračervené záření-zdroj tepla pro organismy, teplotní optimum - 15 - 30°C -rostliny-organismy mohou být eurytermní -snáší větší výkyvy teplot nebo stenotermní -citlivéna změny teplot-živočichovémohou být studenokrevní - teplota těla jezávislá na okolní teplotě nebo teplokrevní -regulují svou tělesnou teplotu • vzduch - zdroj chemických látek nutných k životu (především kyslík a oxid uhličitý); na organismy mají vliv takévlastnosti vzduchu (např. proudění, tlak, hustota) • voda- nezbytná pro život; je součástí těl všech organismů; zajišťuje transport látek v těle, účastníse v-rostliny mohou být hydrofyty - vodní rostliny, např. leknín; hygrofyty / vlhkomilné - např. blatouch; mezofyty - prostředí s vyrovnanými vláhovými poměry, většina rostlin; xerofyty / suchmilné - jehličnany • edafon - společenstvo organismůžijící v půdě • humus -soubor odumřelých organických látek ADAPTACE ORGANISMŮ NA ABIOTICKÉEKOLOGICKÉ• přizpůsobení se organismu podmínkám prostředí • adaptace -přizpůsobení se na podmínky prostředí • podmínky mohou v průběhu evoluce působit:a) fyziologicky- vedou kezměnámfyziologickýchprocesů v těle organismu; např. změny metabolismu související se změnou výživy, přizpůsobení živočichů změnám salinity ve vodním prostředí; b)morfologicky- vedouk přizpůsobenítvarutěla; např. změna tvaru a funkce končetin savců žijících v různém prostředí (hrabavékončetiny krtka, křídla netopýra, ploutve velryb); c) etologicky- vedouk přizpůsobení chování; např. různémechanismy orientace v prostoru, různézpůsoby vyhledávání a získávání potravy KONVERGENCE / SBÍHAVOST ZNAKŮ• vznikpodobných znaků u vývojově nepříbuzných skupin organismů• např. podobný tvar těla žraloka, ryby a delfína jako důsledek přizpůsobení se životu ve vodě DIVERGENCE / ROZBÍHAVOST ZNAKŮ• vzni

Témata, do kterých materiál patří