Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Klasická genetika - genetické zákonitosti v populacích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (150,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Genetické zákonitosti v populacích Populace - soubor jedinců daného biologického druhu, kteří spolu žijí v daném čase na určitém území - obvykle vychází z jednoho či několika společných předků - vzájemně se mohou oplozovat – spontánně křížit Genofond -genový fond, který je obsažen v souboru všech gamet všech jedinců populace - zásoba alel pro všechny formy všech znaků, které se v populaci dědičně udržují - složení genofondu lze analyzovat – sledují se frekvence alel a jejich změny v čase - soubor všech alel genu, které se vyskytují v populaci Genová struktura populace - modelová představa: Jednoduchá alelie (zastoupení dvou alel genu velkého účinku) –p + q = 1 p …frekvence (poměrné zastoupení) alely A q …frekvence alely a Způsoby výběru partnera: Samooplození = autogamie– hermafrodité, samosprašné rostlinyNáhodné párování = panmixie– gonochoristé, cizosprašné rostliny – kterákoli samčí gameta se může spojit se samčí Genofond v panmiktické populaci (zvláštní typ alogamické populace) - v dostatečně velkých populacíchorganismů s panmixií se udržujestálý poměr frekvencíjednotlivých alel i genotypů po celou dobu jejich trvání (pokud nezasáhnou nepředvídatelné jevy např. migrace) – napříč generacemi Hardyův-weinbergův zákon: - matematický zákon o stabilní frekvenci panmiktické populace P2 + 2 pq + q2 = 1 (100%) P2…frekvence výskytu dominantních homozygotů (AA) 2 pq …frekvence heterozygotů (Aa) q2…frekvence recesivních homozygotů (aa) - tento zákon se využívá nejčastěji k výpočtualelových a genotypových frekvencí Faktory ovlivňující rovnováhu rovnice: SelekceMutaceGenový tok = migrace(rekombinace ne!) Ideální panmixie je abstrahovaný stav – ve skutečnosti není výběr partnerů zcela náhodný (hlavně v lidské říši) Nenáhodné párování– uplatňuje se v lidských komunitách=výběrové manželství - příbuzenský sňatek –sňatek dvou osob se společnými předky v prvé, druhé nebo třetí generaci – zvyšuje se rizikorecesivně dědičných znaků - koeficient příbuznosti– ½ mezi: SourozenciOtcem a dcerou/synemMatkou a synem/dcerou Panmixii omezuje: Nenáhodné párování (u lidí)Selekce(přírodní výběr dle Darwina) – pozitivní, negativníMutace Genofond v autogamní populaci Autogamie= samooplození - vzrůstá frekvence dominantních i recesivních homozygotů a úměrně tomu klesá frekvence heterozygotů (úplné vymizení v průběhu 10 generací) populace bude nakonec složena pouze z homozygotů (rozpadne se na dvěčisté linie) - podobně jako autogamie se uplatňuje: Příbuzenské křížení (inbreeding)– u zvířatNenáhodné párování (assortative mating)– u lidí ( lidé si většinou vybírají podobné protějšky – tzn. víra, výška, inteligence,…) Genofond v malé populaci (desítky až stovky jedinců) - genofondy jsou omezeny na nízký počet alel v každém genu –neplatíHardyův-Weinbergův zákon - dochází k náhodným posunům– tj. zcela nepředvídatelné a pronikavé změny genových frekvencí -zvyšuje se frekvence homozygotů a snižuje frekvence heterozygotů vzrůstá stupeňpříbuzenského křížení - Ve šlechtitelství se využívápříbuzenské křížení, kdy vznikají u rostlinvariety a živočichů nováplemena Disperzivní proces– určité alely genofondu jsou fixovány jiné ztraceny Genetický drift (posun): - změny genotypových frekvencí jsounáhodné, ale s výrazným účinkem –důsledek: některá z alel může vymizet, některá může převládnout (fixovat se) Fixace alely znamená – ztrátu druhé populační alely, že genofond populace obsahuje právě jen tuto alelu, ochuzení genofondu populace Heterosa -jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobempřevyšují rodiče–používá se ve šlechtitelství Polyploidizace -Polyploidie (též genomová multiplikace) je jev, kdypočet chromozomových sad překročí dvě. Jedinec s polyploidními buňkami se označuje polyploid,vznik polyploidie je tzv. polyploidizace. Polyploidie je běžná u rostlin (může dokonce způsobovatvětší výnosy, protože polyploidi zpravidla dorůstajívětších rozměrů), ale vzácnější u živočichů (polyploidie je pro ně zpravidlasmrtelná, někdy však evolučně významná).

Témata, do kterých materiál patří