Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5-Fyziologie-rostlin-vodní-režim-fotosyntéza-dýchání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (237,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání Vodní režim Obsah vody: Vyšší u mladších rostlin a obecně v létě Průměrně 70-80% Dužnaté plody, vodní rostliny až 95% Dřevnaté části 5 % Semena 5-15%Funkce: Nejdůležitější rozpouštědlo Prostředí pro průběh životních procesů Účastník metabolických reakcí (fotosyntéza, dýchání) Transport látek Termoregulace (chrání před před prudkými teplotními změnami) Umožňuje rozšiřování plodů Vodní režim = příjem vody, vedení vody a výdej vody Příjem Nižší a vodní rostliny –celým povrchem těla Vyšší rostliny – kořenovým systémem (hlavněkořenové vlášení), listy Aktivní: Symplastická cesta U bezlistých rostlin z buňky do buňkypřes membrány a cytoplazmu, přesplasmodesmy vyžadujedodání E, na kratší vzdálenosti, pomalejší Kořenový vztlak zjara Pasivní: Apoplastická cesta U listnatých rostlin – transpirace – podtlak –pasivní nasávání přes buněčné stěny a volné mezibuněčné prostory rychlejší, bez dodání E Transpirační sání Faktory ovlivňující přijem: Teplota půdy- při snižování teplotynse příjem vody snižuje, při dosažení určité teploty se úplně zastaví (př. Rajčata při 4 stupních) Obsah kyslíku v půdě- intenzivnější dýchání = větší příjem vody Koncentrace půdního roztoku- vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody Velikost půdních částic – čím menší, tím víc se na ně adhezí lepí voda a ta neproniká do kořenů (proto jsou jíly neúrodné) Koncentrace živin (zasolené půdy – nedostatek vody) Vlhkost vzduchu Intenzita transpirace – čím víc vody vydává, tím víc musí přijmout Kořenový vztlak – aktivní vedení vody Voda s minerály vytlačována nahoru pomalejší než při transpiraci! Význam zjara – když ještěnejsou listy – proud mízy Transpirační sání – pasivní (sluncem se vypařuje voda nahoře a to nasává vodu zdola)Vedení Nižší – difuze x vyšší – vodivá pletiva podélný pohyb –transpirační proud (v xylému)!!! Cévy a cévice Faktory Vlastnosti vody: Koheze = soudržnost molekul vody díky vodíkovým můstkům Adheze = přilnavost ke stěnám cév Kapilarita= vzlínání vody v úzkých tracheidách Kořenový vztlak transpirace Transpirační proud zajišťuje: Táhnutí vypařující se vody (pomocí koheze)!! Zásobení buněk vodou a udržování turgoru Transport vody, minerálních živin, organických látek z kořenů nahoru… míza Ochrana před přehřátím Přísun CO2pro fotosyntézu! Příčný pohyb –symplast a apoplast Difuze = transport částic z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace Osmóza = v hypotonickém prostředí do hypertonického - pronikání vody do roztoku odděleného semipermeabilní membránou (propustná pro vodu, nepropouští molekuly rozpuštěné látky) – vznik osmotického tlaku, turgoru rostlinná buňka v hypertonickém prostředí – může dojít k odtržení CPM od BS =plazmolýza v hypotonickém – BS se roztáhne jen omezeně – protitlak CPMturgor – omezení příjmu vodyVýdej Transpirace Odpařování vody z nadzemních orgánů (hlavně listů) Pasivní, bez E Ve dne převládá nad příjmem vody Význam: Zásobování rostliny vodou a minerálními látkami Zabraňuje přehřívání listů Při vysoké transpiraci otevřené průduchy – pronikání kyslíku a oxidu uhličitého !Typy: Stomatární = z tenkostěnných buněk listového mezofylu do intercelulár aven průduchy Kutikulární = z pokožkových buněk, spíše u mladých listů –celým povrchem Faktory: Vnitřní = složení kutikuly, velikost a počet průduchů, stáří rostliny, stavba listů Vnější = teplota, vlhkost a pohyb vzduchu, světlo, množství dostupné vody, půdní vlhkost gutace Výdej vody v kapalném skupenstvíhydatodami Díky kořenovému vztlaku? Při velké vzdušné vlhkosti – tropické lesy, rosaTranspirační koeficient = poměr množství vody vydaného rostlinou za celé vegetační období k vytvořené sušiněIntenzita transpirace = množství vydané vody za čas, mění se v průběhu dne, rokuVodní bilance = poměr mezi příjmem a výdajem vodyVodní deficit = díky nadměrnému výparu – klesá turgor, vadnutí – vodní stres –uzavírání průduchů – nevstupuje CO2 a tak se snižuje fotosyntézaVztah k vodě Hydrofyta – vodní rostliny Aerofyta – suchozemské Hygrofyta – vlhkomilné Mezofyta – středně vlhká stanoviště Xerofyta – suchomilné Sukulenty – extrémně suchomilné Halofyta - slanobytné Fotosyntéza Anabolické reakce Zachycení fotosynteticky účinného záření –400-750 nmFotoautotrofní organismy: zelené rostliny (v chloroplastech),sinice (tylakoidy) – uvolňují O2---primární producenti primární endosymbióza… fotosyntetizující bakterie (plazmatická membrána, bakteriochlorofyl?) – neuvolňuje se O2Účast fotosyntetických barviv chlorofyla – nejdůležitější – pohlcuje foton chlorofylb,c,d, karotenoidy, xantofyly – fotonová past - předávají zachycenou E chlorofylua(absorpce aexcitace fotonu na vyšší hladinu energie) xantofyly, fykocyanin, fykoerytrin fotosystém! = soubor fotosyntetických pigmentůVýznam pro život na Zemi Jediný děj na zemi, při kterém se kyslík uvolňuje! vznik O2a dnešní atmosféry – bránění skleníkovému efektu vznik O3 – ozonová vrstva (přeměna z O2 díky ultrafialovému záření)! Syntéza organických sloučenin – cukrů (glukóza)z anorganických látek (CO2a H2O) za využití energie z fotonů =fotosyntetická asimilace Umožnění existence heterotrofů, potravní řetězec…. Vznik téměř veškeré biomasyRovnice: 6 CO2+12 H2O –--- světlo, chlorofyl---> C6H12O6+ 6 O2 + 6H2O Děje: Primární (přeměna energií) = světelná fáze Fázefotochemická Bezprostředně závislé na světle, kratší V tylakoidních membránách chloroplastů Přeměna světelné E na chemickou (vznik ATP) avznik redukčního činidla (redukovaný koenzym?) Atomy vodíku z vody do organických látek Průběh: Pohlcení světla fotosyntetickými barvivy Fotolýza vody(rozklad/štěpení vody energií světla) Uvolnění molekulárního kyslíkuz vody!!!! Cyklická a necyklická fosforylace: Redukce koenzymu (pomocí elektronů a vodíku) Syntéza ATP!Sekundární (přeměna látek) = temnostní fáze Fázesyntetická Mohou probíhat na světle i ve tmě, ale nepotřebují E z fotonů Ve stromatu chloroplastů Fixace CO2na organický akceptor aredukce na cukr (využití ATP a redukčního činidla z první fáz

Témata, do kterých materiál patří